Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.065 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
941

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
942

Quyết định 634/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
943

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
944

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ công chức, viên chức đi nước ngoài

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
945

Quyết định 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
946

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
947

Quyết định 6509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định 3792/QĐ-UBND ngày 24/07/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư kiếu lại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
948

Quyết định 5704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
949

Quyết định 5485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Đề án thí điểm đào tạo 1000 công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012 - 2015 của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
950

Quyết định 36/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
951

Quyết định 1332/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
952

Quyết định 3926/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo của Thành phố Hà Nội năm 2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
953

Quyết định 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
954

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
955

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
956

Quyết định 3792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
957
958

Quyết định 3556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức cho các đơn vị thuộc Thành phố

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
959

Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách công tác ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
960

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút, khuyến khích người có trình độ sau đại học trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về