Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 811 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
21

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 11/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2022
22

Quyết định 2709/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính ở các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025

Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2022
23

Kế hoạch 213/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030”

Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
24

Quyết định 2679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2027

Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2022
25

Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức; thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 04/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
26

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 26/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 và Quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 13/2021/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 26/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
27

Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bãi bỏ Quyết định 11/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp

Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2022
28

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
29

Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định nội dung và mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
30

Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ cấp xã và hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
31

Nghị quyết 28/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bãi bỏ Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND ngày 27/9/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
32

Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
33

Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định mức chi hỗ trợ đồng phục công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
34

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động của dân quân khi được huy động làm nhiệm vụ, mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm trong trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
35

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
36

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc bãi bỏ Quyết định 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học và hỗ trợ một lần cho người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ; Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II, xin về nhận công tác tại tỉnh

Ban hành: 19/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2022
37

Quyết định 2521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
38

Nghị quyết 167/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2022
39

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã loại I; mức phụ cấp, trợ cấp đối với Ấp đội trưởng và lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2022
40

Nghị quyết 35/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 16/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2022
Vui lòng đợi