Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.597 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
21

Quyết định 4577/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, giai đoạn năm 2023-2025

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
22

Quyết định 21/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
23

Thông tư 02/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
24

Quyết định 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
25

Quyết định 3130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và hạng viên chức tối thiểu từng vị trí việc làm của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
26

Quyết định 2158/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công nhận bổ sung kết quả thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
27

Công văn 6115/BCT-TCCB của Bộ Công Thương về đề nghị hướng dẫn việc tổ chức vòng 1 thi tuyển công chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
28

Quyết định 4384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
29

Kế hoạch 189/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tiếp nhận vào làm công chức năm 2023

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
30

Quyết định 2146/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2023

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
31

Công văn 4966/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
32

Công điện 779/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Trung tá Trương Hồng Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên hy sinh khi cứu người dân bị đuối nước

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
33

Nghị quyết 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
34

Nghị quyết 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2023 của tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
35

Nghị quyết 82/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên xác nhận kết quả bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
36

Quyết định 20/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên bãi bỏ Quyết định 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
37

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
38

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
39

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
40

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về