Danh mục

Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.479 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
2381

Chỉ thị 29/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân

Lĩnh vực: Hành chính;Xuất nhập cảnh;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 11/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
2382

Quyết định 139/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 06/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
2383

Thông tư liên tịch 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 28/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2007
2384

Thông tư 2442/2007/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 13/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2007
2385

Công văn 4096/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ nâng bậc lương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 06/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2007
2386

Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2007/NĐ-CP ngày 06/8/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Ngoại giao;Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2007
2387

Quyết định 1691/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định sử dụng trang phục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 24/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2017
2388

Quyết định 1860/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 06/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
2389

Quyết định 3021/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 31/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2010
2390

Quyết định 86/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân công công tác của các Thành viên Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2009

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 27/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
2391

Quyết định 37/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 16/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2016
2392

Quyết định 1254/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Nhà nước tại Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 12/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
2393

Quyết định 68-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 04/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
2394

Thông tư 03/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật công chức cấp xã

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 22/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2007
2395

Quyết định 02/2007/QĐ-DSGĐTE của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về việc ban hành Tiêu chuẩn Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 20/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2007
2396

Quyết định 06/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 18/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2007
2397

Quyết định 58-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 07/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2019
2398

Quyết định 10/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
2399

Quyết định 36/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 28/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2008
2400

Quyết định 1304/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 28/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
Vui lòng đợi