Tổng hợp mẫu chứng từ kế toán theo quy định của Bộ Tài chính

Chứng từ kế toán là tài liệu bắt buộc phải có trong hoạt động của doanh nghiệp. Sau đây là tổng hợp mẫu 09 mẫu chứng từ kế toán mới nhất do Bộ Tài chính ban hành.

1. Mẫu phiếu thu

Đơn vị:...............

Mẫu số 01 - TT

Địa chỉ:………..

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày .......tháng .......năm .......

Quyển số:...........

Số:......................

Nợ:.....................

Có:.....................

Họ và tên người nộp tiền:..................................................................

Địa chỉ:................................................................................................

Lý do nộp:............................................................................................

Số tiền:.....................................(Viết bằng chữ):..................................

............................................................................................................

Kèm theo:.....................................................Chứng từ gốc:

Ngày .....tháng .....năm ......

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người nộp

tiền

Người lập phiếu

Thủ quỹ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):...............................................

+ Số tiền quy đổi:..............................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

2. Mẫu phiếu chi

Đơn vị:...................

Mẫu số 02 - TT

Địa chỉ:..................

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

PHIẾU CHI

Ngày .......tháng .......năm .......

Quyển số:...........

Số:......................

Nợ:.....................

Họ và tên người nhận tiền:................................................

Địa chỉ: ..............................................................................

Lý do chi:...........................................................................

Số tiền:.......................(Viết bằng chữ):...................

.............................................................................................

Kèm theo ................................. Chứng từ gốc:

 Ngày ......tháng ......năm .....

Giám đốc

Kế toán trưởng

Thủ quỹ

Người lập phiếu

Người nhận tiền

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :..................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):..................................................

+ Số tiền quy đổi:................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Xem thêm: Mẫu Phiếu chi cập nhật mới nhất do Bộ Tài chính ban hành 

3. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Đơn vị: ............

Bộ phận: ..........

Mẫu số 03 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày.....tháng....năm....

Số: .................

Kính gửi:...........................................

Tên tôi là:..............................................................................

Bộ phận (hoặc Địa chỉ):........................................................

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:.................................................

Viết bằng chữ: .......................................................................

Lý do tạm ứng:........................................................................

Thời hạn thanh toán:..............................................................

Giám đốc
(Ký, họ tên)

     Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

   Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

   Người đề nghị tạm ứng
(Ký, họ tên)

4. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng 

Đơn vị:.............

Bộ phận:...........

Mẫu số 04 - TT

(Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT- BTC

ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày ... tháng ... năm ...

Số: .............................
Nợ: ............................
Có: ............................

- Họ và tên người thanh toán:.........................................................................

- Bộ phận (hoặc địa chỉ):.................................................................................

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I- Số tiền tạm ứng

...................................

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

...................................

2. Số tạm ứng kỳ này:

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày .........

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày .........

...................................

- ....

...................................

II- Số tiền đã chi

...................................

1. Chứng từ số ............ ngày ........

...................................

2. .....

...................................

III- Chênh lệch

...................................

1. Số tạm ứng chi không hết (I – II)

...................................

2. Chi quá số tạm ứng (II – I)

...................................

Giám đốc
(Ký, họ tên)

    Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


     Kế toán thanh toán

(Ký, họ tên)


   Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Xem thêm: Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất

5. Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Đơn vị: ...........

Địa chỉ: ...........

Mẫu số 05 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC 
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi:.....................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán:...........................

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):..............................................

Nội dung thanh toán:..................................................

Số tiền: ................ (Viết bằng chữ):..........................

(Kèm theo ........................... chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

  Người duyệt
(Ký, họ tên)

>> Mẫu Giấy đề nghị thanh toán do Bộ Tài chính ban hành mới nhất

6. Mẫu biên lai thu tiền

Đơn vị:..... 

Mẫu số 06 - TT

Địa chỉ:......

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày   tháng   năm

Quyển số: .......

Số:.......

- Họ và tên người nộp: .......................................................

- Địa chỉ: ...............................................................................

- Nội dung thu: .....................................................................

- Số tiền thu: ................ (Viết bằng chữ):.............................

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người thu tiền
(Ký, họ tên)

Tải về Mẫu biên lai thu tiền và hướng dẫn cách lập không bị sai sót

7. Mẫu bảng kiểm kê quỹ dùng cho VND

Đơn vị:...................

Mẫu 08a-TT 

Bộ phận:................

Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ           

(Dùng cho VNĐ)                      Số:............

Hôm nay, vào........ giờ.........ngày.........tháng......... năm .......

Chúng tôi gồm:

Ông/Bà:.....................................................................đại diện kế toán

- Ông/Bà:.....................................................................đại diện thủ quỹ

- Ông/Bà:.............................................................đại diện ....................

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:

STT

Diễn giải

Số lượng ( tờ )

Số tiền

A

B

1

2

I

Số dư theo sổ quỹ:

x

.......................

II

Số kiểm kê thực tế:

x

.......................

1

Trong đó: - Loại

.......................

.......................

2

- Loại

.......................

.......................

3

- Loại

.......................

.......................

4

- Loại

.......................

.......................

5

- ...

.......................

.......................

III

Chênh lệch (III = I – II):

x

.......................

- Lý do:    + Thừa: .............................................................................................

+ Thiếu: ............................................................................................

- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ:..........................................................................

Kế toán trưởng

   Thủ quỹ

       Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

8. Mẫu bảng kiểm kê quỹ dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ

Đơn vị:...................

Mẫu 08b-TT

Bộ phận:................

Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ                       
(Dùng cho ngoại tệ, vàngtiền tệ) Số:..................

Hôm nay, vào ........giờ .........ngày .........tháng .........năm .........

Chúng tôi gồm:

Ông/Bà:......................................đại diện kế toán

Ông/Bà:......................................đại diện thủ quỹ

Ông/Bà:......................................đại diện ............

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ ngoại tệ, vàng bạc ... kết quả như sau:

SốTT

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn

giá

Tính ra VNĐ

Ghi chú

Tỷ giá

VNĐ

A

B

C

1

2

3

4

D

I

Số dư theo sổ quỹ

x

x

..........

............

..........

.............

II

Số kiểm kê thực tế (*)

x

x

...........

............

..........

.............

1

- Loại

.............

.............

...........

............

..........

.............

2

- Loại

.............

.............

...........

............

..........

.............

3

- ...

.............

.............

...........

........

..........

.............

III

Chênh lệch (III = I – II)

x

x

...........

............

..........

.............

- Lý do :   + Thừa: ............................................................................................

+ Thiếu: ...........................................................................................

- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: .......................................................................

Thủ quỹ

    Kế toán trưởng

      Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

9. Mẫu bảng kê chi tiền

Đơn vị:................

Mẫu ban hành kèm Thông tư 200/2014/TT-BTC 

Bộ phận .............

BẢNG KÊ CHI TIỀN

Ngày..... tháng..... năm....

Họ và tên người chi: ....................................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ):  ..............................................................................................

Chi cho công việc: .......................................................................................................

STT

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

Cộng

Số tiền bằng chữ:................................................................................................

(Kèm theo.... chứng từ gốc).

 Người lập bảng kê

      Kế toán trưởng

        Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

>> Mẫu Bảng kê chi tiền của doanh nghiệp mới nhất

10. Một số quy định về chứng từ kế toán

10.1. Chứng từ kế toán là gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Kế toán 2015, chứng từ kế toán là giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ tài chính, kinh tế phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

10.2. Nội dung của chứng từ kế toán

Căn cứ Điều 16 Luật Kế toán, chứng từ kế toán phải có các nội dung sau đây:

+ Tên, số hiệu của chứng từ kế toán;

+ Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

+ Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

+ Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

+ Nội dung nghiệp vụ tài chính, tài chính phát sinh;

+ Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ tài chính, kinh tế ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền được ghi bằng số và bằng chữ;

+ Chữ ký, họ tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

Ngoài những nội dung chủ yếu trên, chứng từ kế toán có thể có thêm nội dung khác theo từng loại chứng từ.

10.3. Lập và lưu trữ chứng từ kế toán

Điều 18 Luật Kế toán quy định:

- Các nghiệp vụ tài chính, kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập 01 lần cho mỗi nghiệp vụ.

- Chứng từ kế toán phải được lập một cách rõ ràng, đầy đủ, kịp thời và chính xác theo nội dung quy định trên mẫu. Trong trường hợp chứng từ kế toán chưa có mẫu thì đơn vị kế toán được tự lập chứng từ nhưng phải bảo đảm đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán

- Nội dung trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo. Chứng từ nếu bị tẩy xóa, sửa chữa sẽ không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai.

- Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ thì nội dung các liên phải giống nhau.

- Người lập, người duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ phải chịu trách nhiệm về nội dung.

- Chứng từ kế toán được lập dưới dạng chứng từ điện tử phải tuân theo các quy định tại Điều 17, khoản 1, 2 Điều 18 Luật Kế toán 2015.

Chứng từ điện tử sẽ được in ra giấy và lưu trữ theo quy định tại Điều 41 Luật Kế toán. Trường hợp không in ra giấy mà lưu trữ trên các phương tiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.

Trên đây là tổng hợp các mẫu chứng từ kế toán theo quy định của Bộ Tài chính. Nếu cần giải đáp về các vấn đề liên quan hãy gọi đến tổng đài 1900.6192 của LuatVietnam.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu là giấy tờ được nhiều người quan tâm nhưng không phải ai cũng biết nên dùng mẫu nào là chuẩn. Bài viết sau của LuatVietnam sẽ cung cáp tới bạn đọc mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu chuẩn.

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ tiến hành làm báo cáo tổng kết năm để khái quát lại tình hình làm việc trong năm, những thành tựu đã đạt được hay những hạn chế còn tồn tại. Dưới đây là một số mẫu Báo cáo tổng kết cuối năm được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng.

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Đánh giá, phân loại giáo viên là nội dung quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục. Khi tổ chức họp đánh giá, xếp loại giáo viên cần lập biên bản để ghi lại nội dung quan trọng của cuộc họp. Bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên dưới đây

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức sẽ tiến hành họp để tổng kết, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với các thành viên của mình. Trong đó, tổ chức họp để đánh giá Đảng viên cuối năm là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm. Nội dung cuộc họp sẽ được thể hiện thông qua Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.