Mẫu Phụ lục hợp đồng lao động mới nhất cho mọi ngành nghề

Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng lao động. LuatVietnam cung cấp Mẫu Phụ lục hợp đồng lao động mới nhất hiện nay.


Phụ lục hợp đồng lao động là gì?

Theo quy định tại Điều 24 Bộ luật Lao động 2012, phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

Phụ lục này quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Lưu ý khi ký phụ lục hợp đồng lao động

- Về thời hạn báo trước để ký phụ lục hợp đồng:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, cả người lao động và người sử dụng lao động đều có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động và phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Nếu thống nhất được, hai bên sẽ sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động bằng việc ký phụ lục hợp đồng lao động.

(Điều 35 Bộ luật Lao động 2012)

- Số lần thay đổi thời hạn hợp đồng bằng phụ lục hợp đồng:

Theo quy định, thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi 01 lần bằng phụ lục hợp đồng và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã ký (hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng).

Ngoại trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng với lao động cao tuổi, lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách.

(Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP)

- Bị phạt nếu ký sai phụ lục hợp đồng:

Nếu người sử dụng lao động sửa đổi quá 01 lần thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng hoặc sửa đổi thời hạn hợp đồng bằng phụ lục hợp đồng làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã ký thì sẽ bị phạt tiền:

+ Từ 01 đến 02 triệu đồng với vi phạm từ 01 đến 10 người lao động;

+ Từ 02 đến 05 triệu đồng với vi phạm từ 11 đến 50 người lao động;

+ Từ 05 đến 10 triệu đồng với vi phạm từ 51 đến 100 người lao động;

+ Từ 10 đến 15 triệu đồng với vi phạm từ 101 đến 300 người lao động;

+ Từ 15 đến 20 triệu đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

(khoản 7 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP)

Lưu ý khi thực hiện phụ lục hợp đồng lao động

Tùy vào mục đích khi thống nhất ký phụ lục hợp đồng lao động, có thể quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản.

Tuy nhiên, nếu các nội dung của phụ lục dẫn đến cách hiểu khác so với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động đã ký trước đó.

(khoản 2 Điều 24 Bộ luật Lao động 2012)

Mẫu Phụ lục hợp đồng lao động mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm ……

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: ………………../PLHĐLĐ

Hôm nay, tại ……………………………………………………….……………

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Người sử dụng lao động):……….……………..……………………..

Đại diện:……………………………… Chức vụ:……...……………………….

Quốc tịch: ………………………………………………...…………….……….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………Fax: ………………………………....

Mã số thuế: ………………………………………………………………...…....

Số tài khoản: …………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………….

BÊN B (Người lao động): ………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: …..………..…….......

Quê quán: ……...………………..…………………………………………….....

Địa chỉ thường trú:…………..…..………………………………………………..

Số CMTND:…………… Ngày cấp: ………...……… Nơi cấp:………...……….

Số sổ lao động (nếu có): ………….………… tại ……………………………….

Căn cứ Hợp đồng lao động số……………. ngày.......tháng........năm….... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

2. Thời gian thực hiện:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng lao động số….…….. ngày…… tháng…… năm……., được làm thành ….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ---------o0o---------

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: 286/PLHĐLĐ/TCT

Hôm nay, tại Tổng công ty ABC, số 1 đường X, quận Y, thành phố Z,

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Người sử dụng lao động): Tổng công ty ABC

Đại diện: Ông Nguyễn Văn A                  Chức vụ: Tổng Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ: số 1 đường X, quận Y, thành phố Z

Điện thoại: 0243.123.456               Fax: 0243.123.456

Mã số thuế: 0123456789

Số tài khoản: 00009876543

Tại Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần D

BÊN B (Người lao động): Trần Văn B

Ngày tháng năm sinh: 05/09/1989                  Giới tính: Nam

Quê quán: Xã E, huyện G, tỉnh H

Địa chỉ thường trú: số 8 đường I, phường K, quận Y, thành phố Z

Số CMTND: 011111111 Ngày cấp: 12/02/2008 Nơi cấp: CA tỉnh H

Căn cứ Hợp đồng lao động số 04/HĐLĐ/TCT ngày 25 tháng 3 năm 2018 và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi:

Điều chỉnh thời hạn của hợp đồng đã nêu tại khoản 2 Điều 2 của Hợp đồng lao động số 04/HĐLĐ/TCT ngày 25 tháng 3 năm 2018 như sau:

- Ông Trần Văn B đang làm việc cho Tổng công ty ABC theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng, có thời hạn từ ngày 25/3/2018 đến ngày 25/3/2019.

- Nay do nhu cầu công việc và năng lực của hai bên, Tổng công ty ABC và ông Trần Văn B thống nhất sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động, tăng thêm 12 tháng.

2. Thời gian thực hiện:

Thời hạn hợp đồng này sẽ được tiếp tục thực hiện, bắt đầu tính từ ngày 26/3/2019 đến ngày 26/3/2020.

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng lao động số 04/HĐLĐ/TCT ngày 25 tháng 3 năm 2018, được làm thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Văn B

Hướng dẫn viết Phụ lục hợp đồng lao động mới nhất:

1. Phụ lục hợp đồng lao động này phát sinh khi có sự thay đổi về nội dung điều khoản của hợp đồng lao động chính thức. Chính vì vậy, phải ghi chính xác số hợp đồng và thời gian ký kết hợp đồng trước đó.

2. Nội dung thay đổi:

- Ghi rõ thay đổi điều khoản nào của hợp đồng, nội dung thay đổi, thay đổi như thế nào?

- Ví dụ:

+ thay đổi công việc (chuyển từ nhân viên tạp vụ sang nhân viên hành chính, từ thủ quỹ sang kế toán,…);

+ thay đổi địa điểm làm việc;

+ Tăng lương (do thay đổi mức lương cơ sở/lương tối thiểu vùng);

+ Bổ sung phụ cấp, trợ cấp;

+ Gia hạn hợp đồng lao động có xác định thời hạn

3. Thời gian thực hiện:

Ghi rõ nội dung thay đổi nêu trên sẽ có hiệu lực từ thời điểm nào? Trong bao lâu? (nếu có)

4. Người lao động nên ký và ghi tên mình bằng chữ viết tay để tránh trường hợp người sử dụng lao động cho rằng mình không đồng ý với thỏa thuận này.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.