Tăng giảm font chữ:

Mẫu Ủy nhiệm chi theo Nghị định 11/2020

Tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước đã quy định đến 04 mẫu Ủy nhiệm chi.

Mẫu Ủy nhiệm chi không kèm nộp thuế
 

ỦY NHIỆM CHI

Chuyển khoản 

Tiền mặt tại KH
 
Tiền mặt tại KB 

 

Lập ngày…..tháng…..năm…..

Đơn vị trả tiền: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Tại Kho bạc Nhà nước: …………………………………………………………………………

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………

Mã nhà tài trợ: …………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán

Mã nguồn NS

Niên độ NS

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………

Đơn vị nhận tiền: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): …………………………………………………………………

Hoặc người nhận tiền: …………………………………………………………………………

Số CMND:……………. Cấp ngày:…………………. Nơi cấp:………………………………

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày....tháng….năm….

Ngày….tháng….năm….

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày….tháng….năm....

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)

Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

             

 

Mẫu Ủy nhiệm chi ngoại tệ
 

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/15/unc-ngoai-te_1506154251.doc

Không ghi vào khu vực này

ỦY NHIỆM CHI (ngoại tệ)

Mẫu số 16c2
Ký hiệu: C4-02b/KB

 

Chuyển khoản

 

 

 

 

Tiền mặt tại ngân hàng

 

         

Lập ngày…..tháng…..năm…..

Đơn vị trả tiền: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Tại Kho bạc Nhà nước:……………………………………………………………………….

Tài khoản: …………………………………………………………………………………….

Mã nhà tài trợ:…………………………………………………………………………………
 

Nội dung thanh toán

Mã nguồn NSNN

Niên độ NS

Số tiền

Nguyên tệ

VND

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ:……………………………………………………….

……………………………………………………………

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: ……………………

………………………………………………………….

 

KBNN A GHI:

Nợ TK: ……………..

Có TK: …………..

           

Đơn vị nhận tiền: ……………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Tài khoản: ……………………….. Tại Kho bạc Nhà nước (NH):…………………….

Hoặc người nhận tiền: ………………………………………………………………….

Số CMND: …………….. Cấp ngày:……………………….. Nơi cấp:………………..

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày....tháng….năm….

Ngày….tháng….năm….

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày….tháng….năm....

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)

Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

             

 

Mẫu Ủy nhiệm chi kèm nộp thuế
 

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/15/unc-kem-nop-thue_1506154251.doc

Không ghi vào khu vực này

ỦY NHIỆM CHI

Lập ngày….tháng….năm….

Mẫu số 16c3
Ký hiệu: C4-02c/KB

 

Đơn vị trả tiền: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Tại Kho bạc Nhà nước:…………………………………………………………………………

Tài khoản:………………………………………………………………………………………
 

Nội dung thanh toán

Mã nguồn NSNN

Niên độ NS

Tổng số tiền

Chia ra

Nộp thuế

TT cho ĐV hưởng

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + (6)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………..

………………………………………………………………

Trong đó:

NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế): ……………………………………

Mã số thuế:……… Mã NDKT:…………. Mã chương:…………

Số Tờ khai/Quyết định/Thông báo:………………………………

Kỳ thuế/Ngày Tờ khai/Quyết định/Thông báo:…………………

Cơ quan quản lý thu:……………………………………………

KBNN hạch toán khoản thu: ……………………………………..

Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): ……………………………………………………………..

………………………………………………………………

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG

 

KBNN A GHI

1. Nộp thuế:

Nợ TK: ………………

Có TK: ………………

Nợ TK: ………………

Có TK: …………………

Mã CQ thu: ……………

Mã ĐBHC: ……………

2. Thanh toán cho ĐV hưởng:

Nợ TK: ………………

Có TK: ………………

Đơn vị nhận tiền: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Tài khoản:…………………………… Tại Kho bạc Nhà nước (NH): ………………………..

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày…..tháng…..năm…..

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)

Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

         

 

Mẫu Ủy nhiệm chi đề nghị trích tài khoản ngoại tệ thanh toán bằng loại tiền khác
 

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/15/unc-trich-tk-ngoai-te_1506154251.doc

Không ghi vào khu vực này

ỦY NHIỆM CHI

(Dùng trong trường hợp chủ dự án đề nghị trích tài khoản ngoại tệ thanh toán cho nhà cung cấp bằng loại tiền khác)

Mẫu số 16c4
Ký hiệu: C4-02d/KB

 

 

Chuyển khoản 

Tiền mặt tại KB 

Tiền mặt tại NH 

 

       

Lập ngày….tháng….năm….

Đơn vị trả tiền: ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Tài khoản: ……………………………………………………………………………………..

Tại Kho bạc Nhà nước:………………………………………………………………………….
 

Nội dung thanh toán

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền đề nghị thanh toán ghi bằng chữ:…………………………………………………

Đơn vị nhận tiền: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Tài khoản: ……………………………………………………………………………………..

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): …………………………………………………………………

Hoặc người nhận tiền: ……………………………………………………………………….

Số CMND:………………….. Cấp ngày:…………………… Nơi cấp: …………………….

 

Ngày…..tháng…..năm….
Người nhận tiền
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày….tháng….năm….

Kế toán trưởng

(Ký, ghi họ tên)

Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

PHẦN KBNN GHI:

Tỷ giá:………………...Số tiền theo nguyên tệ:………………………

Số tiền nguyên tệ bằng chữ:…………………………………………

……………………………………………………………………………

KBNN A GHI:

Nợ TK: ………….

Có TK: ………….

Ngày….tháng….năm….

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

       

>> Mẫu Phiếu chi do Bộ Tài chính ban hành 

Tình NguyễnTình Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Biểu mẫu