Mẫu Ủy nhiệm chi theo Nghị định 11/2020

Tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước đã quy định đến 04 mẫu Ủy nhiệm chi.

1. Mẫu Ủy nhiệm chi không kèm nộp thuế

ỦY NHIỆM CHI

 
Chuyển khoản....
Tiền mặt tại KH....
Tiền mặt tại KB....

Lập ngày…..tháng…..năm…..

Đơn vị trả tiền: ……………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Tại Kho bạc Nhà nước: …………………………………………………

Tài khoản: ………………………………………………………………

Mã nhà tài trợ: ……………………………………………………………

Nội dung thanh toán

Mã nguồn NS

Niên độ NS

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

    
    
    

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………………………

Đơn vị nhận tiền: ……………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………

Tài khoản: …………………………………………………………..

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): ……………………………………

Hoặc người nhận tiền: ……………………………………………

Số CMND:……………. Cấp ngày:………. Nơi cấp:……………………

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày....tháng….năm….

Ngày….tháng….năm….

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày….tháng….năm....

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)

Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

       

 

 2. Mẫu Ủy nhiệm chi ngoại tệ

                                                ỦY NHIỆM CHI (ngoại tệ)

 

                    Chuyển khoản

 
 
Tiền mặt tại ngân hàng .... 

Lập ngày…..tháng…..năm…..

Đơn vị trả tiền: ……………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………

Tại Kho bạc Nhà nước:…………………………………………

Tài khoản: ………………………………………………………

Mã nhà tài trợ:…………………………………………………
 

Nội dung thanh toán

Mã nguồn NSNN

Niên độ NS

Số tiền

Nguyên tệ

VND

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ:……………….

……………………………………………………………

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: ……………………

………………………………………………………….

 

KBNN A GHI:

Nợ TK: ……………..

Có TK: …………..

Đơn vị nhận tiền: …………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………

Tài khoản: ………….. Tại Kho bạc Nhà nước (NH):……………

Hoặc người nhận tiền: ……………………………………………

Số CMND: …….. Cấp ngày:…….. Nơi cấp:………………..

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày....tháng….năm….

Ngày….tháng….năm….

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày….tháng….năm....

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)

Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

       

 

 


3. Mẫu Ủy nhiệm chi kèm nộp thuế
 

                                            

ỦY NHIỆM CHI

Lập ngày….tháng….năm….

 

Đơn vị trả tiền: …………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………

Tại Kho bạc Nhà nước:…………………………………

Tài khoản:………………………………………………
 

Nội dung thanh toán

Mã nguồn NSNN

Niên độ NS

Tổng số tiền

Chia ra

Nộp thuế

TT cho ĐV hưởng

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + (6)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………

…………………………………………………………

Trong đó:

NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế): …………………………

Mã số thuế:…… Mã NDKT:……. Mã chương:…………

Số Tờ khai/Quyết định/Thông báo:……………

Kỳ thuế/Ngày Tờ khai/Quyết định/Thông báo:………

Cơ quan quản lý thu:……………………

KBNN hạch toán khoản thu: ……………………

Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): ……………………………………………………………

……………………………………………………………

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG

 

KBNN A GHI

1. Nộp thuế:

Nợ TK: ……

Có TK: ……

Nợ TK: …….

Có TK: ……

Mã CQ thu: …..

Mã ĐBHC: ……

2. Thanh toán cho ĐV hưởng:

Nợ TK: ……

Có TK: ……

Đơn vị nhận tiền: ………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………

Tài khoản:………… Tại Kho bạc Nhà nước (NH): ……………

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ):

…………………………………………………………………………

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày…..tháng…..năm…..

Kế toán  

  Kế toán trưởng

    Giám đốc

     Kế toán trưởng
     (Ký, ghi họ tên)

   Chủ tài khoản
     (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

     

 


4. Mẫu Ủy nhiệm chi đề nghị trích tài khoản ngoại tệ thanh toán bằng loại tiền khác

 

ỦY NHIỆM CHI

(Dùng trong trường hợp chủ dự án đề nghị trích tài khoản ngoại tệ thanh toán cho nhà cung cấp bằng loại tiền khác)

 

 

Chuyển khoản ....
Tiền mặt tại KB ....
Tiền mặt tại NH ....

 

Lập ngày….tháng….năm….

Đơn vị trả tiền: ……………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Tài khoản: ……………………………………………………………………

Tại Kho bạc Nhà nước:……………………………………………………

 Nội dung thanh toán 

 Số tiền 

  
  
  
  

Tổng cộng

 
 

Tổng số tiền đề nghị thanh toán ghi bằng chữ:…………………………

Đơn vị nhận tiền: ……………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Tài khoản: …………………………………………………………………

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): ……………………………………………

Hoặc người nhận tiền: ……………………………………………………

 

Ngày…..tháng…..năm….
Người nhận tiền
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày….tháng….năm….

   Kế toán trưởng
   (Ký, ghi họ tên)

Chủ tài khoản
   (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

PHẦN KBNN GHI:

Tỷ giá…...Số tiền theo nguyên tệ:………......

Số tiền nguyên tệ bằng chữ:……………...…

…………………………………………....…

KBNN A GHI:

Nợ TK: ………….

Có TK: ………….

Ngày….tháng….năm….

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

>> Mẫu Phiếu chi do Bộ Tài chính ban hành 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục