8 mẫu tờ trình thường dùng và hướng dẫn cách điền

Tờ trình là một loại văn bản được dùng nhiều trong cơ quan Nhà nước. Mẫu tờ trình thường có bố cục đơn giản, tuy nhiên vẫn phải tuần thủ một số yêu cầu nhất định.

1. Tờ trình là gì?

Tờ trình là một văn bản được sử dụng trong nội bộ của cơ quan, doanh nghiệp, nhưng chủ yếu sử dụng trong cơ quan Nhà nước.

Tờ trình có thể hiểu là 01 văn bản dùng để trình bày, đề xuất với cấp trên một sự việc, đề xuất phê chuẩn một chủ trương, một giải pháp… để xin kết luận, chỉ đạo của cấp trên.

Viết tờ trình không phải việc khó nhưng yêu cầu người viết phải trình bày đủ các nội dung cần có như: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên tờ trình, nội dung mẫu tờ trình, lý do viết tờ trình.

Ngoài ra, cần có các phương pháp kiến nghị đến cấp trên nhằm xin được xét duyệt một chính sách hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện một việc hay dự án nào đó.

Tờ trình phải có chữ ký và cam kết của người trình bày.

Nội dung tờ trình thường có bố cục gồm 3 phần:

Phần 1: Phần mở đầu nêu rõ lý do cần phải làm tờ trình;

Phần 2: Đưa ra các ý kiến đề xuất.

Phần 3: Kiến nghị cấp trên cho phép, hỗ trợ các điều kiện để thực hiện đề xuất.

mau to trinh
8 mẫu tờ trình thường dùng và hướng dẫn cách điền (Ảnh minh họa)

2. Một số mẫu Tờ trình được dùng phổ biến hiện nay

2.1 Mẫu Tờ trình chung

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:     /...3...-...4...t

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...5..., ngày... tháng... năm...

TÊN LOẠI VĂN BẢN 6

................7..............

.........................................................................8...........................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.................................................................................................................................../.

Nơi nhận:

- ..............;

- ..............;

- Lưu: VT,...9...10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.

3 Chữ viết tắt tên loại văn bản.

4 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.

5 Địa danh.

6 Tên loại văn bản

Mẫu này áp dụng chung đối với các hình thức văn bản hành chính có ghi tên loại gồm: chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo.

7 Trích yếu nội dung văn bản.

8 Nội dung văn bản.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

10 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

2.2 Mẫu Tờ trình xin phê duyệt

TÊN CƠ QUAN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Số:........../.........                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....ngày  …….. tháng  ………..  năm........

TỜ TRÌNH

V/v ……………..

Kính gửi:…………………………………

Căn cứ …………………..

(Tên cơ quan) đề nghị UBND Thành phố chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án (tên dự án) theo các nội dung sau:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:       

- Như trên;

- Lưu.

NHÀ ĐẦU TƯ

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

2.3 Mẫu Tờ trình đề nghị

TÊN ĐƠN VỊ TRÌNH

Số: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày……..tháng………năm……..

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ban hành ………….

Kính gửi: [tên cơ quan phê duyệt và ban hành]

Căn cứ …………………….

[Tên đơn vị trình] lập Tờ trình kính đề nghị [tên cơ quan phê duyệt và ban hành] ban hành …………….. với nội dung chính như sau:

…………………….…………………….…….…………………….

…………………….…………………….…….…………………….

…………………….…………………….…….……………………

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan phê duyệt) phê duyệt quy trình vận hành (Tên quy trình)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tên cơ quan thẩm định;

- Lưu: VT...

[Tên đơn vị trình]

Thủ trưởng

(Ký tên và đóng dấu)

2.4 Mẫu Tờ trình mua sắm trang thiết bị

TÊN CƠ QUAN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số……..                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……ngày.....tháng....năm.....

TỜ TRÌNH

Về việc xin kinh phí mua sắm trang thiết bị

Kính gửi: …………………………………………

Căn cứ quyết định số ...../QĐ-PGD&ĐT ngày.....tháng.....năm....... của trưởng phòng Phòng GD&ĐT ................ về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm ........

Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường ...............................

Do nhu cầu cấp thiết cần phải mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy năm học ........-..........

Trường ..................... kính trình đến Phòng giáo dục và đào tạo huyện ........................, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ..................... xin chủ trương sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục năm ...................... thực hiện mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất cụ thể như sau:

- 10 bộ máy vi tính x 10.000.000đ/bộ = 100.000.000

- Tổng cộng: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng)

Rất mong sự xem xét chấp thuận của Phòng giáo dục và đào tạo huyện ..........................., Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ............

Hiệu trưởng

2.5 Mẫu Tờ trình để nghị thanh toán

TÊN CƠ QUAN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số……..                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……ngày.....tháng....năm.....

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thanh toán

Kính gửi:..................................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán:....................................................................

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):.......................................................................................

Nội dung thanh toán:...........................................................................................

Số tiền:....................(Viết bằng chữ):..................................................................

(Kèm theo............chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán             Kế toán trưởng                   Người duyệt

(Ký, họ tên)                                        (Ký, họ tên)                        (Ký, họ tên)

2.6 Mẫu Tờ trình cấp trang thiết bị

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …

TRƯỜNG ………………

Số: ……../……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày…..tháng….năm…..


TỜ TRÌNH

Về việc xin cấp trang thiết bị máy tính cho giáo viên

Kính gửi :Phòng giáo dục và đào tạo….

Hiện nay, máy vi tính dành cho giáo viên để soạn bài và truy cập thông tin từ Internet đã hỏng (sử dụng máy tính của phòng máy cũ). Nay nhà trường xin đề nghị được trang bị cho 5 bộ máy vi tính để giáo viên sử dụng trong giảng dạy và truy cập thông tin.

Qua đợt kiểm kê cuối năm học 2019 – 2020; một số thiết bị, đồ dùng dạy học thiếu và hư hỏng nhiều.

Theo đề nghị của cán bộ thư viện – thiết bị, nhà trường xin được trang bị thêm một số thiết bị, đồ dùng dạy học (theo danh mục trang bị đính kèm) để phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học của nhà trường trong thời gian sắp tới.

Trên đây là đề nghị của trường……….đề nghị Phòng Giáo dục xem xét và giải quyết.

Nơi nhận :                                          HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

2.7 Mẫu Tờ trình đề nghị sửa chữa

PHÒNG GD&ĐT......

TRƯỜNG.......

Số:.................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- hạnh phúc

….. ngày… tháng …. năm……

TỜ TRÌNH

V/v xin tu sửa cơ sở vật chất cho lớp.................

Kính gửi: Ban Giám Hiệu..................

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ năm học........... của trường...............

Căn cứ biên bản bàn giao tài sản đầu năm học.

Nay tôi xin kính trình Ban giám hiệu một việc như sau:

Để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi cho lớp mẫu giáo ghép năm học mới.........9, tôi đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi trong lớp nhằm chuẩn bị bước vào năm học mới được thuận lợi. Lớp mẫu giáo ghép xin xây dựng kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất và các trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho cháu. Tuy nhiên một số đồ dùng đồ chơi của năm trước bị hư hỏng nhiều, hiện tại không đủ để phục vụ cho trẻ hoạt động. Vì vậy tôi mạnh dạn đề nghị ban giám hiệu nhà trường xem xét tu sữa cho lớp mẫu giáo ghép một số đồ dùng, đồ chơi ở các góc cụ thể :

Cửa sau nhà vệ sinh..................

Bồn cầu......................................

Vòi nước bị mất khoá.................

Vậy để đảm bảo yêu cầu về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong năm học ..........mà ban giám hiệu nhà trường giao cho, kính mong ban giám hiệu trên xem xét, giải quyết tu sửa cho lớp mẫu giáo ghép để trẻ được hoạt động tốt hơn trong năm học......

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :                                          Giáo viên

- BGH trường ...............

- Lưu VT.

2.8 Mẫu Tờ trình xin kinh phí

TÊN CƠ QUAN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số……..                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……ngày.....tháng....năm.....

TỜ TRÌNH

V/v xin kinh phí ..............

Kính gửi: .............................................................

Căn cứ theo Quyết định ......./....../....... ngày.....tháng.....năm...... của

Căn cứ vào tình hình thực tế tại

Do nhu cầu cần thiết phải (lý do xin kinh phí)

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

............ (Tên cơ quan) .............. kính trình lên ....................................... xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào việc

Rất mong sự xem xét và chấp thuận của cơ quan cấp trên!

     Người lập


Trên đây là các mẫu Tờ trình được sử dụng phổ biến. Nếu còn vướng mắc, bạn đọc vui lòng gọi 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp.
Đánh giá bài viết:
(3 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh được sử dụng phổ biến ở mọi cấp học. Nhà trường sẽ căn cứ vào phiếu này để khái thác thông tin cũng như quản lý học sinh. Dưới đây là một số mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất.

3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất

3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất

3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất

Mẫu đơn giải trình là mẫu văn bản được sử dụng phổ biến trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp khi phát sinh một vấn đề nào cần sự can thiệp của cấp trên hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Dưới đây là một số mẫu Đơn giải trình được dùng phổ biến.