Mẫu Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch chuẩn Thông tư 15

Mẫu Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch được quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BTP (bị sửa đổi bởi Công văn số 1288/HTQTCT-HT) dùng để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Tờ khai ghi chú khai sinh

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/05/26/to-khai-ghi-chu-khai-sinh_2605171211.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------- 

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH

Kính gửi:(1).....................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ..................................................

Giấy tờ tùy thân:(2).........................................................................

Nơi cư trú: (3)..................................................................................

Quan hệ với người được khai sinh: ...............................................

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:............................................................................

Giới tính:....................... Dân tộc: ...........Quốc tịch: ………………

Ngày, tháng, năm sinh: ...............ghi bằng chữ:................................

Nơi sinh: .………………………………………………………………...

Quê quán: .........................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người mẹ: …………………………........................

Năm sinh: (4).......................... Dân tộc: ..............Quốc tịch: ……....

Nơi cư trú: (3) ...................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người cha: …………………………......................

Năm sinh:(4)......................... Dân tộc: .........Quốc tịch: ……............

Nơi cư trú: (3) ..................................................................................

Đã được đăng ký khai sinh tại(5) ......................................................

Giấy khai sinh số(6) ..................... cấp ngày........ /........ / ...........

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình.

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

.....................................

.......................... ...................................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị thực hiện ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh

(2) Ghi rõ thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký (số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế)

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 031089123 do Công an Hải Phòng cấp ngày 13/01/2012

Hộ chiếu số N1234568 do Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức cấp ngày 15/01/2015

(3)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(4) Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cha, mẹ.

(5) Ghi rõ tên cơ quan, tên quốc gia nước ngoài đã đăng ký, cấp giấy khai sinh.

(6) Ghi số giấy khai sinh, ngày, tháng, năm cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp giấy khai sinh.

to-khai-ghi-chu-thay-doi-ho-tich
Mẫu Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch chuẩn Thông tư 15 (Ảnh minh họa)

Tờ khai ghi chú kết hôn

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/05/26/to-khai-ghi-chu-ket-hon_2605171211.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI GHI CHÚ KẾT HÔN

Kính gửi: (1)..................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ...............................................

Nơi cư trú: (2) ..............................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3).....................................................................

Đề nghị cơ quan ghi vào sổ việc kết hôn sau đây:

Họ, chữ đệm, tên bên nữ: .............

.......................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................

Dân tộc: ........... Quốc tịch: ............

Nơi cư trú: (2).................................

........................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ...................

.............................................

Họ, chữ đệm, tên bên nam: .........

......................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................

Dân tộc: ......... Quốc tịch: ............

Nơi cư trú: (2)...............................

......................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ....................

............................................

Đã đăng ký kết hôn tại(4) .......................................................

.................................. số ........................................................

cấp ngày........ tháng ...... năm .................................................

Trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn/đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt(5).

..................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Làm tại: ……………, ngày ....... tháng ....... năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

...........................................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ tên giấy tờ đã công nhận việc kết hôn của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

(5) Nếu đã từng kết hôn thì ghi rõ căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân ở dòng phía dưới. Nếu căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân là ly hôn thì ghi rõ hình thức văn bản ly hôn, ngày có hiệu lực, tên cơ quan cấp.

Tờ khai ghi vào sổ các việc hộ tịch khác 

(Việc hộ tịch ngoài khai sinh, khai tử, kết hôn, ly hôn, giám hộ, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi).

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/05/26/to-khai-ghi-chu-thay-doi-ho-tich_2605171211.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------- 

TỜ KHAI GHI CHÚ THAY ĐỔI HỘ TỊCH (*)

Kính gửi: (1)................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ............................. .................

Nơi cư trú: (2) ............................. ............................. ..................

Giấy tờ tùy thân: (3) ............................. ............................. ........

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc(4) ........................... cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ............................. ............................. ...........

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................

Dân tộc: .........................................Quốc tịch: ........................

Nơi cư trú: (2)..............................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ....................................................................

Nội dung ghi vào sổ hộ tịch(5): ...................................................

Theo ..........................số ..................do..........................

...................cấp ngày........... /........ / (6)

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
......................................

......................................

......................................

Làm tại: ……………, ngày ....... tháng ....... năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

...........................................

Chú thích:

(*) Tờ khai này sử dụng cho thủ tục yêu cầu ghi vào sổ các việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (ngoài các việc khai sinh, khai tử, kết hôn, ly hôn, giám hộ, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi).

(1) Ghi tên cơ quan đề nghị thực hiện việc ghi vào sổ sự kiện hộ tịch đã được đăng ký/giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang nơi sinh sống.

(3) Ghi rõ thông tin về giấy tờ tùy thân (số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế)

Ví dụ: Thẻ căn cước công dân số 001089123567 do Cục CSQLDKCT &DLQGVDC cấp ngày 20/01/2016;

Hộ chiếu số N 1233567 do Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cấp ngày 22/12/2015

Hộ chiếu số 545379017 do cơ quan có thẩm quyền Hoa Kỳ cấp ngày 11/02/2016.

(4) Ghi rõ nội dung thông tin hộ tịch có sự thay đổi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Ví dụ: thay đổi họ/thay đổi chữ đệm, tên.

(5) Ghi rõ nội dung cơ bản của việc hộ tịch đã được đăng ký

Ví dụ: Được thay đổi họ, chữ đệm từ Nguyễn Thị Lan thành Smith Jenny Lan

(6) Ghi rõ tên loại giấy tờ hộ tịch được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận việc thay đổi hộ tịch, số, tên cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó.

>> Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục