Mẫu Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch mới nhất

Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch ban hành kèm Thông tư 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch 2014.

tờ khai trích lục hộ tịch

Bản sao trích lục hộ tịch là gì?

Bản sao trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo yêu cầu của cá nhân sau khi người đó đã đăng ký hộ tịch và được cấp trích lục hộ tịch.

Trong đó, trích lục hộ tịch là văn bản nhằm chứng minh các quan hệ nhân thân của cá nhân tại cơ quan có thẩm quyền.

Bản sao trích lục hộ tịch gồm 02 loại:

- Bản sao được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch

- Bản sao được chứng thực từ bản chính

(Điều 4 Luật Hộ tịch 2014)

Để được cấp bản sao từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch thì cá nhân phải nộp tờ khai yêu cầu cấp bản sao đến cơ quan có thẩm quyền. Còn bản sao được chứng thực từ bản chính thì cá nhân có thể cầm bản chính đến Phòng/Văn phòng công chứng hoặc ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn để xin.

Giá trị của bản sao trích lục hộ tịch so với bản chính

Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định, bản sao có giá trị trong các trường hợp:

- Cấp từ sổ gốc thay cho bản chính trong các giao dịch trừ khi pháp luật quy định khác

- Chứng thực từ bản chính thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch

Mẫu Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

Kính gửi: (1).............................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .......................................................................................

Nơi cư trú: (2)...............................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3).....................................................................................................................

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: ..................................................

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) ........................................... cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: .................................................................  Giới tính: .................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................

Dân tộc: ............................................................................  Quốc tịch: .....................................

Nơi cư trú: (2)...............................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) .......................................................... ...................................................

Số định danh cá nhân (nếu có): .................................. ....................................................

Đã đăng ký tại: (5) .......................................................................................................................

............................................................................................  ngày  ......  tháng ........  năm ........

Theo(6).......................................................... số............... Quyển số: (7).....................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình

Làm tại: ............................... , ngày ......  tháng ......  năm .....

Người yêu cầu

     (Ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

...................................................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp bản sao trích lục hộ tịch là cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc như Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú;

- Nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú;

- Nếu không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang nơi sinh sống.

Ví dụ: SN xx, đường yy, phường zz, thành phố A, tỉnh B.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: Hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 0010891235 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây.

Ví dụ: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường zz, thành phố A, tỉnh B

(6) Ghi rõ loại giấy tờ hộ tịch đã được cấp trước đây.

Ví dụ: Giấy khai sinh

(7) Chỉ khai khi biết rõ.

Trên đây là Mẫu Tờ khai xin cấp trích lục bản sao hộ tịch mới nhất. Hiện nay, toàn bộ các loại biểu mẫu LuatVietnam vẫn liên tục cập nhật tại đây.

tờ khai trích lục hộ tịch

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục