Mẫu Thông báo chuẩn Nghị định 30 và các mẫu tham khảo

Nghị định 30 đã quy định chung về mẫu Thông báo. LuatVietnam giới thiệu đến bạn mẫu Thông báo chuẩn Nghị định 30 và các mẫu thường dùng để bạn đọc tham khảo.

1. Khi nào sử dụng mẫu Thông báo?

Mẫu Thông báo là một văn bản được sử dụng để truyền tải một nội dung nào đó đến các cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức để họ được biết và thực hiện.

Chẳng hạn, Thông báo tuyển dụng, Thông báo về việc tổ chức sự kiện, Thông báo gửi khách hàng; Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp; Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế...

Trong Thông báo cần đề cập ngay vào nội dung cần thông tin mà không cần nêu lý do, căn cứ dài dòng. Vì thế, về cơ bản, mẫu Thông báo khá đơn giản, ai cũng có thể dễ dàng lập được.

2. Lưu ý gì khi lập mẫu Thông báo?

Khi soạn thảo mẫu thông báo thì nội dung thông báo là vấn đề quan trọng nhất. Tuy nhiên, người lập cũng cần lưu ý những nội dung sau:

– Về hình thức: Phần mở đầu nên ghi đầy đủ quốc hiệu và tiêu ngữ theo đúng mẫu quy định của văn bản hành chính thông thường. Tuy nhiên, cũng có thể chỉ cần ghi tên đơn vị ban hành Thông báo để người nhận nắm bắt được thông tin này;

– Cần có ngày tháng năm viết thông báo để người tiếp nhận dễ dàng nắm bắt được thời gian ban hành thông báo này; tên cơ quan ra thông báo;

– Nội dung Thông báo phải ghi rõ người nhận và tuân thủ thông báo này là ai là một cá nhân nào đó hay toàn thể cơ quan.

– Có thể đưa ra các căn cứ của Thông báo này như căn cứ vào lịch nghỉ tết của nhà nước hay căn cứ vào quyết định của Ban giám đốc công ty, căn cứ vào nhu cầu khả năng của doanh nghiệp, hay căn cứ vào văn bản pháp luật…

– Nội dung Thông báo cần được trình bày rõ ràng, đúng chính tả…

– Phần đại diện ký thông báo: không bắt buộc phải là thủ trưởng cơ quan, mà các trưởng phó phòng ban có trách nhiệm về các lĩnh vực trên như: phòng giáo vụ, đào tạo ở các trường, văn phòng hay phòng tổ chức, phòng hành chính… ở các cơ quan được quyền ký và trực tiếp thông báo dưới danh nghĩa thừa lệnh thủ trưởng cơ quan...

mau thong bao theo nghi dinh 30
Mẫu Thông báo theo Nghị định 30 là mẫu văn bản được sử dụng phổ biến (Ảnh minh họa)

3. Mẫu thông báo chuẩn Nghị định 30

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số: …/...…-…

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày ... tháng ... năm …

THÔNG BÁO

..............................

............................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- ..............;

- Lưu: VT, ......…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

4. Một số mẫu Thông báo phổ biến hiện nay

4.1 Mẫu Thông báo chung

TÊN CƠ QUAN

Số ……./TB

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………….., ngày …. tháng …. năm 20…

THÔNG BÁO

Về ………………………

Kính gửi:………………………………………

Căn cứ ……….………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Thông báo: ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

Đề nghị …………………………………………………………………………………….

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

– ……………………….. ;

– ……………………….. ;

– Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


4.2 Mẫu Thông báo của công ty

CÔNG TY…..

SỐ:…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

..., ngày ...tháng ....năm ...

THÔNG BÁO

V/v ……………..

Kính gửi:…………………………………………………..

Căn cứ:………………………………………………………..

Công ty thông báo đến toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

4.3 Mẫu Thông báo tuyển dụng

TÊN ĐƠN VỊ/CÔNG TY

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

…. ngày …… tháng …… năm 20…..

THÔNG BÁO

V/v …………………

Do nhu cầu……………………………….., Công ty ………….. thông báo về việc cần tuyển dụng vị trí sau: ………………..

Số lượng: ………. người

Mô tả công việc:

- …………………………

- …………………………

- …………………………

Yêu cầu:

- …………………………

- …………………………

- …………………………

Quyền lợi:

- …………………………

- …………………………

- …………………………

Thời gian làm việc: full-time

Lương: Thỏa thuận

Hồ sơ:

- Thư dự tuyển, CV (Tiếng anh + tiếng việt)

- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4×6 (không quá 06 tháng)

- Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ.

- Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.

- Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng.

- Đơn xin việc viết tay.

- Mẫu đăng kí tuyển dụng, yêu cầu có dán ảnh, download tại: ……………………………

- Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển gửi trực tuyến qua địa chỉ email………. hoặc nộp trực tiếp tại CÔNG TY ………………………….

Hạn nộp hồ sơ:………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………..

Nơi nhận:

- ........................ ;

- ........................ ;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

4.4 Mẫu Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

[TÊN BÊN MỜI THẦU]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …….…/…..…….

[Địa danh], ngày …… tháng ….. năm …..

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu [tên gói thầu]

Thuộc dự án [tên dự án]

Kính gửi: [tên các nhà thầu tham dự thầu]

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số ……/…...., ngày ..…/..…/..…..  về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu,

Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu [tên gói thầu]  thuộc dự án [tên dự án] với các nội dung như sau:

1. Các thông tin về nhà thầu trúng thầu (ghi nội dung theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu):

- Tên nhà thầu trúng thầu: …………..

- Giá trúng thầu: ……………….

- Loại hợp đồng: ………………

- Thời gian thực hiện hợp đồng: …………………

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn (ghi nội dung theo Báo cáo kết quả đánh giá):

- Nhà thầu [tên nhà thầu] không được lựa chọn do [lý do không được lựa chọn]

- Nhà thầu [tên nhà thầu] không được lựa chọn do [lý do không được lựa chọn]

………………..

3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu:

Đề nghị đại diện hợp pháp của [tên nhà thầu trúng thầu] tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với chủ đầu tư theo kế hoạch như sau:

- Thời gian: Từ ngày …../….../….. đến hết ngày …../……/…….

- Địa điểm: ……………………………

- Đề nghị [tên nhà thầu trúng thầu] thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu (đối với gói thầu tư vấn thì bỏ nội dung này)

Nếu quá thời gian nêu trên mà [tên nhà thầu trúng thầu] không thực hiện hoặc từ chối thực hiện (trừ trường hợp bất khả kháng) thì bên mời thầu sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- [tên chủ đầu tư] (để b/c);
- Lưu….

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN MỜI THẦU


[Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu ]

4.5 Mẫu thông báo triển khai công việc

CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

…ngày….tháng….năm….

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC

Kính gửi:…………………………………………………………………..

Công ty thông báo về việc triển khai nội dung công việc như sau:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI LẬP

4.6 Mẫu thông báo nghỉ lễ

CÔNG TY

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(V/v : Nghỉ Lễ ……………………………………..)

Kính gửi: Quý Khách Hàng và Toàn Thể Nhân Viên ………………..

Phòng Hành Chính Công ty Cổ Phần ………………………..trân trọng thông báo đến Quý Khách Hàng và Toàn Thể Nhân Viên về lịch nghỉ lễ như sau:

1./ Ngày ………………………. nhằm ngày …/…/…. (thứ ….)

Công ty hoạt động bình thường trở lại vào ngày …/…/20… (thứ …..).

2./ Ngày……………………. ( thứ …….) và Ngày ……………….. …/..../20.. (thứ …):

Toàn thể nhân viên được nghỉ tổng cộng ……. ngày.

Công ty hoạt động bình thường trở lại vào ngày …/…/20…(thứ ….).

Đề nghị tất cả các bộ phận liên hệ thông báo với khách hàng về những ngày nghỉ trên và các trưởng bộ phận sẽ căn cứ theo từng tính chất công việc mà bố trí nhân viên trực tại công ty hoặc trực tại nhà.

Kính chúc anh/ chị một ngày nghỉ lễ vui vẻ hạnh phúc.

CÔNG TY…………………

4.7 Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

CÔNG TY ………………                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:………………                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày ….. tháng …. năm …...

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

Kính gửi: Ông/bà (1) ………………………

Căn cứ Bộ luật Lao động;

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………… ngày ….. tháng ….. năm …… (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa Công ty ………………với ông/bà …………………(sau đây gọi là “Người lao động”),

Công ty xin thông báo nội dung như sau:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động với ông/bà:……………………….……….

Chức vụ (2): ……………………………

2. Thời gian: Kể từ ngày ..…/……/……

3. Lý do (3): ………………………………………………………………………

Trước khi chấm dứt hợp đồng, người lao động có nghĩa vụ bàn giao lại toàn bộ tài sản, hồ sơ, tài liệu, công việc đã và đang làm cho Phòng (4) …………… tiếp nhận công việc.

Đề nghị người lao động thực hiện theo đúng pháp luật và sự hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển tiếp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ông/bà (5): …………(thực hiện);

- Phòng (6) …………(thực hiện);

- Lưu: VT.

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4.8 Mẫu thông báo sự kiện

TÊN CƠ QUAN….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…ngày….tháng….năm.....

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC SỰ KIỆN…

Kính gửi: ……………………………………

Đơn vị thông báo:................................................. ; Mã số thuế:

Địa chỉ:..................................................................;

- Người đại diện theo pháp luật (viết chữ in hoa): .............................. Giấy CMND số: ... cấp ngày ..../....../....... nơi cấp ...;

- Số điện thoại tổ chức/cá nhân:

Chúng tôi trân trọng thông báo đến………. về việc tổ chức sự kiện…………..

- Thời gian tổ chức:…………………………………………

- Địa điểm:…………………………………………………

- Người chịu trách nhiệm: …………………………………

Chúng tôi cam kết:

…………………………………………

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư;

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Trên đây là mẫu Thông báo theo Nghị định 30 và một số mẫu Thông báo thường dùng. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ giải đáp.
Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất

3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất

3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất

Mẫu đơn giải trình là mẫu văn bản được sử dụng phổ biến trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp khi phát sinh một vấn đề nào cần sự can thiệp của cấp trên hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Dưới đây là một số mẫu Đơn giải trình được dùng phổ biến.