Tăng giảm font chữ:

Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức mới nhất và hướng dẫn cách điền

Hiện nay, mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức mới nhất là mẫu 2C-BNV/2008 được ban hành kèm theo Quyết định 02/2008/QĐ-BNV.

Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức mới nhất


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/23/mau-so-yeu-ly-lich-can-bo-cong-chuc-moi-nhat_2703162235_2311234131.doc


 

Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC …… Số hiệu cán bộ, công chức: ……

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC ……………………

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

 

Ảnh màu

(4 x 6 cm)

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): …………………………….

2) Tên gọi khác:………………………………………………………

3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, Giới tính (nam, nữ): …………

4) Nơi sinh: Xã ……………, Huyện …………, Tỉnh ………………

5) Quê quán: Xã …….…… , Huyện …………, Tỉnh ………………

6) Dân tộc: ………………………………, 7) Tôn giáo: …………………………….

8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: ………………………………………………….

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………….

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: ……………………………………………….

11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, Cơ quan tuyển dụng: …………………………….

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: …………………………………………………….

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: ……………………………………………………….

14) Ngạch công chức (viên chức): ………………………, Mã ngạch: ……………….

Bậc lương:…………..…, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/20…,

Phụ cấp chức vụ:……………., Phụ cấp khác: ………………………………………...

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):…………….

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:………………………………………………….

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: ………………… 15.4-Quản lý nhà nước:……………………

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)

(chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,..)

15.5- Ngoại ngữ:………………………, 15.6-Tin học: ……………………………….

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D......)         (Trình độ A, B, C,.......)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chính thức:…/…/……

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: ………………………………………….

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:……

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất ……………………………………………..

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, …)

20) Sở trường công tác: ………………………………………………………………..

21) Khen thưởng: ……………………, 22) Kỷ luật: ………………………………….

(Hình thức cao nhất, năm nào)

(về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khoẻ: ……, Chiều cao:…, Cân nặng:….kg, Nhóm máu:………….

24) Là thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách: ……………………..

 

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân: ………………………………….Ngày cấp: …/…/……

26) Số sổ BHXH: ……………………………………………………………………...

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm - đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

   

…/……-…/……

   
   

…/……-…/……

   

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ..../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ............

28) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,......

   
   
   

29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ....):............................

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu .........?): ...............

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ........)?..................................

 

30) Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........)

       
       

a) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........)

       
       
       

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm

                 

Mã ngạch/bậc

                 

Hệ số lương

                 

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

…………………………………………… ….………………………………………..

 

…………….Ngày… tháng… năm 20……

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức mới nhất (Ảnh minh họa)
Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức mới nhất (Ảnh minh họa)
 

Hướng dẫn cách điền mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

- Họ và tên khai sinh: Viết chữ in hoa đúng với họ và tên trong giấy khai sinh.

- Tên gọi khác: Là tên gọi khác hoặc bí danh khác (thường dùng trong báo chí, văn học nghệ thuật…).

- Sinh ngày, dân tộc, tôn giáo: Ghi như trong giấy khai sinh.

- Nơi sinh: Viết như trong giấy khai sinh. Nếu có thay đổi địa danh đơn vị hành chính thì ghi: nay là…

- Quê quán: Ghi rõ tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (quận hoặc thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương) theo nơi sinh của cha đẻ hay ông nội.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ghi theo hộ khẩu.

- Nơi ở hiện nay: Ghi theo địa chỉ sinh sống thực tế.

- Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Nghề đang làm trước khi được tuyển dụng. Nếu sống phụ thuộc thì ghi: “Không nghề nghiệp”.

- Ngày tuyển dụng: Ngày, tháng, năm có quyết định tuyển dụng.

- Chức vụ hiện tại: Chức vụ công việc chính, công việc kiêm nhiệm được phân công đảm nhiệm.

- Công việc chính được giao: Tên công việc chính được lãnh đạo phân công đảm nhiệm

- Ngạch công chức (viên chức); Bậc lương; Hệ số; Ngày hưởng; Phụ cấp chức vụ; Phụ cấp khác: Ghi theo Quyết định tuyển dụng.

- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):  Lớp 12/12;

- Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ, Thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp.

- Lý luận chính trị: Cao cấp chính trị, sơ cấp chính trị…

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự...

- Ngoại ngữ: Anh A, Anh B, Anh C, Pháp A, Pháp B, Nga A, Nga B…

Hoặc Cử nhân Anh văn, Thạc sĩ Anh văn…

- Tin học: Ghi trình độ tin học cao nhất.

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: Ngày kết nạp Đảng.

- Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: Tổ chức chính trị xã hội là Đoàn, Hội…Làm việc gì trong Đoàn, Hội?

- Ngày nhập ngũ: Ngày đi bộ đội nghĩa vụ, công an nghĩa vụ.

Ghi rõ quân hàm hoặc chức vụ cao nhất trong quân đội hoặc công an.

- Danh hiệu được phong tặng cao nhất: Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo nhân dân, thầy thuốc ưu tú…

- Sở trường công tác: Khai công việc cá nhân làm tốt nhất liên quan tới công việc.

- Khen thưởng: Thời gian khen thưởng; Nội dung và hình thức khen thưởng (Giấy khen, Bằng khen, Huy chương, Huân chương)

- Kỷ luật: Về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào.

- Tình trạng sức khỏe: Tốt, trung bình, kém;

- Là thương binh hạng: Nếu là thương binh thì ghi rõ là thương binh hạng mấy trên mấy.

Trường hợp là con gia đình thuộc diện chính sách, thì ghi rõ là con thương binh, con liệt sĩ,...

- Số Chứng minh nhân dân, ngày cấp và nơi cấp: ghi theo CMND. Nếu sử dụng Căn cước công dân thì ghi số Căn cước công dân.

- Số sổ BHXH: Ghi theo sổ BHXH.

- Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ..../ Văn bằng: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư ... Chỉ kê khai sau khi đã tốt nghiệp.

- Tóm tắt quá trình công tác: Ghi rõ mốc thời gian (Tháng + năm) tương ứng với chức danh, chức vụ, đơn vị công tác.

- Đặc điểm lịch sử bản thân: Khai chính xác theo yêu cầu.

- Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức: Khai theo mốc Tháng/năm, Mã ngạch/bậc, Hệ số lương

- Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức: Phần này cán bộ, công chức không kê khai vào.

>> Văn bản quan trọng liên quan đến tiền lương cán bộ, công chức

Tình NguyễnTình Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore

Chủ đề: cán bộ công chức Biểu mẫu