Tăng giảm font chữ:

Mẫu Quyết định xóa kỷ luật lao động mới nhất

Xóa kỷ luật lao động là hình thức khích lệ tinh thần làm việc hiệu quả cho người bị kỷ luật. LuatVietnam cung cấp Mẫu Quyết định xóa kỷ luật lao động mới nhất hiện nay.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/06/21/Mau-Quyet-dinh-xoa-ky-luat_2106110529.doc

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động

Theo quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động 2012, có 04 hình thức xử lý kỷ luật lao động tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

- Khiển trách

Là hình thức kỷ luật nhẹ nhất. Việc hành vi nào áp dụng hình thức khiển trách do người sử dụng lao động quy định trong nội quy lao động.

- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng

Với mức độ nghiêm trọng hơn so với hành vi bị khiển trách, người sử dụng lao động có thể áp dụng hình thức xử lý kỷ luật này với điều kiện quy định cụ thể hành vi vi phạm trong nội quy lao động.

- Cách chức

Thường được áp dụng khi người lao động đang giữ một chức vụ nhất định. Song, nếu hành vi vi phạm không ảnh hưởng đến phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý thì có thể lựa chọn hình thức kỷ luật khác thay vì cách chức.

- Sa thải

Là hình thức kỷ luật nặng nhất, được áp dụng khi người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, công nghệ…

Xem thêm: Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động nào cho đúng?
 

Sau bao lâu người lao động được xóa kỷ luật?

Không phải bất cứ hình thức xử lý kỷ luật nào cũng có thể được xóa. Điều 127 Bộ luật Lao động 2012 về xoá kỷ luật chỉ đề cập tới việc xóa kỷ luật cho hình thức khiển trách và kéo dài thời hạn nâng lương.

Cụ thể, người bị khiển trách sau 03 tháng, hoặc bị kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xoá kỷ luật.

Ngoài ra, người bị kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được 1/2 thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ, có thể được xét giảm thời hạn.

Sở dĩ không thực hiện việc xóa kỷ luật với người bị cách chức bởi lẽ, người bị cách chức là người không còn đủ phẩm chất, khả năng đảm đương chức vụ được giao.

Còn với hình thức kỷ luật sa thải, không thể xóa kỷ luật khi quan hệ lao động này không còn tồn tại.

Chi tiết tại: Sau bao lâu người lao động được xóa kỷ luật lao động?


Mẫu Quyết định xóa kỷ luật lao động 2019

CÔNG TY.....................

*********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********

Số: ............/QĐ - ........

.........., ngày......tháng.....năm.....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xóa kỷ luật lao động

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ……………. ngày…. tháng…..năm…… do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố………. cấp;

Căn cứ Quyết định số ………….. ngày ….. tháng ….. năm….. về việc xử lý kỷ luật lao động Ông/Bà………………………….;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xoá kỷ luật lao động đối với Ông/Bà:…………………..…...………

Chức vụ:…………………………… Đơn vị công tác: ……………………….

Kể từ ngày: ……………………………………………………………………..

Điều 2. Ông/Bà …………..………………….. được hưởng các quyền lợi:

- Vị trí công tác:…………………………………………………………………

- Lương:………………………………………………………………………….

- Trợ cấp, phụ cấp (nếu có): ………………………………………………….

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Ông/Bà……………..….;

- Phòng Hành chính Nhân sự….

- Lưu: HS, HC.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Trên đây là Mẫu Quyết định xóa kỷ luật 2019 với những thông tin hữu ích liên quan do LuatVietnam cung cấp.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/06/21/Mau-Quyet-dinh-xoa-ky-luat_2106110529.doc

>> Ủy quyền xử lý kỷ luật lao động - những điều cần biết

Thùy Linh

Thùy LinhThùy Linh

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: người lao động xử lý kỷ luật lao động