Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất 2023

Mẫu quyết định tăng lương là mẫu biểu phổ biến và thường xuyên được sử dụng trong các doanh nghiệp cũng như các cơ quan Nhà nước. Nhưng để soạn được một mẫu biểu chuẩn thì không phải ai cũng biết.

1.Mẫu quyết định tăng lương là gì?

Mẫu quyết định tăng lương là mẫu biểu được sử dụng khi các doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước có quyết định tăng lương cho người lao động, nhân viên đang làm việc tại tổ chức.

Tuy nhiên, hiện tại pháp luật cũng chưa có quy định cụ thể về loại mẫu biểu này, nên mỗi công ty hay các cơ quan Nhà nước có thể tự soạn thảo phù hợp với tính chất, đặc thù công việc của tổ chức.

Biểu mẫu quyết định tăng lương được dùng phổ biến trong các doanh nghiệp, cơ quan

2. Một số mẫu quyết định tăng lương mới nhất

2.1 Mẫu quyết định tăng lương dành cho cán bộ, công chức

UBND  …. huyện…….. 
‎ Trường……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……… …………, Ngày…… tháng…… năm ……

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tăng bậc lương đối với cán bộ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG……………

- Căn cứ thông tư số………………. ngày……………………của Bộ………… hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức,viên chức;

- Căn cứ Quyết định số………ngày………………..của………………

- Căn cứ kết quả họp xét nâng lương của hội đồng trường…………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nâng bậc lương của Ông/bà:.............................

Hiện nay, công tác tại trường………………………………

Ngạch:

Mã số:.....................Bậc:...........Hệ số:.................... từ ngày…………………

Lên Bậc:.....................Hệ số:.........................từ ngày………………………

Điều 2 : Các đơn vị và cá nhân có liên quan và ông/bà………………….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều 2

UBND huyện……….

Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

2.2 Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp tăng lương cho những lao động giỏi
Doanh nghiệp tăng lương cho những lao động giỏi (Ảnh minh hoạ)

CÔNG TY……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..... ………………,Ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH

V/v tăng lương cho người lao động

- Căn cứ vào Điều lệ, nội, quy, quy chế của công ty……………………

- Căn cứ vào hợp đồng lao động số……..được ký giữa Công ty………

và Ông/Bà…………………………………..ngày………....……………….

- Căn cứ vào sự đóng góp thực tế của Ông/Bà:..............đối với sự phát triển của công ty…………

GIÁM ĐỐC CÔNG TY…………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Tăng lương cho Ông/Bà:.....................................

đang làm việc tại bộ phận…………….của công ty, cụ thể như sau:

Mức lương hiện tại………………….(Bằng chữ:....................)

Kể từ ngày……………mức lương được điều chỉnh lên…………

(Bằng chữ:....................................................................................)

Điều 2 : Các Ông/Bà Phòng nhân sự, Phòng Tài chính kế toán và Ông/Bà:............căn cứ thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều 2

Lưu HS,VP

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

2.3 Mẫu quyết định tăng lương dành cho giám đốc công ty

CÔNG TY……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...... ………………,Ngày…..tháng………năm…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

V/v tăng lương cho giám đốc

- Căn cứ vào Điều lệ, nội, quy, quy chế của công ty………………

- Căn cứ vào hợp đồng lao động số……..được ký giữa Công ty……

và Ông/Bà……………………………..ngày…………………………

- Căn cứ vào sự đóng góp thực tế của Ông/Bà:...............đối với sự phát triển của công ty……

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY……………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Tăng lương cho Ông/Bà:...................................

Chức vụ: Giám đốc công ty………………………………

- Mức lương hiện tai:…………(Bằng chữ:.............................)

- Mức lương mới:..........................(Bằng chữ:..........................)

Thời điểm áp dụng mức lương mới từ ngày……………………

Điều 2 : Các Ông/Bà Phòng nhân sự, Phòng Tài chính kế toán và Ông/Bà:........... căn cứ thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều 2

Lưu HS,VP

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

2.4 Mẫu quyết định tăng lương cho tập thể

CÔNG TY………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.......... ……………,Ngày……tháng……năm…..

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc tăng lương cho các cá nhân có danh sách kèm theo)

- Căn cứ vào Điều lệ, nội, quy, quy chế của công ty………………

- Căn cứ vào sự đóng góp thực tế của các cá nhân đối với sự phát triển của công ty………

GIÁM ĐỐC CÔNG TY………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Tăng lương cho các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo

Mức lương hiện tại………………….(Bằng chữ:......................)

Kể từ ngày……mức lương được điều chỉnh lên là……………

(Bằng chữ:................................................................................)

Điều 2 : Các Ông/Bà Phòng nhân sự, Phòng Tài chính kế toán và các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo quyết định này căn cứ thi hành.

Nơi nhận:

Như điều 2

Lưu HS,VP

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

DANH SÁCH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG

(SỐ:....................ngày………………….)

STT

MÃ THẺ

HỌ TÊN

NĂM SINH

BỘ PHẬN

1

1001

…..

….

….

2

1002

…..

….

….

3

1003

….

….

….

3. Hướng dẫn cách làm quyết định tăng lương chi tiết

Hướng dẫn cách làm quyết định tăng lương
Hướng dẫn cách làm quyết định tăng lương (Ảnh minh hoạ)

Đến hiện nay, mẫu quyết định tăng lương là một mẫu biểu có thể tự soạn thảo vì loại mẫu biểu này không có mẫu biểu sẵn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, dù dùng trong các doanh nghiệp hay các cơ quan, tổ chức nhà nước cũng cần một số những nội dung như sau:

- Tên công ty, cơ quan quyết định tăng lương cho người lao động, nhân viên, cán bộ: Viết in hoa, kiểu chữ đứng đậm

- Quốc hiệu: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”, được viết in hoa kiểu chữ đứng đậm.

- Tiêu ngữ là “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” Tiêu ngữ viết chữ in thường, các chữ cái đầu của các cụm từ được viết bằng chữ in hoa đứng đậm và giữa các cụm từ có dấu gạch nối. Tiêu ngữ ở phía dưới Quốc hiệu , được căn giữa so với độ dài của Quốc hiệu.

- Các căn cứ và lý do để quyết định tăng lương cho người lao động: Căn cứ vào điều lệ, nội quy, công ty ; căn cứ vào nghị định, nghị quyết của Nhà nước ban hành; căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tên quyết định: Quyết định tăng lương, nâng bậc lương hoặc quyết định điều chỉnh lương, được viết bằng toàn bộ chữ in hoa, bôi đậm

- Thông tin cá nhân của người được tăng lương: Họ tên, ngày sinh, vị trí, chức vụ. Một số mẫu biểu có thể thêm số hợp đồng lao động được ký kết giữa người lao động và chủ doanh nghiệp.

Nếu tăng lương cho tập thể đã có danh sách kèm theo với đầy đủ thông tin cá nhân của người lao động thì trong mẫu quyết định tăng lương không cần điền thông tin này và thay bằng cụm từ “ các cá nhân có trong danh sách kèm theo quyết định này”

- Nội dung tăng lương: Nếu trong doanh nghiệp, ghi rõ mức lương hiện tại từ bao nhiêu lên mức lương mới là bao nhiêu, ghi mức lương bằng chữ kèm theo. Nếu trong các cơ quan nhà nước thì ghi bậc lương, hệ số lương hiện tại từ bao nhiêu lên bậc lương, hệ số lương mới.

- Thời gian bắt đầu tăng lương: Ghi rõ cụ thể ngày tháng năm mức lương mới có hiệu lực áp dụng.

- Bộ phận căn cứ thi hành quyết định: Tùy vào cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban, bộ phận mà người có trách nhiệm thi hành sẽ khác nhau.

Thông thường, trong các doanh nghiệp sẽ là bộ phận Nhân sự, Tài chính kế toán và người được tăng lương; trong cơ quan nhà nước là các bộ phận có liên quan như phòng Tài chính kế toán và văn thư cũng như người được tăng lương.

- Nơi nhận: Các bộ phận căn cứ thi hành quyết định và lưu văn thư đối với quyết định tăng lương của cán bộ, công chức; lưu văn phòng đối với quyết định tăng lương trong doanh nghiệp, nơi nhận được trình bày ở góc dưới bên trái của mẫu biểu, dòng chữ “nơi nhận” là chữ đậm in nghiêng.

- Phần ký tên và đóng dấu: là tên của người đại diện pháp luật của công ty hay là lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định, được trình bày ở góc bên phải của mẫu biểu với chữ đứng đậm được viết in hoa toàn bộ.

4. Ý nghĩa của việc tăng lương

4.1 Đối với doanh nghiệp

- Tăng lương giúp doanh nghiệp giữ chân những người lao động giỏi.

- Tăng lương là một chính sách tốt để thu hút lao động mới.

4.2 Đối với người lao động

- Giúp người lao động tăng thêm thu nhập, cải thiện được chất lượng cuộc sống.

- Tạo động lực giúp người lao động hăng say làm việc và cống hiến hơn.

- Khuyến khích những người lao động khác cố gắng phấn đấu để được tăng lương.

Trong bài việt này chúng tôi đã cung cấp một số mẫu quyết định tăng lương thông dụng thường được sử dụng trong các cơ quan Nhà nước cũng như các công ty. Tùy thuộc vào công ty hay cơ quan bạn đang làm việc, bạn sẽ lựa chọn được mẫu biểu phù hợp nhất.

Mong rằng những thông tin chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu là giấy tờ được nhiều người quan tâm nhưng không phải ai cũng biết nên dùng mẫu nào là chuẩn. Bài viết sau của LuatVietnam sẽ cung cáp tới bạn đọc mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu chuẩn.

Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đảng mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đảng mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đảng mới nhất 2023

Muốn trở thành một Đảng viên thì một trong những điều kiện để được kết nạp vào Đảng đó là bạn phải học qua lớp cảm tình Đảng. Bài thu hoạch cảm tình Đảng chính là kết quả học tập sau khi bạn được học lớp cảm tình Đảng. Dưới đây là mẫu bài thu hoạch cảm tình Đảng bạn có thể tham khảo.