Mẫu Quyết định tăng lương giúp “giữ chân” người lao động

Tăng lương luôn là điều mà mọi người lao động đều mong muốn khi đi làm. LuatVietnam cung cấp Mẫu Quyết định tăng lương giúp các doanh nghiệp “giữ chân” người lao động lâu nhất.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/06/14/Mau-Quyet-dinh-tang-luong_1406113425.doc

Ý nghĩa của việc tăng lương

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Bộ luật Lao động 10/2012/QH13, “chế độ nâng bậc, nâng lương” là một trong những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động.

Chính vì vậy, ngoài mức lương chính thức khi bắt đầu tuyển dụng thì điều khoản về chính sách nâng lương luôn được nhiều người lao động quan tâm.

Ngày nay, trên thị trường lao động, không riêng người lao động đi tìm kiếm việc làm mà ngay cả người sử dụng lao động cũng đi “giành giật” người lao động.

Do đó, việc có một mức lương hợp lý với chế độ đãi ngộ tốt cùng lộ trình thăng tiến, nâng lương rõ ràng là điều quan trọng để “giữ chân” những người lao động xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện của mình để có chính sách nâng lương xứng đáng, bằng việc thực hiện theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc theo quy chế doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể (khoản 2 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP).

Mẫu Quyết định tăng lương

CÔNG TY.....................

*********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********

Số: ............/QĐ - ........

.........., ngày......tháng.....năm.....

QUYẾT ĐỊNH
V/v tăng lương cho nhân viên

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/06/2012;

Căn cứ Quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của Công ty………;

Căn cứ Hợp đồng lao động số ........... ngày .... tháng .... năm .... giữa Công ty …………………… với Ông/Bà …………………….;

Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà .................. đối với sự phát triển chung của Công ty;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kể từ ngày ....... tháng ........ năm ......., mức lương chính của Ông/Bà ............................................. sẽ là ................................................

Bằng chữ: …………………………………………….…………………………

Điều 2. Các khoản trợ cấp, phụ cấp (nếu có) của Ông/Bà………………... được chi trả theo mức mới kể từ ngày …… tháng …… năm ……

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Ông/Bà……………..….;

- Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Kế toán;

- Lưu: HS, HC

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn lập Quyết định tăng lương

Trường hợp doanh nghiệp tăng lương cho nhiều lao động trong một bộ phận và không có quy định “bí mật” tiền lương thì có thể lập thành danh sách kèm theo.

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……../QĐ-…. ngày ….tháng...năm...)

Stt

Họ và tên

Bộ phận

Mức lương cũ

Mức lương mới

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là Mẫu Quyết định tăng lương giúp doanh nghiệp “giữ chân” người lao động lâu nhất do LuatVietnam cung cấp.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/06/14/Mau-Quyet-dinh-tang-luong_1406113425.doc

Để sử dụng các biểu mẫu khác phục vụ cho công việc của mình, bạn đọc có thể tham khảo tại đây.

>> Lương cơ bản là gì? Cách tính lương cơ bản năm

Thùy Linh

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục