Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 2024

Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là một trong những văn bản quan trọng trong quá trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Đây là một mẫu văn bản chính thức được các cơ quan đấu thầu và chủ đầu tư sử dụng để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Vậy mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được viết như thế nào? Mời bạn tìm hiểu nội dung bài viết này.

1. Đấu thầu là gì?

Đấu thầu là quy trình tổ chức cung cấp thông tin về giá cả, chất lượng và các yêu cầu khác đối với một dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Sau đó chọn nhà cung cấp phù hợp nhất dựa trên các tiêu chí đã định trước.

Quá trình đấu thầu có thể áp dụng cho nhiều loại hợp đồng khác nhau, từ cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho đến xây dựng các công trình. Các nhà cung cấp sẽ phải tuân thủ các quy định và yêu cầu đặt ra trong quá trình đấu thầu. Sau khi quá trình đấu thầu kết thúc, khách hàng sẽ chọn nhà cung cấp phù hợp nhất và ký hợp đồng để bắt đầu thực hiện dự án hoặc sản phẩm được yêu cầu.

mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

2. Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 2023

Sử dụng mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu giúp đảm bảo tính chính xác kết quả đấu thầu
Sử dụng mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu giúp đảm bảo tính chính xác kết quả đấu thầu (Ảnh minh hoạ)

UBND ……

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… , ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

(Việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu)

- Căn cứ Luật Đấu thầu 2013;

- Căn cứ vào Quyết định chọn nhà thầu số: …….;

- Căn cứ vào đề xuất phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Ban lãnh đạo cơ quan đấu thầu;

- Căn cứ vào ý kiến phản biện của các nhà thầu;

- Căn cứ theo quyết định của chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Điều 1: Quyết định phê duyệt nhà thầu được chọn

Hội đồng thẩm định quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn như sau:

Tên gói thầu: …………………………………………………

Tên nhà thầu trúng thầu: ……………………………………

Địa chỉ nhà thầu trúng thầu: …………………………………

Giá trị hợp đồng: …………………………………………….

Thời gian thực hiện: …………………………………………

Điều 2: Thực hiện yêu cầu quyết định

Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao cho Ban chỉ đạo đấu thầu và cơ quan quản lý đấu thầu chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này.

Trước khi ký kết hợp đồng, Ban chỉ đạo đấu thầu cần thực hiện các bước sau:

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu và đăng tải thông tin về kết quả trên trên cổng thông tin mạng của cơ quan đấu thầu;

- Tiến hành thẩm định lại hồ sơ của nhà thầu trúng thầu để đảm bảo đầy đủ và chính xác;

- Thực hiện công tác chuẩn bị hợp đồng, bao gồm việc xác định các điều khoản và điều kiện của hợp đồng, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ký hợp đồng theo đúng quy định.

Điều 3: Hiệu lực thực hiện

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và có giá trị pháp lý.

Điều 4: Giao Ban chỉ đạo đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện quyết định

Ban chỉ đạo đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Điều 5: Được công bố và áp dụng

Quyết định này được công bố trên cổng thông tin mạng của cơ quan đấu thầu và có hiệu lực từ ngày công bố.

Nơi nhận:

(Chữ ký, đóng dấu, tên và chức vụ)

3. Các hình thức và vai trò của hoạt động đấu thầu

Cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về các hình thức và vai trò của hoạt động đấu thầu:

3.1. Các hình thức đấu thầu

Có nhiều hình thức đấu thầu khác nhau, quyết định sử dụng hình thức nào phụ thuộc vào mục đích của khách hàng và yêu cầu sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Những hình thức đấu thầu phổ biến như:

 • Đấu thầu mở: Là hình thức đấu thầu công khai, bất kỳ nhà cung cấp nào đều có thể tham gia.
 • Đấu thầu mời chào giá: Chỉ mời một số nhà cung cấp có thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể để tham gia đấu thầu.
 • Đấu thầu hai giai đoạn: Áp dụng khi yêu cầu của khách hàng chưa rõ ràng hoặc phức tạp. Giai đoạn một yêu cầu nộp đơn chào giá và giai đoạn hai là yêu cầu báo giá chi tiết của các nhà cung cấp được chọn.
 • Đấu thầu theo thỏa thuận trực tiếp: Áp dụng khi khách hàng chỉ muốn liên hệ với một nhà cung cấp duy nhất để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.
 • Đấu thầu ngược: Áp dụng khi khách hàng yêu cầu cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định, nhưng giá của sản phẩm hoặc dịch vụ đó sẽ được giảm dần cho đến khi một nhà cung cấp đồng ý cung cấp với giá thấp nhất.

3.2. Vai trò của hoạt động đấu thầu

Hoạt động đấu thầu tạo sự cạnh tranh và tiết kiệm chi phí
Hoạt động đấu thầu tạo sự cạnh tranh và tiết kiệm chi phí (Ảnh minh hoạ)

Vai trò của hoạt động đấu thầu gồm:

 • Tạo sự cạnh tranh và đảm bảo tính minh bạch: Hoạt động đấu thầu tạo điều kiện cho các nhà thầu cạnh tranh với nhau bằng cách đưa ra đề xuất giá và chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
 • Đảm bảo tiết kiệm chi phí: Hoạt động đấu thầu giúp chủ đầu tư có thể tiết kiệm được chi phí và đảm bảo hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực tài chính.
 • Tăng cường chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Việc cạnh tranh giữa các nhà thầu trong hoạt động đấu thầu sẽ thúc đẩy các nhà thầu cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình để có thể đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư.
 • Bảo vệ quyền lợi của chủ đầu tư: Chủ đầu tư có thể lựa chọn được nhà thầu có đề xuất giá tốt nhất và đáp ứng được các yêu cầu của mình, đồng thời giúp bảo vệ quyền lợi của chủ đầu tư và đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và chất lượng.

4. Quy định về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

4.1 Ai là người phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu?

 • Đối với các gói thầu có giá trị lớn: Hội đồng thẩm định được thành lập để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Hội đồng thẩm định bao gồm các thành viên là cán bộ có nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật và cán bộ quản lý tài chính. Trong đó, người phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
 • Đối với các gói thầu có giá trị thấp: Giám đốc cơ quan đấu thầu hoặc người được ủy quyền của giám đốc cơ quan đấu thầu phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

4.2 Quy trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Quy định về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được quy định trong Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

 • Đối với các gói thầu có giá trị lớn: Sau khi ban hành kết quả lựa chọn nhà thầu, để phê duyệt kết quả lựa chọn cơ quan đấu thầu phải tổ chức họp hội đồng thẩm định.
 • Đối với các gói thầu có giá trị thấp: Sau khi ban hành kết quả lựa chọn nhà thầu, cơ quan đấu thầu phải tổ chức họp xác nhận kết quả lựa chọn, do giám đốc cơ quan đấu thầu hoặc người được ủy quyền của giám đốc cơ quan đấu thầu chủ trì.

Sau khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, cơ quan đấu thầu phải thông báo kết quả cho các nhà thầu tham gia đấu thầu và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nếu có đơn vị, cá nhân có đề nghị khởi kiện thì cơ quan đấu thầu cần phải giải quyết đơn khiếu nại, tranh chấp đó trước khi ký kết hợp đồng với nhà thầu được trúng thầu.

Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ giúp cho quá trình lựa chọn nhà thầu thêm chuyên nghiệp, hiệu quả và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của dự án. Hy vọng nội dung bài viết này sẽ giúp ích cho bạn, chúc bạn áp dụng thành công.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa XII chuẩn nhất

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa XII chuẩn nhất

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa XII chuẩn nhất

Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa XII là bài thu hoạch tổng kết nội dung sau khi được tham gia các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 8 khóa XII. Nhưng không phải ai cũng biết làm một bài thu hoạch đầy đủ và hoàn chỉnh. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa XII cho bạn tham khảo nhé!

Top 5 mẫu bài thu hoạch trải nghiệm thực tế hay nhất năm 2024

Top 5 mẫu bài thu hoạch trải nghiệm thực tế hay nhất năm 2024

Top 5 mẫu bài thu hoạch trải nghiệm thực tế hay nhất năm 2024

Hiện nay, các trường học, doanh nghiệp thường tổ chức các buổi tham quan trải nghiệm thực tế cho học sinh, nhân viên của tiếp xúc với thực tiễn. Dưới đây là một số mẫu bài thu hoạch trải nghiệm thực tế cho bạn tham khảo để làm tốt bài thu hoạch sau những chuyến đi trải nghiệm của mình.

Mẫu yêu cầu báo giá chuyên nghiệp 2024

Mẫu yêu cầu báo giá chuyên nghiệp 2024

Mẫu yêu cầu báo giá chuyên nghiệp 2024

Mẫu yêu cầu báo giá rất quan trọng trong quá trình mua bán và đàm phán giá. Yêu cầu báo giá là yêu cầu chính xác về giá cả của một sản phẩm/dịch vụ cụ thể mà một cá nhân hoặc tổ chức đưa ra cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm/dịch vụ đó. Bài viết này bao gồm những mẫu yêu cầu báo giá chuyên nghiệp hỗ trợ bạn trong việc đàm phán giá với nhà cung cấp.