Mẫu Quyết định đưa tài sản cố định của công ty vào sử dụng mới nhất

Ở các công ty có quy mô lớn, các hoạt động sử dụng từng loại tài sản đều cần sự thông nhất giữa các bộ phận. Vì thế, việc đưa tài sản cố định (TSCĐ) vào sử dụng sẽ được thực hiện thông qua Quyết định của công ty. Dưới đây là mẫu Quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng.

1. Thế nào là tài sản cố định? Quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng là gì?

Hiện nay, tại các văn bản luật không có quy định cụ thể giải thích thế nào là tài sản cố định, tuy nhiên để được xác định là tài sản cố định thì tài sản đó phải có thời gian sử dụng trên 01 năm và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra, theo Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC, từng loại tài sản cố định được hiểu như sau:

- Tài sản cố định hữu hình: Là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải...

- Tài sản cố định vô hình: Là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả...

Việc đưa tài sản cố định vào sử dụng thông qua mẫu văn bản do doanh nghiệp ban hành. Cụ thể, mẫu Quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng được dùng để xác nhận việc bàn giao tài sản cố định để đưa vào sử dụng. Đồng thời, đây còn là căn cứ để kế toán làm bảng trích khấu hao tài sản cố định theo quy định.

Mẫu Quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng
Mẫu Quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng mới nhất (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng mới nhất

2.1 Mẫu số 1

CÔNG TY …………….

Số: ……/QĐ-BGTSCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bàn giao tài sản cố định đưa vào sử dụng

 

CÔNG TY ………………

- Căn cứ Quyết định số ……….. ngày ….. tháng ….. năm ….. của ……. về việc bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng;

- Căn cứ vào tình hình thực tế sau khi kiểm tra một số tài sản cố định của công ty .
 

QUYẾT ĐỊNH
 

ĐIỀU 1.

Bàn giao các tài sản cố định sau của công ty đưa vào sử dụng tại các phòng ban/bộ phận để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tên TSCĐ

Loại TSCĐ

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Công suất (Diện tích thiết kế)

Nguyên giá Tài sản cố định

Giá mua

Chi phí vận chuyển

Nguyên giá TSCĐ

Tài liệu kỹ thuật kèm theo (nếu có)

Dụng cụ, phụ tùng kèm theo (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU 2.

Thành viên và địa điểm giao nhận tài sản cố định

Bên giao TSCĐ:

- Ông/Bà: ……………….. Chức vụ: ……………. Phòng ban: ……………….

- Ông/Bà: …………….. Chức vụ: ……. Phòng ban: ……………….

Bên nhận TSCĐ:

- Ông/Bà: ……………….. Chức vụ: ……………. Phòng ban: ……………….

- Ông/Bà: ……………….. Chức vụ: ……………. Phòng ban: ……………….

Địa điểm giao nhận TSCĐ: …………………………

ĐIỀU 3.

Các thành viên trên, Kế toán trưởng cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Để thực hiện);

- Lưu: P.KT, P.HC;

- …………………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Giám đốc 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

2.2 Mẫu số 2

Công ty ……..…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bàn giao tài sản cố định

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………

 

Căn cứ vào…………………………………………

Căn cứ vào tình hình thực tế sau khi kiểm tra, một số tài sản cố định của công ty

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bàn giao các tài sản cố định sau của công ty vào sử dụng gồm:

1.Tên: TSCĐ………………………………………………

Loại:…………………………………………………..……

Nhãn hiệu: ………………………………………..……

Nước sản xuất: …………………………………………

Năm sản xuất: ………………………………………….

Công suất (diện tích thiết kế):……………….………

Nguyên giá tài sản cố định:

- Giá mua:……………………………………………………

- Chi phí vận chuyển:……………………………..........

- Nguyên giá tài sản cố định:………………….…………

- Tài liệu kỹ thuật kèm theo (nếu có):……………………

Dụng cụ, phụ tùng kèm theo (nếu có):….………………

2. Tên: TSCĐ…………………………………………………………

Loại:…………………………………………………..…………………

Nhãn hiệu: ………………………………………..…………………

Nước sản xuất: ………………………………………………………

Năm sản xuất: ………………………………………………………

Công suất (diện tích thiết kế):……………….………………

Nguyên giá tài sản cố định:

- Giá mua:……………………………………………………………

- Chi phí vận chuyển:……………………………...................

- Nguyên giá tài sản cố định:………………….………………

-Tài liệu kỹ thuật kèm theo (nếu có):…….…………………

Dụng cụ, phụ tùng kèm theo (nếu có):…..…………………

Điều 2. Giám đốc công ty, Kế toán trưởng cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- …………………………

-………………………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Giám đốc

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Quản lý tài sản cố định dựa trên những nguyên tắc nào?

Tại Điều 5 Thông tư 45/2013/TTT-BTC quy định nguyên tắc quản lý tài sản cố định như sau:

- Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng, gồm: Biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng, hoá đơn mua TSCĐ và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan.

Trong đó, mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.

- Mỗi TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán:

Giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ - Số hao mòn luỹ kế của TSCĐ

- Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định.

- Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những TSCĐ thông thường.

Trên đây là mẫu Quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được tư vấn, hỗ trợ chi tiết.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất 2022
3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất 2022

3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất 2022

Mẫu đơn giải trình là mẫu văn bản được sử dụng phổ biến trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp khi phát sinh một vấn đề nào cần sự can thiệp của cấp trên hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Dưới đây là một số mẫu Đơn giải trình được dùng phổ biến.