Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuẩn 2024

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định của ban lãnh đạo công ty để bổ nhiệm một người có năng lực điều hành một bộ phận chuyên môn nhất định. Dưới đây là một số biểu mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng bạn có thể tham khảo.

1. Mục đích của mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mục đích của mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chính là thông báo kết quả bổ nhiệm người đại diện điều hành, chịu trách nhiệm quản lý và báo cáo tình hình hoạt động ở một bộ phận cụ thể trong công ty.

Qua đó, ban lãnh đạo công ty sẽ phân cấp lãnh đạo và dễ dàng bao quát quản lý toàn bộ công việc của công ty.

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng dùng trong nhiều trường hợp (Ảnh minh họa)

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng trong cơ quan, doanh nghiệp 

2.1 Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh

CÔNG TY……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....                                         ……,Ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh

GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp hiện hành……………………

- Căn cứ vào Điều lệ của công ty……………………………

- Căn cứ yêu cầu của Giám đốc công ty……………………..

- Xét trình độ khả năng chuyên môn của Ông/bà……………...

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông/bà:..................Ngày sinh…………….

Số CMT/CCCD:..................

Nơi cấp…………..  Ngày cấp……………..

Địa chỉ thường trú………………….

Giữ chức vụ trưởng phòng kinh doanh tại công ty…………… chi nhánh………

Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày……………………..

Điều 2 : Quyền hạn và trách nhiệm của trưởng phòng kinh doanh:

- Lập và triển khai các kế hoạch chiến lược kinh doanh do doanh nghiệp đặt ra.

- Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh đảm bảo kế hoạch đặt ra.

- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.

- Đào tạo, hỗ trợ và theo dõi hiệu quả làm việc đội ngũ nhân viên kinh doanh.

- Xác định, tìm hiểu những thị trường tiềm năng.

- Luôn theo dõi và cập nhật tình hình kinh doanh của các công ty có cũng lĩnh vực kinh doanh và biến động của thị trường.

- Báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu trước ban lãnh đạo công ty; đưa ra các dự báo trước.

Ông/Bà…………được hưởng lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Điều 3 : Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan và Ông/Bà………...chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Ban giám đốc công ty

- Như điều 4

- Lưu HS,VP

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu )

2.2 Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty TNHH

CÔNG TY TNHH……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....                                         ……,Ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm trưởng phòng……….

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY TNHH

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp hiện hành……………………

- Căn cứ vào Điều lệ của công ty……………………………

- Căn cứ yêu cầu của Giám đốc công ty…………………..

- Xét trình độ khả năng chuyên môn của Ông/bà…………………...

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông/bà:.............Ngày sinh…………….

Số CMT/CCCD:........................................

Nơi cấp……………..  Ngày cấp………………..

Địa chỉ thường trú……………………………….

Giữ chức vụ trưởng phòng……….. tại………………..

Điều 2 : Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày…………..đến khi có quyết định khác của công ty.

Điều 3 : Ông/Bà……………được hưởng lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Điều 4 : Hội đồng thành viên , các bộ phận có liên quan và Ông/Bà………...chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4

- Lưu HS,VP

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu )

2.3 Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính 

CÔNG TY……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....                                            ………,Ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm trưởng phòng hành chính

GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp hiện hành…………………

- Căn cứ vào Điều lệ của công ty……………………………

- Căn cứ yêu cầu của Giám đốc công ty…………………..

- Xét trình độ khả năng chuyên môn của Ông/bà……………...

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông/bà:..........Ngày sinh………….

Số CMT/CCCD:...................................

Nơi cấp………………..  Ngày cấp………………

Địa chỉ thường trú…………………….

Đảm nhiệm vị trí trưởng phòng hành chính công ty. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày…………đến khi có quyết định khác của Ban giám đốc.

Điều 2 : Quyền hạn và trách nhiệm của trưởng phòng hành chính:

- Tham mưu, tư vấn cho Ban giám đốc về mọi vấn đề liên quan đến pháp luật và hệ thống  những quy định, chính sách, quy trình thủ tục hành chính công ty cần tuân thủ.

- Quản lý các công việc hành chính  trong công ty như tiếp khách, mua sắm đồ dùng vật tư văn phòng,.....theo chức năng của phòng hành chính.

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và đảm bảo đời sống tinh thần cho nhân viên trong công ty.

- Điều hành, chỉ đạo, phân công công việc và hướng dẫn các nhân viên của bộ phận hành chính thực hiện tốt các công việc được giao.

Ông/Bà…………được hưởng lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Điều 3 : Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan và Ông/Bà………………...chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Ban giám đốc công ty

- Như điều 4

- Lưu HS,VP

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Trưởng phòng hành chính đang nghe báo cáo của các nhân viên (Ảnh minh họa)

2.4 Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kỹ thuật

CÔNG TY…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....                                            ……,Ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm trưởng phòng kỹ thuật

GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp hiện hành…………………

- Căn cứ vào Điều lệ của công ty………………………

- Căn cứ yêu cầu của Giám đốc công ty………………..

- Xét trình độ khả năng chuyên môn của Ông/bà………………...

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông/bà:..............Ngày sinh…………………….

Số CMT/CCCD:.......................................

Nơi cấp………………..  Ngày cấp………………

Địa chỉ thường trú……………….

Giữ chức vụ trưởng phòng kỹ thuật tại………………

Điều 2 : Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày…………..đến khi có quyết định khác của Giám đốc công ty.

Điều 3 : Quyền hạn và trách nhiệm của trưởng phòng kỹ thuật:

- Quản lý, đào tạo nhân sự trong phòng kỹ thuật.

- Quản lý vận hành máy móc trong công ty

- Đề xuất với ban giám đốc nâng cấp, mua mới, sửa chữa các thiết bị máy móc

Ông/Bà………………được hưởng lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Điều 4 : Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan và Ông/Bà……...chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Ban giám đốc công ty

- Như điều 4

- Lưu HS,VP

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu )

2.5 Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng tư pháp

UBND huyện……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../QĐ-UBND                     ……,Ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm trưởng phòng tư pháp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN……………..

- Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hiện hành

- Căn cứ vào Pháp lệnh cán bộ công chức hiện hành

- Căn cứ vào quyết định số…………..ban hành quy định, điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các phòng đơn vị, thuộc sở tư pháp; trưởng phòng, phó trường phòng phòng tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh…………..

- Xét trình độ khả năng chuyên môn của Ông/bà……………...

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông/Bà……….., sinh ngày……………

Hiện đang là ………..

Làm trưởng phòng tư pháp huyện……………trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Điều 2 : Ông/Bà………….bàn giao công tác đang đảm nhận cho………….và nhận công tác mới tại Phòng tư pháp, chậm nhất là ngày……………..

Điều 3 : Ông/Bà……….được hưởng lương, hệ số chức vụ do Phòng tư pháp trả theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể ngày………đến khi có quyết định khác.

Điều 4 : UBND huyện……….., các bộ phận có liên quan và Ông/Bà……….chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh

- Sở Nội vụ

- Như điều 4

- Lưu VT, phòng Nội vụ

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu )

2.6 Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty cổ phần

CÔNG TY CP……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....                                         ……,Ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm trưởng phòng……………….

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP……………….

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp hiện hành………………

- Căn cứ vào Điều lệ của công ty CP …………………….

- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch hội đồng quản trị

- Xét trình độ khả năng chuyên môn của Ông/bà……………...

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông/bà:.............Ngày sinh……….

Số CMT/CCCD:...............................

Nơi cấp……………..  Ngày cấp……………..

Giữ chức vụ trưởng phòng……….. tại…………..

Điều 2 : Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày…………..

Điều 3 : Nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng phòng……………… được quy định trong Điều lệ, quy chế của công ty và các quy định pháp luật liên quan;

Hệ số lương, mức lương cơ bản, các phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác của Ông/Bà…………….được hưởng theo Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động của công ty

Điều 4 : Ban Tổng giám đốc , các bộ phận có liên quan và Ông/Bà………...chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4

- UBCK, sở GD CK…..( để b/c)

- Lưu HS,VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu )

3. Hướng dẫn soạn thảo quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng
Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng (Ảnh minh họa)

Việc bổ nhiệm trưởng phòng cụ thể ở các bộ phận, các công ty khác nhau sẽ có một số nội dung trong quyết định khác nhau.Tuy nhiên, mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng sẽ có những nội dung cơ bản sau đây:

 • Tên công ty, cơ quan và số quyết định: được trình bày tại lề bên trái, kiểu chữ in hoa đứng đậm
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày viết quyết định: được trình bày tại lề bên phải, Quốc hiệu được viết in hoa kiểu chữ đứng đậm. Tiêu ngữ được viết in thường đứng đậm  nhưng các chữ cái đầu của các cụm từ được viết bằng chữ in hoa và giữa các cụm từ có dấu gạch nối.
 • Tên quyết định: Viết ở giữa trang giấy bằng kiểu chữ in hoa đứng đậm
 • Người đưa ra quyết định bổ nhiệm: Người có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm đưa ra quyết định này như Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc,....
 • Căn cứ để đưa ra quyết định bổ nhiệm: Căn cứ vào Điều lệ công ty, căn cứ vào Pháp luật,............
 • Thông tin cá nhân của người được bổ nhiệm: Họ tên, năm sinh, số CMT/CCCD, chức vụ hiện tại, nơi sinh sống,............
 • Quyền hạn, nhiệm vụ của trưởng phòng: Tùy thuộc vào vị trí trưởng phòng của bộ phận nào sẽ được viết theo tính chất công việc của vị trí trưởng phòng bộ phận đó.
 • Thông tin về quyết định có hiệu lực: bạn có thể viết “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày” hoặc “bổ nhiệm trưởng phòng kể từ ngày”
 • Bộ phận chịu trách nhiệm thi hành quyết định: Tùy thuộc vào từng cơ quan, doanh nghiệp sẽ có những bộ phận liên quan căn cứ theo quyết định này để thi hành.
 • Nơi nhận: là các bộ phận chịu trách nhiệm thi hành quyết định, lưu giữ quyết định là văn thư hay phòng nhân sự, kế toán
 • Người đại diện pháp luật của công ty đóng dấu, ký tên: Người đại diện công ty hay người có thẩm quyền ra quyết định ký tên, đóng dấu để quyết định có hiệu lực pháp lý.

Mong rằng những mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng được chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong việc soạn thảo một biểu mẫu quyết định chuẩn phù hợp nhất với yêu cầu công ty bạn đang làm. Chúc bạn thành công!

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc mới nhất 2024

Mẫu Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc mới nhất 2024

Mẫu Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc mới nhất 2024

Mẫu quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc là loại văn bản dùng để công bố chính thức người được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc. Văn bản này thường được sử dụng để thông báo đến toàn bộ nhân viên trong công ty. Bài viết này sẽ cung cấp các mẫu quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc mới nhất 2023 nhằm giúp bạn thuận tiện hơn trong việc soạn thảo.

Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đảng mới nhất 2024

Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đảng mới nhất 2024

Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đảng mới nhất 2024

Muốn trở thành một Đảng viên thì một trong những điều kiện để được kết nạp vào Đảng đó là bạn phải học qua lớp cảm tình Đảng. Bài thu hoạch cảm tình Đảng chính là kết quả học tập sau khi bạn được học lớp cảm tình Đảng. Dưới đây là mẫu bài thu hoạch cảm tình Đảng bạn có thể tham khảo.