Mẫu Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc mới nhất 2024

Mẫu quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc là loại văn bản dùng để công bố chính thức người được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc. Văn bản này thường được sử dụng để thông báo đến toàn bộ nhân viên trong công ty. Bài viết này sẽ cung cấp các mẫu quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc mới nhất 2023 nhằm giúp bạn thuận tiện hơn trong việc soạn thảo.

1.Các mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc mới nhất 2023

Dưới đây là các mẫu quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc thông dụng, áp dụng với các công ty cổ phần, công ty TNHH... Mời bạn tham khảo các mẫu và có thể thay đổi một số nội dung sao cho phù hợp với tình hình, quy định của công ty.

mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

1.1. Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty cổ phần

CÔNG TY …………….

Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

(Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc)

CÔNG TY CỔ PHẦN…………………………….

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty;

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông/Bà: ……………………………………………………

CMND số: …………………………………………………………………….

Nơi cấp: ……………………………Ngày cấp: ………………………………

Địa chỉ thường trú: .……………………………………………………………

Giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty: …………………………………

Điều 2: Quyền hạn, nhiệm vụ của Phó Giám đốc:

- Hỗ trợ Giám đốc trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động của công ty.

- Quản lý, giám sát hoạt động của các bộ phận trong công ty.

- Điều hành các dự án và chương trình mới.

- Đại diện cho Giám đốc trong các cuộc họp và sự kiện.

- Giám sát, đánh giá hiệu quả của các chính sách và quy trình hoạt động trong công ty.

- Giúp đỡ Giám đốc trong các nhiệm vụ quản lý khác.

- Ông/Bà: ……………………….. có trách nhiệm phải báo cáo đầy đủ và cam kết chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình theo quy định.

Điều 3:  Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

1.2. Mẫu quyết định bổ nhiệm Phó Giám Đốc công ty TNHH

CÔNG TY …………….

Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

… ngày .... tháng … năm ...

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc)

CÔNG TY TNHH: .………………

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty;

- Căn cứ theo Biên bản cuộc họp Hội đồng cổ đông công ty TNHH ......... về việc bổ nhiệm .........

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc:

- Ông/Bà: ………………………………………………………………….

- Sinh ngày: .………………………………………………………………

- Dân tộc:...……………………………………………………………......

- CMND số: ...………………………………………………………………

- Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………

- Chỗ ở hiện tại...…………………………………………………………..

Điều 2:  Ông/Bà:..................................... chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty theo đúng quy   định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

Điều 3:  Ông/Bà ............................ và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định mới thay thế.

THAY MẶT CÔNG TY TNHH

GiÁM ĐỐC

1.3 Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc chi nhánh

CÔNG TY ………

Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

… ngày .... tháng … năm ...

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

CÔNG TY: ………………………

(V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh)

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh;

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Xét theo trình độ và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 :  Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh…………. đối với:

- Ông/Bà: ………………………………………………………………….

- Sinh ngày: .………………………………………………………………

- Dân tộc:...……………………………………………………………......

- CMND số: ...…………………………………………………………….

- Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………

- Chỗ ở hiện tại...…………………………………………………………..

Điều 2 :  Giám đốc Chi nhánh thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

Quyền hạn:

- Quyết định và chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của chi nhánh, tuân thủ các quy định và chính sách của công ty mẹ.

- Tham gia vào quyết định chiến lược phát triển kinh doanh của công ty và đưa ra các đề xuất phù hợp với hoạt động của chi nhánh.

- Quản lý và điều hành tài sản của chi nhánh, bao gồm cả nguồn nhân lực, tài sản vật chất, tài chính và khối lượng kinh doanh.

- Đại diện cho chi nhánh trong các cuộc họp và sự kiện nội bộ và bên ngoài.

Nhiệm vụ:

- Đảm bảo hoạt động kinh doanh của chi nhánh đạt được các mục tiêu về doanh số, lợi nhuận và tăng trưởng bền vững.

- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với khách hàng và các đối tác kinh doanh.

- Quản lý và đánh giá hiệu quả của các chính sách và quy trình hoạt động trong chi nhánh.

- Quản lý và đào tạo nhân viên của chi nhánh, đảm bảo sự phát triển và tăng cường năng lực của họ.

Điều 3 : Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành bởi người nhận chức vụ Giám đốc Chi nhánh và những người có liên quan.

Điều 4 : Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)

2. Thẩm quyền bổ nhiệm phó giám đốc

Quyền bổ nhiệm phó giám đốc do Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc đơn lẻ quyết định
Quyền bổ nhiệm phó giám đốc do Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc đơn lẻ quyết định (Ảnh minh hoạ)

Thẩm quyền bổ nhiệm phó giám đốc thường được quy định theo Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan khác. Quyền bổ nhiệm phó giám đốc do Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc đơn lẻ quyết định. Trong trường hợp Giám đốc đơn lẻ quyết định bổ nhiệm phó giám đốc thì phải báo cáo Hội đồng quản trị và có trách nhiệm giải trình trước Hội đồng quản trị về quyết định bổ nhiệm.

Cụ thể, quy trình bổ nhiệm phó giám đốc ở Việt Nam thường đi qua các bước:

- Đề xuất ứng cử: Giám đốc hoặc Hội đồng quản trị đề xuất danh sách các ứng cử viên cho vị trí phó giám đốc.

- Tuyển chọn và phỏng vấn: Ứng cử viên sẽ tham gia quá trình tuyển chọn và phỏng vấn để đánh giá khả năng và kinh nghiệm của họ.

- Bổ nhiệm: Sau khi đánh giá, Giám đốc hoặc Hội đồng quản trị sẽ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu danh sách ứng cử viên hoặc người được đánh giá cao nhất.

Tuy nhiên, quy trình cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của từng tổ chức, doanh nghiệp, hoặc lĩnh vực kinh doanh.

3. Chức năng và quyền hạn của Phó Giám đốc

Phó Giám đốc hỗ trợ Giám đốc quản lý và điều hành các hoạt động của công ty
Phó Giám đốc hỗ trợ Giám đốc quản lý và điều hành các hoạt động của công ty (Ảnh minh hoạ)

Phó Giám đốc đóng vai trò hỗ trợ Giám đốc trong quản lý và điều hành các hoạt động. Chức năng và quyền hạn của Phó Giám đốc có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu trúc tổ chức và ngành nghề hoạt động. Một số chức năng và quyền hạn phổ biến của Phó Giám đốc có thể bao gồm:

- Hỗ trợ Giám đốc trong quản lý các hoạt động của tổ chức, đảm bảo hoạt động của công ty được diễn ra một cách hiệu quả và hiệu quả.

- Trực tiếp quản lý một số bộ phận hoặc dự án cụ thể của công ty, thực hiện các nhiệm vụ được giao bởi Giám đốc và đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng.

- Đóng vai trò quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên.

- Thực hiện các chính sách và quy định được đề ra bởi Giám đốc hoặc Ban điều hành của công ty.

- Tham gia vào việc lập kế hoạch chiến lược và phát triển cho công ty. Đại diện cho công ty trong các cuộc gặp gỡ với khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Mẫu quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc là một công cụ hữu ích để đảm bảo quy trình bổ nhiệm được diễn ra chuyên nghiệp và công bằng. Việc sử dụng mẫu quyết định sẽ giúp cho các nhà quản lý có thể tối ưu hóa quy trình và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình lựa chọn.

Hy vọng nội dung bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong công việc. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đảng mới nhất 2024

Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đảng mới nhất 2024

Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đảng mới nhất 2024

Muốn trở thành một Đảng viên thì một trong những điều kiện để được kết nạp vào Đảng đó là bạn phải học qua lớp cảm tình Đảng. Bài thu hoạch cảm tình Đảng chính là kết quả học tập sau khi bạn được học lớp cảm tình Đảng. Dưới đây là mẫu bài thu hoạch cảm tình Đảng bạn có thể tham khảo.