Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc dành cho mọi loại hình doanh nghiệp

Khi bổ nhiệm các chức danh quan trọng trong công ty như Giám đốc, Tổng giám đốc,… cần thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục pháp luật quy định. Trong đó, cần ban hàng Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty. Dưới đây, LuatVietnam gửi tới bạn đọc mẫu Quyết định bổ nhiệm mới nhất 2022.

1. Quyết định bổ nhiệm là gì? Trường hợp nào cần sử dụng Quyết định bổ nhiệm?

Quyết định bổ nhiệm là văn bản được dùng phổ biến trong các công ty, doanh nghiệp, trong đó ghi nhận việc bổ nhiệm chức vụ của giám đốc công ty, doanh nghiệp hoặc một chức danh trong cơ quan nhà nước đối với những cá nhân đạt thành tích cao trong công việc để giữ một chức vụ khác cao hơn

Việc bổ nhiệm thường được thực hiện bởi những người có thẩm quyền, theo đó căn cứ vào nhiệm vụ, vào quyền hạn được giao cũng như nhu cầu công tác và khả năng của người được bổ nhiệm sẽ ra Quyết định bổ nhiệm.

Đối với các doanh nghiệp, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, các trường hợp cần đến Quyết định bổ nhiệm gồm:

- Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 02 thành viên trở lên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc;

- Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty TNHH 02 thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty;

- Chủ sở hữu công ty TNHH 01 thành viên bổ nhiệm Chủ tịch công ty, kiểm soát viên;

- Chủ sở hữu công ty TNHH 01 thành viên bổ nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên của công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty.

mau quyet dinh bo nhiem giam doc
Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc dành cho mọi công ty (Ảnh minh họa)

2. Nội dung Quyết định bổ nhiệm gồm những gì?

Hiện nay, pháp luật chưa quy định mẫu thống nhất của Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc, tuy nhiên trong Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc ở các công ty, doanh nghiệp cần đảm bảo nội dung sau:

- Căn cứ để ra Quyết định bổ nhiệm: Cần ghi rõ các căn cứ để ra quyết định này như: Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, căn cứ theo quy định của luật,…trong đó nêu chính xác cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm;

- Ghi rõ họ và tên và nêu chức danh của người được bổ nhiệm theo quyết định;

- Trách nhiệm thi hành của người nhận quyết định và của các cơ quan, đơn vị có liên quan; cuối dùng thì người có thẩm quyền sẽ ký tên vào quyết định đó và gửi có cá nhân cũng như là các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện.
 

3. Mẫu Quyết định bổ nhiệm cho các loại hình công ty

3.1 Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành công ty

CÔNG TY …………….
 -----------------

Số: ........ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

..., ngày…. tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc điều hành công ty

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY ……………………………. 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………….….…

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………..…….…

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà…………….….………….…

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………….…....………..…

CMND số…………….…....…………………………………….…

Nơi cấp:…………… ……Ngày cấp: ………………………

Địa chỉ thường trú.……………………………… ……

Giữ chức vụ Giám đốc điều hành/tổng giám đốc của công ty......., Là người đại điện theo pháp luật và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý, đối ngoại của công ty.

Điều 2: Ông/Bà ……….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.                

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT

3.2 Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phẩn

CÔNG TY CỔ PHẦN.....

Số: ../20.../QĐ....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***.....

..., ngày... tháng.năm... 20...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY .............

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ...............................

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần .............;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty .............................;

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: …………………………..       Giới tính: ……..

Sinh ngày:………………..     Dân tộc:……….       Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN/Hộ chiếu số: ………do ……………. cấp ngày: …………….

Nơi đăng ký HKTT: …………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………

Giữ chức vụ:………………...Giám đốc ……………………

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;

- Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các  chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

- Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;

- Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;

- Tuyển dụng lao động;

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

- Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

- Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;

- Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý;

- Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Điều 3: Ông ............. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

-  Như Điều 3   

- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

3.3 Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty TNHH
 

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …../QĐ/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày  ….. tháng …. năm 20….

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm Giám đốc )

----------------------------------

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH …………………..
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;                                          

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Sở Kế Hoạch Đầu ………… cấp ngày …../…../…….       

- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty;

- Căn cứ  năng lực của Ông/Bà: ……………..                                                                                                                                     

                                                                     QUYẾT ĐỊNH                                                                                                

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà: ………………       

Giới tính : Nam

Sinh ngày: ……………     Dân tộc……………  Quốc tịch………………..

Số CMND/ Căn cước công dân: ………………..   Ngày cấp: ………………..

Nơi cấp:  ………………..

Địa chỉ thường trú : ………………..

Địa chỉ liên lạc : ………………..

Giữ chức vụ giám đốc công ty.   

Điều 2: Mức lương khởi điểm được hưởng và các khoản phụ cấp khác theo quy chế Công ty …………………………………………………                                                                           

Điều 3: Ông (bà) tại điều 1 có trách nhiệm và quyền hạn:                                                                                                        

a) Điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ vủa mình.

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, kinh tế tài chính, nhân sự của công ty;

c)  Ký hồ sơ khai thuế, báo cáo quyết toán thuế, báo cáo quyết toán tài chính;     

d)  Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (bà) có tên tại điều 1 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.        

Nơi nhận:                                                                         

- Như điều 4: để chấp hành;

- ………… (kèm theo HS đăng ký thuế);

- Lưu văn phòng Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký tên, đóng dấu)


Trên đây là mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc dành cho mọi công ty. Nếu còn vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.            
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục