Tăng giảm font chữ:

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Việt - Anh)

Hiện nay, việc các công ty ký hợp đồng với người lao động nước ngoài khá phổ biến. Vì vậy, LuatVietnam xin giới thiệu mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Việt-Anh) dưới đây để bạn đọc có thể tham khảo thêm.


Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Việt-Anh)

 

Công ty ………..                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số .…/….                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 --------------

Name of the company                              THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Number .…/….                                               Independence - Freedom - Happiness

                                                                                              --------------


HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

LABOR CONTRACT

Số: ………/HĐLĐ

Number: ………/HDLD

Căn cứ Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 45/2019/QH14

Under The Labor Code of the National Assembly, No. 45/2019 /QH14

Căn cứ Nghị định…………

Basing on Decree…………

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …..…. tại …………………………., chúng tôi gồm:

Today, day ……. month ……. year …..…. at …………………………., we are:

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

THE EMPLOYER (PARTY A): 

Công ty:  ……………..

Company:……………….

Đại diện Ông/Bà:

On behalf of Mr/Mrs:

Chức vụ:

Position:

Địa chỉ:

Address:

Điện thoại:

Tel:

Mã số thuế:

Tax code:

Số tài khoản:

Account number:

NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

EMPLOYEES (PARTY B):

Ông/Bà:

Mr/Ms:

Sinh năm:

Born in:

Quốc tịch:

Nationality:

Nghề nghiệp:

Job:

Địa chỉ thường trú:

Home address:

Số CMTND/CCCD:

ID card no:

Số sổ lao động (nếu có):

Labor book no (If any):

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ) và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Both agreed to sign the Labor Contract and commit to comply with the following terms and conditions:

Điều 1: Điều khoản chung

Article 1: General terms

Loại Hợp đồng lao động: …

Category of Labor contract:

Thời hạn Hợp đồng lao động: ……… tháng

Contract term is……… month

Thời điểm từ: ngày ….… tháng .….… năm …..….. đến ngày …..… tháng ……… năm ………

From.......... day/month/year to.............. day/month/year

Địa điểm làm việc: …

Place of work:...

Bộ phận công tác: Phòng …………………………

Department of work:

Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): …………………..

Position:

Nhiệm vụ công việc như sau:

Responsibilities:

- Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

- Performing the work in accordance with position under the management and control of Board of Directors (and appointed or authorized individuals).

- Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.

- Coordinating with other department in the company to maximize work efficiency.

- Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

- Completing other works depending on the business target of the company and at the requirements of the Board of Directors (and appointed or authorized individuals).

Điều 2: Chế độ làm việc

Article 2: Working condition

Thời gian làm việc: …

Working time:

Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6:

From Monday to Friday

- Buổi sáng : 8h00 – 12h00

Morning: 8h – 12h

- Buổi chiều: 13h30 – 17h30

Afternoon: 13h30 – 17h30

Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.

Working equipment to be provided depending on requirements of work.

Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Occupational safety and sanitation conditions at the workplace in accordance with current law.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

Article 3: Rights and obligations of the employer

3.1. Nghĩa vụ

3.1. Obligations

a) Thực hiện công việc với sự tận tâm, tận lực, đảm bảo hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành (bằng văn bản hoặc bằng miệng) của Ban Giám đốc trong Công ty (và các cá nhân được Ban Giám đốc bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

a) Perform the work with dedication, ensure the completion of the job with the highest efficiency according to the assignment, administration (in writing or verbally) of the Board of Directors in the Company (and other individuals appointed or authorized by the Board of Directors).

b) Hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu.

b) Complete the assigned works and be ready to accept any transfer when required.

c) Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCC, văn hóa công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.

c) Understand and strictly abide by the labor discipline, labor safety, labor hygiene, fire prevention, company culture, labor regulations, guidelines and policies of the Company.

d) Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và pháp luật Nhà nước quy định.

d) Compensate for violations and material according to the regulations, internal rules of the Company and the laws of the State.

e) Tham dự đầy đủ, nhiệt tình các buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo do Bộ phận hoặc Công ty tổ chức.

e) Attend fully and enthusiastically the training sessions, training sessions, seminars organized by the Department or the Company.

f) Thực hiện đúng cam kết trong HĐLĐ và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.

f) Comply with the commitments in the labor contract and other agreements with the Company.

g) Đóng các loại bảo hiểm, các khoản thuế…. đầy đủ theo quy định của pháp luật.

g) Insurance payments, taxes…  fully in accordance with the law.

h) Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc. Trong trường hợp CBNV được cử đi đào tạo thì nhân viên phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương, các quyền lợi khác được hưởng như người đi làm.

h) Training regime: According to the company's regulations and required work. In case the employee is sent for training, the employee must complete the course on time, must commit to long-term service to the Company after the course ends and be entitled to full salary and other benefits like working people.

i) Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.

i) If after the end of the training course, the employee does not continue to cooperate with the company, the employee must refund 100% of the training fee and benefits received during the training period. 

Để xem toàn bộ Mẫu Hợp đồng lao động song ngữ mới nhất, bạn đọc vui lòng bấm vào nút Tải về dưới đây.

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/02/Labor_Contract_0211105812.docx

>> Mẫu hợp đồng lao động áp dụng từ 2021 mọi doanh nghiệp cần lưu ý

LuatVietnamLuatVietnam

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore

Chủ đề: Biểu mẫu