Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc chuẩn nhất

Giấy ủy quyền giải quyết công việc là giấy tờ được sử dụng phổ biến của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi không thể tự mình giải quyết công việc nào đó. Dưới đây là một số mẫu Giấy ủy quyền giải quyết công việc thông dụng.

1. Cần lưu ý gì trước khi ủy quyền giải quyết công việc?

Mặc dù đây là giấy tờ được sử dụng phổ biến, tuy nhiên để quá trình ủy quyền giải quyết công việc được diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, các bên cần lưu ý về một số nội dung sau đây trước khi lập Giấy ủy quyền giải quyết công việc.

Trường hợp không được ủy quyền

Không phải mọi trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức không thể tự mình thực hiện công việc hoặc vì lý do vắng mặt mà được ủy quyền lại cho người khác thực hiện. Theo đó, pháp luật quy định một số trường hợp sau không được ủy quyền:

- Đăng ký kết hôn (mục III.8 phần II phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 3814/2012/QĐ-BTP);

- Ly hôn (khoản 4 Điều 85 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015);

- Công chứng di chúc (khoản 1 Điều 56 Luật Công chứng 2014);

- Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 (khoản 2 Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp 2009);

- Đăng ký nhận cha, mẹ, con (Điều 25 Luật Hộ tịch 2014);

- Gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng…

Phạm vi ủy quyền

Căn cứ theo khoản 2 Điều 141 Bộ luật Dân sự 2015, phạm vi ủy quyền được xác định như sau:

- Nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo ủy quyền được giới hạn bởi nội dung ghi trong Giấy ủy quyền;

- Việc đại diện theo uỷ quyền còn phụ thuộc vào từng loại ủy quyền như: Ủy quyền một lần, ủy quyền riêng biệt hay ủy quyền chung.

- Người đại diện có thể ủy quyền cho người khác nếu người được đại diện đồng ý…

Thời hạn Giấy ủy quyền

Theo quy định tại Điều 563 Bộ luật Dân sự năm 2015, thời hạn ủy quyền sẽ do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

Trường hợp không có thỏa thuận và pháp luật cũng không có quy định thì Giấy ủy quyền sẽ có hiệu lực là 01 năm, kể từ ngày xác lập ủy quyền. Khi lập Giẩy ủy quyền, các bên cần ghi rõ thời hạn ủy quyên để tránh tranh chấp xảy ra.
Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

2. Một số mẫu Giấy ủy quyền giải quyết công việc

2.1 Mẫu Giấy ủy quyền chung

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số:     /......-......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………...., ngày... tháng... năm..


GIẤY ỦY QUYỀN

..............................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Nơi nhận:

- ..............;

- ..............;

- Lưu: VT,.....

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

2.2 Mẫu Giấy ủy quyền của Công ty

Mẫu số 01 - Giấy ủy quyền Công ty cho Công ty

Công ty ……….…..

Số:……/UQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …..tháng…..năm 20…

GIẤY UỶ QUYỀN

Hôm nay, tại trụ sở Công ty ……….., chúng tôi gồm

Bên uỷ quyền: Công ty……………………………………..

Số Chứng minh nhân dân số …. do Công an Công an ……… cấp ngày …./…./….

Chức danh: ……………………………………………….

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty …….…….. – Giấy ĐKKD số: ………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư …………(tên tỉnh/thành phố cấp) cấp lần thứ …. ngày ….. tháng …. năm …….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………….

Đại diện bởi:………………….Chức vụ:… ……………..

Bên được uỷ quyền: Công ty………………………….

Số Chứng minh nhân dân số …………. do Công an Công an … cấp ngày …./…./….

Chức danh: ……………………………………………..

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty ……..

– Giấy ĐKKD số: ……. do Phòng đăng ký kinh doanh

 – Sở Kế hoạch Đầu tư …….(tên tỉnh/thành phố cấp) cấp lần thứ …. ngày ….. tháng …. năm …

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………….

Đại diện bởi:…………… ………….Chức vụ:… ………..

Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận uỷ quyền được quyền thay mặt tôi nhân danh Công ty………. thực hiện các công việc sau:

Làm việc với đại diện của Ngân hàng …..về vấn đề phong tỏa tài khoản của Công ty……….. tại Ngân hàng ………………

– Chi nhánh ………………………………………………

Làm việc với các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sự việc nêu tại điểm 1 của Giấy uỷ quyền này..

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký trên đây đến khi Bên Uỷ quyền có văn bản huỷ Giấy uỷ quyền này.

Chúng tôi, bao gồm Bên uỷ quyền và Bên nhận uỷ quyền cùng cam kết sẽ thực hiện đúng và không có khiếu kiện gì về các nội dung trong Giấy uỷ quyền này.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

Mẫu số 02 - Giấy ủy quyền Công ty với cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông/bà: …………………………………………………………………………

Là người đại diện theo pháp luật của: Công ty …………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông/bà: ………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………….………………………………

Nơi cấp: …………………………………..………………………………………

Ngày cấp: …………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………….

Điều 1: Nội dung và phạm vi ủy quyền

Bên A sẽ ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Điều 2: Thời hạn ủy quyền

Kể từ ngày … tháng … năm …

Điều 3: Nghĩa vụ của các bên

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam đoan sau đây:

Bên A chịu trách nhiệm cho bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền

Bên B thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cáo cho bên A về việc thực hiện công việc nêu trên

Việc giao kết giấy ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện và không bị lừa dối hoặc ép buộc

Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong giấy ủy quyền này

Điều 4: Điều khoản cuối cùng

Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết giấy ủy quyền này

Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong giấy và ký vào giấy ủy quyền này

Giấy này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.

……….., ngày … tháng … năm …

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

Mẫu số 03 - Giấy ủy quyền Công ty cho chi nhánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v ủy quyền giám đốc chi nhánh)

Căn cứ ……………………………………………………………………….

Căn cứ ………………………………………………………………………..

Căn cứ Điều lệ của Công ty ………………………………………………..

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty ………..

Hôm nay, ngày… tháng … năm …, chúng tôi gồm có:

1. Bên ủy quyền

Họ và tên

:  ……………………………….

Sinh ngày

:  …/…/..…

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

:  ……………………………………..

Chỗ ở hiện tại

:  ……………………………………..

Chức vụ

:  Giám đốc

Chứng minh nhân dân số

:  …… do Công an TP ……. cấp ngày …/…/20…

Quốc tịch

: Việt Nam

2. Bên nhận ủy quyền

Họ và tên

:  ……………………………….

Sinh ngày

:  …/…/..…

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

:  ……………………………………..

Chỗ ở hiện tại

:  ……………………………………..

Chức vụ

:  Giám đốc

Chứng minh nhân dân số

:  …… do Công an TP ……. cấp ngày …/…/20…

Quốc tịch

: Việt Nam

3. Nội dung ủy quyền

Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1. Nội dung ủy quyền:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điều 2. Thời hạn ủy quyền:

Thời hạn ủy quyền là 01 (một) năm, kể từ ngày …… tháng … năm …. đến ngày ……. tháng … năm ……….

Thời hạn ủy quyền trên đây có thể được gia hạn tùy theo quyết định của Bên ủy quyền.

Điều 3.  Bên nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công ty trong trường hợp giao kết các nội dung trái với thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy Uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại Điều 2 trên đây, trừ khi Bên ủy quyền có quyết định hủy bỏ trước thời hạn.

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên; mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản./.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

2.3 Mẫu Giấy Ủy quyền cá nhân cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ …………………………………………………………………..…;

Căn cứ …………………………………………………………………..;

…… , ngày …… tháng …… năm 20……. ; chúng tôi gồm có:

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: …………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………..

Số CMND: …….  cấp ngày: ………………….  nơi cấp: …………

Quốc tịch: ……………………………………………………………

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ……………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………..

Số CMND: …………….  cấp ngày: ………………..  nơi cấp: ……………

Quốc tịch: …………………………………………………………

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

4. CAM KẾT

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………

……………………………………………………………

3. Hướng dẫn viết Giấy ủy quyền giải quyết công việc

Một trong những vấn đề cần đặc biệt lưu ý khi làm Giấy ủy quyền đó là nội dung ủy quyền cần tuân theo nguyên tắc cơ bản của pháp luật, đồng thời không trái với đạo đức xã hội như:

- Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; đều được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản;

- Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận.

Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng;

- Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của mình một cách trung thực, có thiện chí;

- Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác…

Khi viết Giấy ủy quyền, các bên cần ghi rõ thông tin cá nhân theo đúng với thông tin trên các giấy tờ tùy thân như: Họ tên, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, địa chi, bộ phận làm việc…

Ở phần nội dung ủy quyền cần trình bày cụ thể các công việc ủy quyền giải quyết bởi phần này sẽ giới hạn phạm vi ủy quyền của người được ủy quyền, đồng thời, ghi rõ thời hạn và hiệu lực việc ủy quyền.

Ở phần cuối, hai bên cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền đã nêu, mọi tranh chấp phát sinh sẽ do hai bên tự giải quyết, sau đó, các bên cùng ký và ghi rõ họ tên.

Trên đây là Mẫu Giấy ủy quyền giải quyết công việc. Nếu có thắc mắc về các quy định liên quan đến ủy quyền, bạn đọc liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Mẫu giấy ủy quyền chuẩn Nghị định 30 và các mẫu phổ biến nhất

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Một số loại hình kinh doanh bắt buộc phải đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Để thuận tiện hơn khi làm thủ tục xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy, trong bài viết này LuatVietnam gửi tới bạn đọc mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy mới nhất hiện nay.

Mẫu Sơ yếu lý lịch cho cán bộ công chức theo Thông tư 06/2023/TT-BNV

Mẫu Sơ yếu lý lịch cho cán bộ công chức theo Thông tư 06/2023/TT-BNV

Mẫu Sơ yếu lý lịch cho cán bộ công chức theo Thông tư 06/2023/TT-BNV

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BNV về quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước. Trong đó, ban hành mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ công chức mới áp dụng từ 05/05/2023.