Top 6+ mẫu Giấy mời được sử dụng phổ biến nhất 2023

Mẫu Giấy mời thường được sử đụng để thông báo đến cá nhân, tập thể, tổ chúc đến dự các buổi họp lớp, dự tiệc, khai trương, đại hội, mời làm việc hay liên hoan …

1. Mẫu Giấy mời là gì?

Mẫu Giấy mời là mẫu giấy được các cá nhân, cơ quan, tổ chức sử dụng phổ biến nhằm thông báo đến một cá nhân hay tập thể nào đó về việc tham dự một cuộc họp hay sự kiện cụ thể.

Trong lĩnh vực tố tụng, giấy mời còn là loại giấy tờ được sử dụng trong những trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng như Công an, Tòa án,… mời những người có liên quan hoặc biết về vụ việc đến làm việc nhằm thu thập thông tin, làm rõ những nội dung có liên quan đến vụ việc.

2. Top 6+ mẫu Giấy mời được sử dụng phổ biến nhất 2023

2.1 Mẫu Giấy mời chung

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

Số: /GM-...(3)...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.(4)....., ngày... tháng... năm 20.....

GIẤY MỜI

.................. (5) ......................

………… (2) ……… trân trọng kính mời: ……….

Ông (bà) ……………… (6) …………………

Tới dự.................. (7) .......................

Thời gian: …………………………

Địa điểm: ………………………….

….………………………………………..

Nơi nhận:

- ………;

- ………;

- ………;

- Lưu: VT, …(8)…A.xx(9).

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(4) Địa danh.

(5) Trích yếu nội dung cuộc họp.

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v...

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

2.2 Mẫu Giấy mời dự hội nghị

BND TỈNH .....................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ................/GM-SGD&ĐT

..........., ngày...tháng...năm...

GIẤY MỜI

Về việc tham dự và chỉ đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …

………. (2)…………

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

Đồng chí … (3) …

Vào lúc: … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

Đến tại: …...............................

Để tham dự và chỉ đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC (4)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ghi trích yếu nội dung cuộc họp/hội nghị.

(2) Nêu vắn tắt mục đích, ý nghĩa cuộc họp/hội nghị.

(3) Ghi rõ họ và tên, chức vụ của người được mời họp

(4) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

mẫu Giấy mời
Top 6+ mẫu Giấy mời được sử dụng phổ biến nhất 2023 (Ảnh minh họa)

2.3 Mẫu Giấy mời dự tiệc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===================

GIẤY MỜI HỌP MẶT CUỐI NĂM

Trân trọng kính mời:.....................

Đến tham dự buổi họp cuối năm...........................

Thời gian:......................................

Địa điểm:.......................................

Kinh phí tổ chức:..........................

Rất mong được sự có mặt của bạn tại buổi họp để buổi họp thành công tốt đẹp. Mọi liên quan chưa rõ đề nghị bạn liên hệ Ban tổ chức theo các số điện thoại sau:.................

Ghi chú: Những ai tài trợ cho buổi họp kính mong thông báo với Ban tổ chức để tiện sắp xếp.

........, ngày.......tháng.......năm.......

T/M ban Tổ chức

Chủ tịch câu lạc bộ

(Ký, ghi rõ họ tên)

2.4 Mẫu Giấy mời họp lớp

HỘI LỚP LIÊN KHÓA .....-......

TRƯỜNG ............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

GIẤY MỜI HỌP LỚP

Kính gửi bạn ......................................

Hội lớp niên khoa ...............................

Trân trọng kính mời gia đình bạn tới tham dự họp lớp ...................

Thời gian: ............................

Địa điểm: ..............................

Kinh phí tổ chức: ....................................

Rất mong được sự có mặt của bạn tại buổi họp để buổi họp thành công tốt đẹp. Mợi liên quan chưa rõ đề nghị bạn liên lạc ban tổ chức theo các số điện thoại sau: ....

Ghi chú: Những ai tài trợ cho buổi họp kính mong thông báo trước ban tổ chức để sắp xếp.

.........., ngày...tháng...năm...

T/M ban Tổ chức

Lớp trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

2.5 Mẫu Giấy mời họp phụ huynh

PHÒNG GD & ĐT .................

TRƯỜNG..........................
---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà): ..............................

Phụ huynh em: .....................Học lớp: ......................

Đúng vào lúc ngày …. tháng ….. năm ........

Đến tại văn phòng Trường: .............................

Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học .............

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

........., ngày......tháng....năm......

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Xem thêm nhiều mẫu Giấy mời họp phụ huynh khác tại đây

2.6 Mẫu Giấy mời liên hoan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

GIẤY MỜI LIÊN HOAN CUỐI NĂM

Trân trọng kính mời:......................................

Đến tham dự buổi liên hoan cuối năm......

Thời gian:................................................

Địa điểm:...................................................

Kinh phí tổ chức:.........................................

Rất mong được sự có mặt của................. tại buổi họp để buổi họp thành công tốt đẹp. Mọi liên quan chưa rõ đề nghị bạn liên hệ Ban tổ chức theo các số điện thoại sau:..............

Ghi chú: Những ai tài trợ cho buổi họp kính mong thông báo với Ban tổ chức để tiện sắp xếp.

....., ngày.......tháng.......năm.......

T/M ban Tổ chức

2.7 Mẫu Giấy mời đại hội

ĐẢNG UỶ XÃ ...............

CHI BỘ TRƯỜNG ..............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: .....................

........, ngày....tháng....năm...

GIẤY MỜI

Về việc dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ ...... - .......

Được sự nhất trí của Đảng ủy xã ................., Chi bộ trường ................. tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ .........-.................; Đại hội nhằm đánh giá tổng kết Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kì .........-......... và xây dựng Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kì .......-.......

* Thành phần:

- Ở xã trân trọng kính mời:

+ Thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, thường trực Ủy ban nhân dân, thường trực UBMTQ xã, Ban công an.

- Ở trường kính mời:

+ Toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ

+ Đảng viên đã nghỉ hưu và chuyển trường trong năm học ........ - ..........

* Thời gian: Một buổi, từ .......... giờ, ngày ....... tháng ........ năm ............

* Địa điểm: Tại trường .....................

Kính mong sự có mặt của quý đại biểu!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT;

TM. CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

3. Hướng dẫn viết Giấy mời chuẩn, chuyên nghiệp

Mẫu Giấy mời là loại giấy tờ được dùng phổ biến và tương đối đơn giản. Tuy nhiên Giấy mời được sử dụng trong các dịp quan trọng, các sự kiện lớn… do đó khi viết Giấy mời cần lưu ý về nội dung phải đảm bảo đầy đủ thông tin, ngắn gọn và chuyên nghiệp.

mẫu Giấy mời
Hướng dẫn viết giấy mời đúng chuẩn và chuyên nghiệp (Ảnh minh họa)

Tuỳ theo lý do của mỗi cuộc họp, người soạn thảo giấy mời sẽ có những cách bố trí, sắp xếp các thông tin khác nhau trong mẫu. Tuy  nhiên, dù soạn thảo theo cách nào thì các thông tin trong giấy mời cũng cần đảm bảo về:

- Cơ quan, tổ chức hoặc người được mời: Ở nội dung này người viết cần phải nêu rõ thông tin đầy đủ của cơ quan, tổ chức hay người được mời như họ và tên người đại diện mời họp kèm theo đó là số điện thoại, chức vụ… để người nhận được giấy mời họp biết rõ được ai là người đã mời họ họp.

- Tóm tắt nội dung cuộc họp: Khi viết phần nội dung cuộc họp chỉ cần nêu tóm tắt sơ lược nội dung cuộc họp đủ để người đọc nắm được nội dung cuộc họp, tránh lan man, dài dòng gây khó hiểu cho người đọc.

- Thời gian và địa điểm: Người viết cần phải cung cấp chính xác và cụ thể nhất có thể về nội dung này. Việc này vừa đảm bảo người được mời tham gia cuộc họp đúng giờ, đúng thời điểm vừa thể hiện được tính chuyên nghiệp

4. Lưu ý khi viết Giấy mời

- Tùy từng đối tượng, hoàn cảnh mà các mẫu Giấy mời sẽ có văn phong khác nhau. Tuy nhiên, khi lập Giấy mời cần đầy đủ thông tin để người nhận nắm được: Mục đích mời, thời gian, địa điểm liên quan đến cuộc họp/hội nghị/buổi làm việc.

- Trên đây là nội dung đối với từng loại Giấy mời, nhưng trên thực tế khi in có thể trang trí, trình bày Giấy mời sao cho đẹp và phù hợp với hoàn cảnh.

Chẳng hạn: Giấy mời họp lớp, Giấy mời làm việc thì nên thể hiện sự trang trọng, đơn giản. Nhưng Giấy mời dự tiệc thì có thể trang trí hoa lá sao cho bắt mắt, tươi vui.

- Trên các Giấy mời nên trình bày dự kiến lịch trình, dự kiến kết thúc để người được mời có kế hoạch sắp xếp công việc khi tham dự.

Trên đây là Top 6+ mẫu Giấy mời được sử dụng phổ biến nhất 2023. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam sẽ giúp bạn nhận thức được về chiến lược diễn biến hòa bình và qua đó các bạn sẽ nhận ra những việc cần làm của Đảng, của đảng viên cũng như của mỗi người dân Việt Nam trong việc bảo vệ tổ quốc. Mời bạn tham khảo bài thu hoạch dưới đây nhé!

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Là một người đảng viên, đã được đứng vào đội ngũ của Đảng thì luôn học tập, tiếp thu những đường lối chính sách của Đảng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đảng viên cần viết bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh khi được tham gia vào hội nghị của Đảng đề ra qua mỗi kỳ đại hội. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh mới nhất tới các bạn đọc.