Tăng giảm font chữ:

Mẫu Giấy giới thiệu thông dụng nhất áp dụng cho mọi trường hợp

Mẫu Giấy giới thiệu thường được sử dụng khi cá nhân/tổ chức cử người khác đi giải quyết công việc. Mặc dù mỗi đơn vị sẽ có 1 mẫu Giấy giới thiệu riêng nhưng mẫu Giấy giới thiệu mà LuaVietnam trình bày dưới đây là mẫu thông dụng và thường được sử dụng nhất.

Ý nghĩa của Giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu là cách thức một đơn vị/cá nhân hay tổ chức giới thiệu một cá nhân đi thực hiện công việc hay đến công tác tại một nơi nào đó thay mặt cho cá nhân/tổ chức của mình.

Trước khi giới thiệu cá nhân đến làm việc, các đơn vị, cơ quan đã phải thống nhất với nhau về công việc. Giấy giới thiệu có tác dụng đảm bảo để cá nhân có thể có các quyền lợi nhất định khi làm việc tại nơi được giới thiệu, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Đồng thời, đơn vị tiếp nhận sẽ thuận tiện trong việc nhận diện người đến giải quyết công việc, tránh nhầm lẫn.

Một số mẫu Giấy giới thiệu thường gặp:

- Giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng

- Giấy giới thiệu chuyển trường

- Giấy giới thiệu đăng ký xe máy

- Giấy giới thiệu người vào Đảng

- Giấy giới thiệu công tác.
 

Mẫu Giấy giới thiệu thông dụng nhất


Mẫu Giấy giới thiệu 01 liên

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GGT- .........

........ , ngày ..... tháng ..... năm 20...

 

GIẤY GIỚI THIỆU

.................................................. trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):..................................... ...............................................

Chức vụ:..........................................................................................

Được cử đến: ............................................................................

Về việc:............................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy này có giá trị đến hết ngày........................./.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

 
Mẫu Giấy giới thiệu thông dụng (Ảnh minh họa)
Mẫu Giấy giới thiệu thông dụng (Ảnh minh họa)

 

Mẫu Giấy giới thiệu 02 liên
 

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/12/03/giay-gioi-thieu-1_0312154847.doc

ĐƠN VỊ: ..........................

SỐ: ..................../GT

GIẤY GIỚI THIỆU

 

Giới thiệu:........................... .......................

Chức vụ:........................ .............................

Được cử đến:.............. ................................

Để:.............................. .................................

.... ............................

Có giá trị từ ........ đến..............năm 20......
Ngày ........ tháng ...... .năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

ĐƠN VỊ: ..............

SỐ:............./GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

Kính gửi: .................................... ................... ....................

Trân trọng giới thiệu: ............. ...................... .....................

Chức vụ: .................................... .................. .....................

Được cử đến: ..................................................................

Để:............................... ..................................... ..................

................... ....................... ...................... ............... ...............

Đề nghị: ................... ..................... .................giúp đỡ …................ ....................... . ............ ................ hoàn thành nhiệm vụ.

Có giá trị từ................đến................năm 20......
Ngày ........ tháng ........ năm .........

Thủ trưởng đơn vị

Một số mẫu Giấy giới thiệu cụ thể

 

Mẫu Giấy giới thiệu đi rút tiền ngân hàng

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/30/giay-gioi-thieu-rut-tien_3011165134.doc

 

Tên cơ quan, tổ chức (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…./…

….ngày ..... tháng ..... năm 20...

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam

Giới thiệu ông, bà: Nguyễn Văn A

Chức vụ: Kế toán

Được cử đến: Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam

Về việc: Rút tiền mặt

Mong Ngân hàng giúp đỡ ông, bà Nguyễn Văn A hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu

Có giá trị hết ngày..................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

 

                                                                                       

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/30/giay-gioi-thieu-chuyen-truong_3011170117.doc

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO……..

TRƯỜNG TIỂU HỌC …..……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GGT- .... .....

........ , ngày ..... tháng ..... năm 20...


GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Thành Công

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:

Em: Nguyễn Văn A

Ngày sinh:. 01/01/2012

Nơi sinh: Nam Từ Liêm - Hà Nội

Là học sinh lớp 3A  năm học 2019 - 2020 của Trường chúng tôi.

Nay chuyển đến Trường Tiểu học Nam Thành Công

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em Nguyễn Văn A. được học tại Quý trường.

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

                                                                                                                                                                                                                      ............, ngày .......tháng .......năm 20...

                                                                                                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

Giấy giới thiệu đi đăng ký xe

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Công an quận ....................................................

ĐẠI HỌC..............................................

Trân trọng giới thiệu

Anh (chị) .............................................................................................

Ngày sinh:……......……./…...........……../…........…….Giới tính: Nam/Nữ

CMND số:............................... ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp:................................

Hiện là sinh viên năm lớp .......... Khoa: ...................................

Khóa học..............................hệ đào tạo .............................................

Đến liên hệ: tại Công an Quận .....................để làm thủ tục đăng ký xe..........

Rất mong sự giúp đỡ của: Qúy Công an Quận ...................để sinh viên:.......................hoàn thành nhiệm vụ.

                                                      ................., ngày ....... tháng ......... năm ..................

                                                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

>> Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng chi tiết nhất

Tình NguyễnTình Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Biểu mẫu