Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh mới nhất

Bài viết này cung cấp mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh mới nhất theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh trước 01/7/2023

Trước 01/7/2023, áp dụng mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh tại Phụ lục III - 1 ban hành kèm Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

........, ngày .... tháng ... năm .....

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ......................... Giới tính: ............

Sinh ngày: .../.../... Dân tộc: .................... Quốc tịch: ............................

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

o Chứng minh nhân dân                             o Căn cước công dân

o Hộ chiếu                                                  o Loại khác (ghi rõ):............

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ...............................................................

Ngày cấp: .../.../... Nơi cấp: .................. Ngày hết hạn (nếu có): .../.../....

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ....................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .............................................................................

Tỉnh/Thành phố:....................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ....................................................................................

Xẫ/Phường/Thị trấn: ............................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .............................................................................

Tỉnh/Thành phố:....................................................................................................................

Điện thoại (nếu có):.............................................. Email (nếu có):........................................

Đăng ký hộ kinh doanh do tôi là chủ hộ với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Số nhà, ngách, hém, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .........................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .............................................................................

Tỉnh/Thành phố:...................................................................................................................

Điện thoại (nếu có):........................................................ Fax (nếu có):..................................

Email (nếu có):.............................................................. Website (nếu có):............................

3. Ngành, nghề kinh doanh1:...............................................................................................

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): .....................................................................................................

5. Số lượng lao động (dự kiến):..................................................................

6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

o Cá nhân o Các thành viên hộ gia đình

7. Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh:

STT

Họ tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Địa chỉ liên lạc

Địa chỉ thường trú

Số, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ chứng thực của cá nhân

Chữ ký

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tôi xin cam kết:

- Bản thân và các thành viên hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập) không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

CHỦ HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)2

Chú ý: Về mục ngành nghề kinh doanh:

- Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh mới nhất

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh áp dụng từ 01/7/2023

Từ 01/7/2023, áp dụng mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh tại Phụ lục IIII - 1 ban hành kèm Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ___________________

      , ngày           tháng ...... năm             


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………………………Giới tính:…………….

Sinh ngày: ……/……/……Dân tộc:…………Quốc tịch:……………………………………….

Mã số thuế cá nhân (nếu có): ……………………………………………………………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

¨ Căn cước công dân ¨ Chứng minh nhân dân

Sổ giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………………………………..

Ngày cấp: …/…/…..Nơi cấp:……………………………………………………………………

Có giá trị đến ngày (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………

Quận/huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………………

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………

Quận/huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ……………………………Email (nểu có): ……….……………………

Đăng ký hộ kinh doanh do tôi là chủ hộ với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ……………………………… Fax (nếu có): ………………………………

Email (nếu có): …………………………………………… Website (nếu có): ……………………

3. Ngành, nghề kinh doanh1:

STT

Tên ngành

Ngành2

Ngành, nghề kinh doanh chính

(Đánh dấu x để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

4. Vốn kinh doanh:

Tổng sổ (bằng số, bằng chữ, VND):…………………………………………………………..

5. Thông tin đăng ký thuế: ……………………………………………………………………

5.1. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phổ/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): …………………………………Email (nếu có): …………………………

5.2. Ngày bắt đầu hoạt động3 (trường hợp hộ kinh doanh dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì không cần kê khai nội dung này): …/…/…

5.3. Tổng số lao động (dự kiến): ……………………………………………………………

5.4. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh (Chỉ kê khai khi có địa điểm kinh doanh khác trụ sở hộ kinh doanh)

STT

Tên địa điểm

kinh doanh

Địa chỉ kinh doanh

Ngày bắt dầu hoạt dộng

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ ấp/thôn

Phường/

Quận/ huyện

Tỉnh/ thành phố

6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

¨ Cá nhân ¨ Các thành viên hộ gia dinh

7. Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh4:

STT

Họ tên

Ngày, tháng,

năm sinh

Giới

tính

Quốc tịch

Dân tộc

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ liên lạc

Số, ngày cấp, cơ quan cấp

CCCD/CMND

Chữ ký

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tôi xin cam kết:

- Bản thân và các thành viên hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập) không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không dồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại)

- Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

CHỦ HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)5

Hướng dẫn điền:

1 - Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chi được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có diều kiện quy dinh tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

2 - Ghi tên ngành và mã ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đối với ngành, nghề kinh doanh chính. Đối với các ngành, nghề kinh doanh khác, hộ kinh doanh được ghi tự do (free text) và không cần ghi mã ngành cấp bốn.

3 - Trường hợp hộ kinh doanh dược cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sau ngày bắt dầu hoạt động dã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt dộng là ngày hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

4 - Chỉ kê khai trong trường hợp chủ thể thành lập hộ kinh doanh là các thành viên hộ gia đình và kê khai cả thông tin của chủ hộ tại Bảng này.

5 - Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Trên đây là Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 19006192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Đánh giá bài viết:
(4 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.