Tăng giảm font chữ:

Mẫu Giấy chuyển hộ khẩu chuẩn theo quy định hiện hành

Mẫu Giấy chuyển hộ khẩu - Mẫu HK07, được dùng để cấp cho các trường hợp chuyển nơi thường trú, ban hành kèm Thông tư 36/2014/TT của Bộ Công an.


Mẫu Giấy chuyển hộ khẩu mới nhất 2021


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/08/31/mau-giay-chuyen-ho-khau-2020_3108110856.docx

………………

………………

Số:……./GCHK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

(Phần cấp cho người chuyển hộ khẩu)

1. Họ và tên (1):.......................................................................................................

2. Tên gọi khác (nếu có):.........................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……./……./……........... 4. Giới tính:..................................

5. Nơi sinh:.............................................................................................................

6. Nguyên quán:.....................................................................................................

7. Dân tộc:……...................………….. 8. Tôn giáo:…………….. 9. Quốc tịch:............

10. Nơi thường trú:.................................................................................................

..............................................................................................................................

11. Họ và tên chủ hộ nơi đi:………............................……… 12. Quan hệ với chủ hộ:

13. Lý do chuyển hộ khẩu:......................................................................................

..............................................................................................................................

14. Nơi chuyển đến:................................................................................................

..............................................................................................................................

15. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu (2):

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nguyên quán

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….., ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

----------------------

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

(3) Ghi mối quan hệ với người chuyển hộ khẩu tại Mục 1.

Ghi chú:

Lập 02 bản, một bản cấp cho công dân để nộp tại nơi đăng ký thường trú, một bản lưu tại nơi cấp giấy.

 
giấy chuyển hộ khẩu 2020


Mẫu giấy chuyển khẩu mới nhất 2020 (Ảnh minh họa)


Cách ghi giấy chuyển hộ khẩu

Điều 14, Thông tư 36/2014 của Bộ Công an quy định về cách ghi giấy chuyển hộ khẩu như sau:

- Số giấy chuyển hộ khẩu: Ghi theo số thứ tự cấp giấy chuyển hộ khẩu từng năm tại cơ quan Công an có thẩm quyền.

- Mục “Lý do chuyển hộ khẩu”: Ghi rõ lý do chuyển hộ khẩu.

- Mục “Họ và tên chủ hộ nơi đi” và “quan hệ với chủ hộ”: Ghi họ, tên, mối quan hệ thực tế với chủ hộ nơi người đăng ký thường trú chuyển đi (nơi đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu).

- Mục “Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu”: Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

Trường hợp chuyển cả hộ thì cơ quan Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu phải ghi rõ chuyển đi cả hộ để thông báo cho cơ quan Công an nơi người đăng ký thường trú chuyển đến.

Trước khi cấp sổ hộ khẩu mới, cơ quan Công an nơi người đăng ký thường trú chuyển đến thu lại sổ hộ khẩu cũ để lưu tại tàng thư hồ sơ hộ khẩu.

>> Hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp Giấy chuyển hộ khẩu

LuatVietnamLuatVietnam

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây