Mẫu đơn xin vay vốn hộ nghèo mới nhất [2023]

Hộ nghèo là đối tượng được hưởng chính sách vay vốn ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội. Bài viết này cung cấp mẫu đơn xin vay vốn hộ nghèo mới nhất đang áp dụng tại các ngân hàng chính sách trên toàn quốc.

1. Mẫu đơn xin vay vốn hộ nghèo

Mẫu giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay tại Ngân hành Chính sách xã hội thường được gọi là mẫu đơn xin vay vốn hộ nghèo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 01/TD

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY

Chương trình cho vay:.....................................

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội ………………….....…...........

1. Họ tên người vay:.…………….……………… Năm sinh:……………...........……....

- Số CMND:…….…………, ngày cấp:….../…../….…., nơi cấp:…...........……….

- Địa chỉ cư trú: thôn…..…………..; xã.………….........huyện………...........….…

- Là thành viên Tổ TK&VV do ông (bà) …………………...........…làm tổ trưởng.

- Thuộc tổ chức Hội:……………………………………………quản lý.

2. Đề nghị NHCSXH cho vay số tiền:………………............đồng

(Bằng chữ.................................................................................................................)

Để thực hiện phương án:............................................................................................

Tổng nhu cầu vốn:....................................đồng. Trong đó:

+ Vốn tự có tham gia:............................đồng.

+ Vốn vay NHCSXH:...........................đồng để dùng vào việc:

Đối tượng

........................................

........................................

........................................

Số lượng

..................................

..................................

..................................

Thành tiền

........................................

........................................

........................................

- Thời hạn xin vay: ….. tháng; Kỳ hạn trả nợ: ….. tháng/lần.

- Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày…./...../.......

Chúng tôi cam kết: sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. Nếu sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Ngày….. tháng …. năm …..

Người vay

 (Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG

1. Số tiền cho vay: ……………đồng (Bằng chữ:……...............………………………...)

2. Lãi suất: ……%/năm. Lãi suất nợ quá hạn:  ………% lãi suất khi cho vay.

3. Thời hạn cho vay: ……......... tháng; Kỳ hạn trả nợ: .............tháng/lần.

4. Số tiền trả nợ: ............. đồng/lần.Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày…../….../…...........……

5. Lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày .....................................................

Cán bộ tín dụng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng

 (Tổ trưởng) TD

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày…..tháng……năm……

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn xin vay vốn hộ nghèo trên hiện đang áp dụng tại Ngân hành Chính sách xã hội.

Mẫu đơn xin vay vốn hộ nghèo do ngân hàng chính sách xã hội ban hành
Mẫu đơn xin vay vốn hộ nghèo do ngân hàng chính sách xã hội ban hành (Ảnh minh họa)

2. Mẫu giấy ủy quyền người đại diện làm thủ tục vay vốn hộ nghèo

         
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 và các văn bản pháp lý có liên quan,

I. Ngày…..tháng……năm………, hộ gia đình chúng tôi gồm…… người(1), trong đó các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Pháp luật gồm:

STT

Họ tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ căn cước

Nơi cư trú

1

2

3

4

5

II. Các thành viên trong hộ gia đình có tên tại mục I của Giấy Ủy quyền này (gọi là Bên ủy quyền) thỏa thuận cử ông (bà):.................................................

STT(2)............., năm sinh:……, số CMND/Thẻ căn cước:…….….....…......., ngày cấp:….../…../…..., nơi cấp: ….......................…........(gọi là Bên được ủy quyền) đại diện theo ủy quyền cho chúng tôi thực hiện đứng tên người vay và thực hiện các giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định trước sự chứng kiến của Trưởng thôn.

III. Cam kết

1. Các thành viên trong hộ gia đình có tên tại mục I cam kết chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

2. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi quyền và nghĩa vụ giữa chúng tôi với Ngân hàng Chính sách xã hội kết thúc theo quy định.

3. Khi thay đổi người đại diện theo ủy quyền thì phải làm Giấy sửa đổi ủy quyền và được sự chấp thuận của Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay.

4. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình; hậu quả pháp lý của việc ủy quyền. Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do bên được ủy quyền nhân danh chúng tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

IV. Giấy ủy quyền này được lập 02 bản có giá trị pháp lý như nhau: 01 bản gửi NHCSXH nơi cho vay, 01 bản lưu hộ gia đình./.

BÊN ỦY QUYỀN(3)

STT

Họ và tên

Ký tên

1

………………………………

………………….

2

………………………………

………………….

3

………………………………

………………….

4

………………………………

………………….

5

………………………………

………………….

………………………………

………………….

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN(4)

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỨNG KIẾN CỦA

 TRƯỞNG THÔN

(Ký, ghi rõ họ tên)

    XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

   (Ký tên, đóng dấu)

3. Hướng dẫn thủ tục vay vốn hộ nghèo

3.1. Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ vay vốn hộ nghèo bao gồm:

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay.

- Giấy ủy quyền người đại diện thực hiện thủ tục vay vốn.

- Danh sách hộ gia đình đề nghi vay vốn Ngân hàng chính sách do Tổ tiết kiệm và vay vốn lập.

3.2. Trình tự thực hiện thủ tục

Bước 1: Người điền mẫu đơn xin vay vốn hộ nghèo nộp cho Tổ tiết kiệm và vay vốn tại địa phương nơi cư trú.

Bước 2: Tổ tiết kiệm và vay vốn chức họp bình xét công khai những hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn, lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, trình Ủy ban nhân dân xã xác nhận là đối tượng được vay và cư trú hợp pháp tại xã.

Bước 3: Tổ tiết kiệm và vay vốn gửi hồ sơ tới ngân hàng chính sách.

Bước 4: Ngân hàng phê duyệt khoản vay và thông báo tới Ủy ban nhân dân xã.

Bước 5: Ủy ban nhân dân xã thông báo cho tổ chức hội, đoàn thể cấp xã.

Bước 6: Tổ chức hội, đoàn thể cấp xã thông báo cho Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Bước 7: Tổ tiết kiệm và vay vốn thông báo cho tổ viên/hộ gia đình vay vốn biết danh sách hộ được vay, thời gian và địa điểm giải ngân.

Bước 8: Ngân hàng tiến hành giải ngân trực tiếp cho người vay tại điểm giao dịch xã đặt tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ vay cư trú hoặc tại trụ sở ngân hàng chính sách xã hội.

Trên đây là mẫu đơn xin vay vốn hộ nghèo mới nhất. Nếu bạn đọc có thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được giải đáp.
Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu là giấy tờ được nhiều người quan tâm nhưng không phải ai cũng biết nên dùng mẫu nào là chuẩn. Bài viết sau của LuatVietnam sẽ cung cáp tới bạn đọc mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu chuẩn.