Mẫu Đơn xin nghỉ phép đơn giản, dễ làm nhất

Nghỉ phép là một trong những chế độ mà người lao động nào cũng có nhu cầu. LuatVietnam xin giới thiệu Mẫu Đơn xin nghỉ phép thông dụng nhất hiện nay.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------o0o---------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:    - Ban Giám đốc ………………….

     - Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự

                                                       - Trưởng Phòng (1) ………………..

Tên tôi là:……………………………………………….………………………

Chức vụ hiện tại:……………………..….…….………………………………

Điện thoại liên hệ khi cần: ………………….…………………..……………

Kính đề Ban Giám đốc, Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự và Trưởng phòng (2) .………………..………..…. cho tôi nghỉ phép ...... ngày, (kể từ ngày …... tháng ….... năm ..…. đến ngày….... tháng ….. năm …..) vì lí do.........................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà):

 …………………………………………….…… là đồng nghiệp của tôi. Ông (bà)…………………………… sẽ thay tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định.

Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

………, ngày ….. tháng …… năm ……

Người làm đơn

        (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1), (2) Trưởng Phòng/Ban nơi người lao động làm việc

Trên đây là mẫu đơn xin nghỉ phép do LuatVietnam cung cấp, độc giả có thể xem thêm:

Năm 2019: 14 trường hợp được nghỉ làm, hưởng nguyên lương

Một năm, người lao động có bao nhiêu ngày nghỉ không lương?

Có được nghỉ phép năm ngay sau khi nghỉ thai sản?

Thùy Linh

Chủ đề: Chế độ nghỉ
Quang cao