Tăng giảm font chữ:

7 Mẫu Đơn xin nghỉ phép đơn giản, đúng luật mới nhất

Nghỉ phép là một trong những chế độ mà người lao động nào cũng có nhu cầu. LuatVietnam xin giới thiệu Mẫu Đơn xin nghỉ phép thông dụng nhất hiện nay.

Mẫu Đơn xin nghỉ phép số 1 ngắn gọn, đầy đủ, đúng luật

 

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/10/21/don-xin-nghi-phep_0703145535_2110150159.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------o0o---------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:    - Ban Giám đốc ………………….

                  - Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự

                   - Trưởng Phòng ………………..

Tên tôi là:……………………………………………….………………………

Chức vụ hiện tại:……………………..….…….………………………………

Điện thoại liên hệ khi cần: ………………….…………………..……………

Kính đề nghị Ban Giám đốc, Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự và Trưởng phòng  .………………..………..…. cho tôi nghỉ phép ...... ngày, (kể từ ngày …... tháng ….... năm ..…. đến ngày….... tháng ….. năm …..).
Lí do ....................................... ................................

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà):  …………………………………….…… là đồng nghiệp của tôi.

Ông (bà)…………………………… sẽ thay tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định.

Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

 


….., ngày….tháng….năm
Người làm đơn
(Ký, họ tên)

Mẫu số 2

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/10/21/Don-xin-nghi-phep-Mau_2110154714.docx

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

-

-

-

Họ và tên: ................................................ ............... ..........................

Chức danh:........................ Đơn vị: ..............................................

Tôi làm đơn này kính đề nghị ………. Phòng: ...........................................................

cho tôi được nghỉ phép từ ngày............................. đến ngày:......................................................

Lý do:...............................................

Nghỉ theo diện:  Việc riêng         Phép năm              Nghỉ ốm           Nghỉ chế độ

Người thay thế công việc:..................................................

Địa chỉ nghỉ phép:..............................................................

Số điện thoại liên hệ:.....................................................            

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                    …, ngày … tháng … năm ...

Trưởng phòng HCNS

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ phận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 3


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/10/30/Don-xin-nghi-phep-Mau-3_3010150515.docx


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

Tôi tên là :          

Chức danh:

Phòng:  

Xin nghỉ:  … ngày                    Từ ngày: …/…/… đến …/…/…

Theo chế độ:                      

 Nghỉ phép năm

                                  □     Nghỉ ốm đau

                                  □  Nghỉ con ốm

                                      Nghỉ thai

                                   □   Nghỉ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

                                      Nghỉ kết hôn hoặc con kết hôn

                                   □    Bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con chết

  Nghỉ việc riêng không hưởng lương

  Việc gia đình

Đề nghị bàn giao công việc đang làm cho

  • Ông/Bà      :                                                                      
  • Chức danh :

Trân trọng đề nghị!

…, ngày …  tháng …  năm …

BP.HCNS    Trưởng bộ phận Người nhận bàn giao Người đề nghị

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

 

Mẫu số 4


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/10/30/Don-xin-nghi-phep-Mau-4_3010150741.docx

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

Tôi tên là:

Vị trí:                                            Bộ phận:

Ngày vào công ty:

Xin nghỉ phép: từ ngày ... đến ngày ...

Lý do:

Hình thức nghỉ:

Nghỉ hưởng lương

 Nghỉ không hưởng lương

Số ngày phép hiện có: ... ngày

Số ngày phép đã nghỉ: ... ngày

Số ngày xin nghỉ       : ... ngày

Số ngày phép còn lại : ... ngày

 

Trân trọng cám ơn!

…, ngày ... tháng ... năm …

Nhân sự

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ phận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 5


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/10/30/Don-xin-nghi-phep-Mau-5_3010151619.docx

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

-

-

-

Họ và tên:.......................................... .....................................

Chức danh:.............................. Đơn vị:..................................................

Tôi làm đơn này kính đề nghị …………… Phòng: ...................................................................

cho tôi được nghỉ phép từ ngày .................... đến ngày: ......................................................

Lý do:.................................................................................................

Nghỉ theo diện:  Việc riêng       Phép năm     Nghỉ ốm     Nghỉ chế độ

Người thay thế công việc............................................................................

Địa chỉ nghỉ phép:.............................................................................................

Số điện thoại liên hệ ................................................................

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                        …, ngày … tháng … năm ...

Trưởng phòng HCNS

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ phận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                                               

Mẫu Đơn xin nghỉ phép cho cán bộ, công chức


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/10/21/don-xin-nghi-phep-cua-can-bo-cong-chuc_1102152542_2110151543.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

 

Kính gửi: …………………………………………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………   Nam/ Nữ: …………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ………………………………    Tại: ……………….

Chức vụ: …………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………

Điện thoại liên lạc:………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép …………… cho tôi được nghỉ phép từ ngày…/…/…. đến ngày …/…./…..

Lý do xin nghỉ: ………………………………….

Trong thời gian xin nghỉ, tôi xin bàn giao công việc lại cho……………………....

Tại phòng ……………………………………..

Tôi xin hứa sẽ cập nhật tình hình công việc thường xuyên trong thời gian nghỉ và cam kết trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Kính mong …………………… giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

….., ngày….tháng….năm
Người làm đơn
(Ký, họ tên)

 

Mẫu Đơn xin nghỉ phép kết hôn


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/10/21/don-xin-nghi-phep-ket-hon_2110152423.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:              Giám đốc Công ty………......................................................

                            Trưởng phòng…………………………………………..……….

                             Phòng hành chính nhân sự

Tên tôi là:………………………………… Nam/nữ:……………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………….......................................................

Địa chỉ thường trú:.....................................................................................

Điện thoại liên hệ khi cần:..........................................................................

Đơn vị công tác:.......................................................... Chức vụ:.............

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo Công ty …………………………. cho tôi được nghỉ phép

Từ ngày:……tháng …… năm ……

Đến ngày:……tháng …… năm ……

Lý do: tôi tiến hành tổ chức đám cưới

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà):....………… công tác tại phòng……………

Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong Ban lãnh đạo xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

                                                                                …

 


….., ngày….tháng….năm
Người làm đơn
(Ký, họ tên)

Xem thêm:

Một năm, người lao động có bao nhiêu ngày nghỉ không lương?

Có được nghỉ phép năm ngay sau khi nghỉ thai sản?

Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ:
Từ khóa: Chế độ nghỉ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore