Mẫu Đơn xin giao đất mới nhất [2024] và hướng dẫn cách ghi đơn

Người có nhu cầu sử dụng đất khi làm thủ tục xin cơ quan Nhà nước giao đất phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định trong đó có Đơn xin giao đất. Dưới đây là mẫu Đơn xin giao đất mới nhất 2023 mà LuatVietnam gửi đến bạn đọc.

1. Mẫu Đơn xin giao đất chuẩn pháp lý

Hiện nay mẫu Đơn xin giao đất được áp dụng là mẫu số 01 ban hành tại Thông tư 11/2022/TT-BTNMT dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..., ngày..... tháng .....năm ....

ĐƠN (1)….

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (2)...................

1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (3)…………..

2. Địa chỉ/trụ sở chính:...........................

3. Địa chỉ liên hệ:.....................................

4. Địa điểm khu đất:.................................

5. Diện tích (m2):......................................

6. Để sử dụng vào mục đích: (4)............................

7. Thời hạn sử dụng:…………………………

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)................................

..........................................................................

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Hướng dẫn điền mẫu Đơn xin giao đất

- Ghi chú 1: Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất

- Ghi chú 2: Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

- Ghi chú 3: Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân/số định danh cá nhân …); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

- Ghi chú 4: Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư.

Đơn xin giao đất
Mẫu Đơn xin giao đất mới nhất và hướng dẫn cách ghi đơn (Ảnh minh họa)

3. Các trường hợp được Nhà nước giao đất

Theo Điều 54 và Điều 55 Luật Đất đai 2013, các trường hợp Nhà nước giao đất gồm:

Trường hợp Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất

Trường hợp Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất

- Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức;

- Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 Luật Đất đai 2013;

- Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

- Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước;

- Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

- Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

- Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

4. Đơn xin giao đất gửi đến đâu? Thủ tục thế nào?

Theo quy định khoản 1 Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT được sửa đổi bởi Thông tư 11/2022/TT-BTNMT, hồ sơ xin giao đất gồm Đơn xin giao đất nêu trên.

* Về nơi nộp hồ sơ:

- Nếu địa phương đã thành lập bộ phận một cửa: Nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) để chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Nếu chưa thành lập bộ phận một cửa: Nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất.

* Thủ tục thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết

Bước 3: Trả kết quả

Sau khi có quyết định giao đất Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất.

* Về thời hạn giải quyết:

- Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

- Không quá 30 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

đơn xin giao đất
Thủ tục làm đơn xin giao đất (Ảnh minh họa)

5. Cách tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, Điều 2 Nghị định 135/2016/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định 123/2017/NĐ-CP, tiền sử dụng đất phải nộp khi được Nhà nước giao đất được xác định theo 02 trường hợp sau:

* Tiền sử dụng đất khi giao đất thông qua đấu giá:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá.

Việc xác định giá khởi điểm cụ thể như sau:

- Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất nếu đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị theo các mức sau là giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định:

  • Từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc trung ương;
  • Từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao;
  • Từ 20 tỷ đồng trở lên đối với tỉnh còn lại.

- Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị dưới các mức nêu trên là giá đất cụ thể do cơ quan tài chính xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

*  Tiền sử dụng đất khi giao đất thông qua đấu giá:

Khi đó:

Tiền sử dụng đất phải nộp = [Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất x Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất] - Tiền sử dụng đất được giảm (nếu có) - Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có)

Trong đó:

- Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất: Là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất ghi trên quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

- Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất là tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng cho Nhà nước.

Trên đây là Mẫu đơn xin giao đất mới nhất 2023. Mọi vấn đề còn vướng mắc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp cụ thể.

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục