Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu đơn xin giao đất mới nhất

Người có nhu cầu sử dụng đất thì làm thủ tục xin cơ quan Nhà nước giao đất. Trước tiên người có nhu cầu giao đất chuẩn bị hồ sơ gồm: Đơn xin giao đất, bản sao giấy chứng nhận đầu tư...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       ..., ngày..... tháng .....năm ....

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân (1)...................

1. Người xin giao đất (2)…………..

2. Địa chỉ/trụ sở chính:................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:...........................................................................…………..

4. Địa điểm khu đất:...........................................................................................

5. Diện tích (m2):...........................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích: (3).........................................................................

7. Thời hạn sử dụng:………………………………………..........…………………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)...........................................................................................

                                          

 

Người làm đơn

Ký, ghi rõ họ tên

 

Hướng dẫn ghi thông tin đơn xin giao đất

(1) - Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cụ thể:

- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có yêu cầu xin giao đất thì ghi là UBND cấp huyện nơi có đất,

- Tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có yêu cầu xin giao thì ghi là UBND cấp tỉnh nơi có đất.

(2) - Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…).

(3) - Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư.

Xem thêm:

Hướng dẫn tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất năm 2019

Khắc Niệm

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Giao đất