Mẫu Đơn sang tên Sổ đỏ và hướng dẫn cách viết

Một trong những giấy tờ trong hồ sơ sang tên Sổ đỏ là đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK. Dưới đây là mẫu đơn sang tên Sổ đỏ và hướng dẫn cách viết.


Khi nào phải sang tên Sổ đỏ

Theo điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013, trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải đăng ký biến động (người dân thường gọi là sang tên Sổ đỏ).

Mẫu Đơn sang tên Sổ đỏ

Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT), khi sang tên Sổ đỏ phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, trong đó có Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.

Lưu ý: Đây là mẫu đơn được pháp luật quy định, bộ phận tiếp nhận hồ sơ chỉ tiếp nhận đơn theo Mẫu số 09/ĐK; đơn do người sử dụng đất tự lập là không hợp lệ và sẽ bị trả lại hồ sơ.

Mẫu Đơn sang tên Sổ đỏ và hướng dẫn cách viết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 09/ĐK


ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi1Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:.......Quyển....

Ngày…... / ...… / .......…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ        

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất2

  1.1. Tên (viết chữ in hoa): TRẦN KHẮC M

  1.2. Địa chỉ(1): Số xxx, đường Quang Trung, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Giấy chứng nhận đã cấp3

2.1. Số vào sổ cấp GCN:………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..;

2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;

3. Nội dung biến động về: Đăng ký biến động khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất 4

3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

- Ông Trương Minh T.

- Sinh năm 1970.

- CMND số 060xxx182.

- Địa chỉ: Số xxx, đường Yên Ninh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Bà Nguyễn Hồng N.

- Sinh năm 1974.

- CMND số 060xxx001.

- Địa chỉ: Số xxx, đường Yên Ninh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

3.2. Nội dung sau khi biến động:

- Ông Trần Khắc M.

- Sinh năm 1992.

- CMND số 061xxx168.

- Địa chỉ: Số xxx, đường Quang Trung, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

4. Lý do biến động5

- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động 6

- Đã nộp tiền sử dụng đất;

- Chưa nộp thuế thu nhập cá nhân.

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:7

- Giấy chứng nhận đã cấp.

- Hợp đồng chuyển nhượng.

- Chứng từ nộp tiền sử dụng đất.

        Tôi       Có nhu cầu cấp GCN mới               Không có nhu cầu cấp GCN mới

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

         …, ngày ... tháng …. năm...
             Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ngày……. tháng…… năm …...

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày……. tháng…… năm …...

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ngày……. tháng…… năm …...

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm …...

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ngày……. tháng…… năm …...

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm …...

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

Chú ý:

- Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

-  Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; trường hợp xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ vào Giấy chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của mục I, các mục II, III và IV của Đơn này.

- Đối với trường hợp xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của Mục I, các mục II và IV của Đơn này.

Hướng dẫn viết Đơn sang tên Sổ đỏ

 1. Nơi gửi đơn

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Ghi là Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; trường hợp địa phương chưa có Văn phòng đăng ký đất đai, ghi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Đối với tổ chức: Ghi là Vănphòng đăng ký đất đai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải viết chữ in hoa.

3. Thông tin về Giấy chứng nhận

Ghi các thông tin theo đúng Giấy chứng nhận đã cấp.

4. Nội dung biến động

- Nội dung trên Giấy chứng nhận trước khi biến động: Tùy thuộc vào từng trường hợp biến động (trường hợp sang tên) mà thông tin là khác nhau. Trong ví dụ trên là trường hợp sang tên khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, do đó nội dung cần khai báo là thông tin người chuyển nhượng (người bán).

- Nội dung sau khi biến động: Đối với trường hợp chuyển nhượng là thông tin người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (người mua). Trường hợp vợ chồng cùng nhận chuyển nhượng phải ghi đầy đủ thông tin của cả vợ và chồng.

5. Lý do biến động

Các trường hợp phải đăng ký biến động gồm: Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Do đó, lý do biến động sẽ ghi tương ứng với từng trường hợp trên.

6. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính

Ghi rõ thông tin về tình trạng thực hiện nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân,...).

7. Giấy tờ liên quan

- Phải có Giấy chứng nhận đã cấp;

- Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải có hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho được công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

- Phải có di chúc với trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc bản án về phân chia di sản đối với trường hợp thừa kế theo pháp luật.

Trên đây là Đơn sang tên Sổ đỏ theo Mẫu số 09/ĐK và cách viết các nội dung cần phải khai báo khi sang tên trong các trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

>> 4 điều phải biết khi sang tên Sổ đỏ

Khắc Niệm

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.