Tăng giảm font chữ:

Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm mới nhất

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm được ban hành kèm Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP Danh mục 93 biểu mẫu mới dùng trong tố tụng dân sự.

đơn đề ngị tái thẩm
 

Tái thẩm là gì? Nên hiểu như thế nào?

Tái thẩm là việc xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng do các đương sự kháng nghị khi phát hiện ra tình tiết mới có thể làm thay đổi nội dung cơ bản của bản án, quyết định mà trước đó khi Tòa ra bản án các đương sự không biết. 

Do đó, có thể hiểu, khi một bản án, quyết định đã có hiệu lực mà sau đó phát hiện tình tiết mới có thể thay đổi nội dung của bản án, quyết định đó thì có thể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền xem xét theo thủ tục tái thẩm.

Nội dung được quy định tại Điều 351 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Khi nào được xem xét theo thủ tục tái thẩm?

Như vậy, theo Điều 352 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, khi có các căn cứ sau đây thì Tòa án sẽ xem xét lại bản án, quyết định theo thủ tục tái thẩm:

- Phát hiện tình tiết mới, quan trọng mà trước đó trong quá trình giải quyết vụ án, các đương sự không thể biết

- Có cơ sở chứng minh kết luận giám định, lời dịch không đúng sự thật hoặc bị giả mạo chứng cứ

- Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên cố ý làm sai lệch hồ sơ hoặc cố ý kết luận trái pháp luật

- Bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước mà Tòa căn cứ để giải quyết bị hủy bỏ

Lúc này, phải làm đơn đề nghị gửi cơ quan có thẩm quyền để đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm. Theo đó, trong đơn đề nghị phải có cơ bản các nội dung sau đây:

- Họ tên, địa chỉ liên hệ, tư cách tham gia tố tụng của người đề nghị

- Tên, số hiệu, ngày cấp của bản án, quyết định

- Yêu cầu của người đề nghị

- Các tài liệu, chứng cứ kèm theo để chứng minh cho đề nghị của mình là đúng

Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

……, ngày….. tháng …… năm……

­­­­­­

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM
đối với Bản án (Quyết định)
..............(1) số... ngày... tháng... năm...
của Tòa án nhân dân......................

Kính gửi:(2) ..………………………………………………

Họ tên người đề nghị:(3)................................................................................................................

Địa chỉ:(4).......................................................................................................................................

Là:(5) .............................................................................................................................................

trong vụ án về...............................................................................................................................

Đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm Bản án (Quyết định)(6)........... số.... ngày... tháng ... năm ... của Tòa án nhân dân......... đã có hiệu lực pháp luật.

Lý do đề nghị:(7)............................................................................................................................

Yêu cầu của người đề nghị:(8)........................................................................................................

Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:(9)

1. Bản sao Bản án (quyết định) số.................. ngày..... tháng..... năm..... của Tòa án nhân dân ...................................................................................................

2. ................................................................................................................

                                                                        NGƯỜI LÀM ĐƠN(10)

Hướng dẫn cách điền đơn

(1), (6) Nếu là bản án sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là bản án phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”...

(2) Ghi người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm quy định tại Điều 354 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Ví dụ: Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

(3) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người làm đơn là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó

Ví dụ: Công ty X do ông Nguyễn Văn A - Tổng giám đốc làm đại diện

(4) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Ghi tư cách tham gia tố tụng của người làm đơn

Ví dụ: Là nguyên đơn

(7) Ghi lý do cụ thể của việc đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm.

(8) Ghi yêu cầu của người đề nghị

Ví dụ: Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục tái thẩm, huỷ Bản án dân sự phúc thẩm số 10/2017/DSPT ngày 10-02-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh A để xét xử sơ thẩm lại theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự

(9) Ghi tên tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn

Ví dụ: 1. Bản sao Bản án số...; 2. Bản sao Chứng minh nhân dân....3. Quyết định số.../QĐ-UBND ngày.........

(10) Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ trực tiếp vào đơn; người đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên trực tiếp và đóng dấu trực tiếp vào đơn.

Trên đây là Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm mới nhất. Đọc thêm các biểu mâu khác tại đây.

đơn đề ngị tái thẩm

Nguyễn Hương

Nguyễn HươngNguyễn Hương

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Biểu mẫu