Tăng giảm font chữ:

Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Đơn đề nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao khi muốn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

đơn đề nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm
Thủ tục giám đốc thẩm là gì?

Theo quy định tại Điều 325 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, giám đốc thẩm là việc xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ sau đây:

- Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án

- Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng

- Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến bản án, quyết định không đúng

Nội dung trong Đơn đề nghị giám đốc thẩm

Điều 328 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 nêu rõ, trong đơn đề nghị phải có các nội dung chính sau đây:

- Ngày, tháng, năm làm đơn đề nghị;

- Tên, địa chỉ của người đề nghị;

- Tên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm;

- Lý do đề nghị, yêu cầu của người đề nghị;

Trong đó, nếu người đề nghị là cá nhân thì phải ký tên hoặc điểm chỉ; Nếu người đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp phải ký tên, đóng dấu;

Kèm theo đơn đề nghị, tổ chức, cá nhân phải gửi kèm bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp pháp kèm theo các tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                                                              ……, ngày….. tháng …… năm……

 
   

­­­­­­ĐƠN ĐỀ NGHỊ

XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM


Đối với Bản án (Quyết định) 1) số... ngày... tháng... năm...
của T
òa án nhân dân......................

 

Kính gửi:(2)..........................................................................

Họ tên người đề nghị:(3)................................................................................

Địa chỉ:(4)........................................................................................................

Là:(5) …………………………………trong vụ án về.......................................................

Đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định)(6)........... số.... ngày... tháng... năm... của Tòa án nhân dân.............. đã có hiệu lực pháp luật.

Lý do đề nghị:(7).............................................................................................

Yêu cầu của người đề nghị:(8).....................................................................

........................................................................................................................

Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:(9)

1. Bản sao Bản án (quyết định) số.................. ngày..... tháng..... năm..... của Tòa án nhân dân...................................................................................................

2. .................................................................................................................

 

                                                                   NGƯỜI LÀM ĐƠN(10)

 

 

Hướng dẫn soạn đơn đề nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm mới nhất

(1), (6) Nếu là bản án sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là bản án phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.

(2) Ghi người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm quy định tại Điều 331 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Ví dụ: Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

(3) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người làm đơn là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó

Ví dụ: Công ty X do ông Nguyễn Văn A - Tổng giám đốc làm đại diện

(4) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Ghi tư cách tham gia tố tụng của người làm đơn

Ví dụ: là nguyên đơn

(7) Ghi lý do cụ thể của việc đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

(8) Ghi yêu cầu của người đề nghị

Ví dụ: Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, huỷ Bản án dân sự phúc thẩm số 10/2017/DSPT ngày 10-02-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh A để xét xử phúc thẩm lại theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự

(9) Ghi tên tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn

Ví dụ:

1. Bản sao Bản án số...;

2. Bản sao Chứng minh nhân dân....

3. Quyết định số.../QĐ-UBND ngày........

(10) Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ trực tiếp vào đơn; người đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên trực tiếp và đóng dấu trực tiếp vào đơn.

Trên đây là đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Ngoài ra, các độc giả có thể tham khảo một số biểu mẫu khác tại đây.

đơn đề nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm

Nguyễn Hương

Nguyễn HươngNguyễn Hương
Chia sẻ:
Từ khóa: Biểu mẫu

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore