Mẫu Di chúc đánh máy mới nhất và hướng dẫn cách viết

Di chúc được sử dụng khi một cá nhân muốn định đoạt tài sản của mình để lại cho người khác sau khi chết. Theo đó, có thể lập di chúc dưới dạng văn bản viết tay hoặc đánh máy. Dưới đây là một số Mẫu Di chúc đánh máy chuẩn hiện nay.

1. Di chúc được đánh máy trong trường hợp nào?

Tại Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về di chúc như sau:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Đồng thời, theo Điều 627 Bộ luật Dân sự quy định hình thức của di chúc gồm:

- Di chúc bằng văn bản;

- Di chúc miệng.

Trong đó, về đánh máy di chúc, Điều 634 Bộ luật Dân sự nêu rõ:

Điều 634. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng

Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật này.

Như vậy, di chúc đánh máy là di chúc bằng văn bản, được sử dụng khi người lập di chúc không thể tự mình viết di chúc. Tuy nhiên, khi lập di chúc đánh máy phải có ít nhất hai người làm chứng, những người này sẽ xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào di chúc.

mau di chuc danh may

2. Những nội dung bắt buộc phải có trong di chúc

Theo Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015, các nội dung bắt buộc phải có trong bản di chúc gồm:

- Ngày, tháng, năm lập di chúc;

- Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

- Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

- Di sản để lại và nơi có di sản

Ngoài ra trong di chúc có thể có những nội dung khác như ý nguyện của người để lại di chúc, phân chia di sản như thế nào…

3. Một số mẫu di chúc đánh máy

3.1. Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

DI CHÚC

Hôm nay, Ngày … tháng … năm … , tại …………………………….

Tôi là (ghi rõ họ và tên):.......................... Sinh ngày: ……/……./……..

Chứng minh nhân dân số:…………..ngày…./…../….tại……………….

Đăng ký thường trú tại: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú) ....................

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1...................................................................................................

2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Sau khi tôi qua đời, toàn bộ di sản thừa kế trên tôi để lại cho con ……… sinh năm………….., CMND số:………… …..do Công an ………..cấp ngày ……….., hiện có hộ khẩu thường trú tại: ..…… được sở hữu toàn bộ.

Khi đó con ……………là chủ sở hữu duy nhất của toàn bộ di sản thừa kế nêu trên, không ai khác được tranh chấp, gây mất đoàn kết gia đình.

Con…………. có trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên, lo trang trải công nợ và việc hậu sự sau này của chúng tôi.

Bản di chúc này do tự tay tôi (…………......) viết lại theo ý nguyện của mình. Sau khi tự mình đọc lại toàn văn Di chúc, tôi công nhận bản di chúc đã đúng ý nguyện của tôi. Tôi ký tên và điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây để làm bằng chứng.

Người lập di chúc

Ký hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên

Người làm chứng:

1. Ông: ..........................; Sinh năm: .......................

CMND: số .......... do Công an thành phố ...............

cấp ngày ................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..............................................

2. Bà:......................; Sinh năm: ...........................

CMND: số ............ do Công an thành phố ..................

cấp ngày .....................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...............................................

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông...........và bà........ tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC

(Ký và ghi rõ họ tên)

3.2. Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DI CHÚC

Ngày ..... tháng ..... năm ....., tại địa chỉ:........ trước sự chứng kiến của hai người làm chứng, chúng tôi là:

1.Ông: ............................... Sinh năm: .............................

- CMND số ................. do Công an thành phố ............. cấp ngày ..............

- Hộ khẩu thường trú: .........................................................

2. Bà: ............................... Sinh năm: .................................

CMND: số ........ do Công an thành phố ................ cấp ngày ...............

Hộ khẩu thường trú: ............................................................

Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, chúng tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của chúng tôi, cụ thể như sau:

I. Di sản

Di sản được định đoạt trong Di chúc này là toàn bộ tài sản chung của vợ chồng chúng tôi và tài sản riêng của mỗi chúng tôi có được khi còn sống, Cụ thể như sau:

1.Ngôi nhà và thửa đất tại địa chỉ: .............., thành phố ............. theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ......................., hồ sơ gốc số: .................. do UBND............ cấp ngày ....../....../..........

2.Thửa đất số ........... tại địa chỉ: ..........., thành phố ......... theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ................., hồ sơ gốc số: ............. do UBND ........... cấp ngày ....../....../..........

3.Chiếc ô tô mang biển kiểm soát, loại xe ..........., số khung ........., số máy ........, màu sơn............, đăng ký đứng tên ............

4.Chiếc xe máy mang biển kiểm soát, loại xe ......., số khung ........, số máy........, màu sơn ........, đăng ký đứng tên .................

Ngoài những tài sản (di sản) đã được liệt kê nêu trên, nếu sau thời điểm chúng tôi lập bản di chúc này cho đến khi di chúc có hiệu lực (cả hai chúng tôi đều qua đời) có phát sinh tài sản mới của chúng tôi thì tài sản đó cũng được định đoạt theo di chúc này. Đến thời điểm mở di chúc nếu những tài sản đã nêu trong Di chúc này dù có thay đổi về hiện trạng, tăng hoặc giảm giá trị thì vẫn được định đoạt theo Di chúc này.

Những tài sản nêu trên là do vợ chồng chúng tôi vất vả làm lụng, tích cóp, dành dụm cả cuộc đời mới có được. Nay các con chúng tôi còn nhỏ dại, chưa biết chăm lo, toan tính nên chúng tôi chưa yên tâm để giao tài sản của mình cho các con...

II. Người được hưởng di sản

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của các con, tình cảm tình cảm của chúng tôi đối với các con, chúng tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của chúng tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:

Sau khi cả hai vợ chồng chúng tôi đều chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) nêu tại mục I của di chúc này thuộc về các con ruột của chúng tôi có tên dưới đây:

1. Con trai: ....................... sinh ngày .............................

CMND số: .................... do Công an ................. cấp ngày....../..../........

Hộ khẩu thường trú: ................................................

2. Con gái: ................... sinh ngày............................

CMND số: ........... do Công an ............. cấp ngày....../..../........

Hộ khẩu thường trú: .................................................

Ngoài các con của chúng tôi có tên và thông tin nhân thân nêu trên, chúng tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.

Chúng tôi thống nhất: Di chúc này chỉ có hiệu lực khi cả hai chúng tôi đều chết. Nếu một trong hai chúng tôi chết trước thì người nào (vợ hoặc chồng) còn sống sẽ tiếp tục quản lý, sử dụng toàn bộ di sản. Khi nào cả hai vợ chồng chúng tôi đều chết thì các con chúng tôi mới có quyền phân chia di sản của chúng tôi theo nội dung quy định tại Di chúc này.

Nếu khi vợ hoặc chồng chúng tôi có một người chết trước (Di chúc chưa có hiệu lực pháp luật) mà các con tôi khởi kiện để tranh giành di sản của chúng tôi hoặc bị xử lý hành chính hoặc bị xử lý hình sự về hành vi xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của các thừa kế khác thì người vi phạm bị truất quyền thừa kế di sản của chúng tôi.

Nếu đến thời điểm mở thừa kế mà chúng tôi có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của pháp luật thì di sản nêu tại Di chúc này được trừ một phần (2/3 của một suất theo pháp luật) cho người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung Di chúc theo quy định của pháp luật, số di sản còn lại vẫn được phân chia theo nội dung Di chúc này.

III. Người giữ di chúc và công bố Di chúc

Nếu trong chúng tôi có người chết trước thì người còn lại sẽ là người cất giữ Di chúc và quản lý di sản. Di chúc này chỉ được công bố và phân chia di sản sau khi cả hai chúng tôi đều qua đời.

Nếu khi cả hai chúng tôi đều chết mà các con chúng tôi đều chưa thành niên thì bố mẹ của chúng tôi là ông......... bà.......... sẽ là người quản lý di sản và cất giữ Di chúc.

Các con của chúng tôi phải đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, không được vì ích kỷ cá nhân mà tranh giành di sản của chúng tôi, gây mất tình cảm trong gia đình. Các con hãy tôn trọng ý nguyện cuối cùng của chúng tôi theo nội dung của bản Di chúc này.

IV. Cam đoan của người lập di chúc.

- Những thông tin về nhân thân, thông tin về tài sản, di sản đã ghi trong Di chúc này là đúng sự thật.

- Toàn bộ các giấy tờ làm căn cứ để lập Di chúc này là do chúng tôi cung cấp, các giấy tờ này được cơ quan có thẩm quyền cấp, không có sự giả mạo, tẩy xóa, thêm bớt làm sai lệch nội dung.

- Toàn bộ động sản và Bất động sản được định đoạt trong Di chúc này là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi theo quy định của pháp luật.

- Việc lập Di chúc này là hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc toàn văn bản Di chúc này và chúng tôi cũng đã tự mình đọc lại toàn bộ nội dung Di chúc, hiểu rõ, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký, điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của hai người làm chứng. Hai người làm chứng có tên trong Di chúc này do chúng tôi tự nguyện mời đến chứng kiến việc chúng tôi lập di chúc. Di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi. Tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc này gồm ...... trang đánh máy, tiếng Việt và được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng:

1. Ông: ..........................; Sinh năm: .......................

CMND: số .......... do Công an thành phố ...............

cấp ngày ................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..............................................

2. Bà:......................; Sinh năm: ...........................

CMND: số ............ do Công an thành phố ..................

cấp ngày .....................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...............................................

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông...........và bà........ tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn lập di chúc đánh máy chi tiết

Để bản di chúc được coi là hợp pháp cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Hình thức di chúc gồm đầy các nội dung nêu trên và không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái với đạo đức xã hội;

- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

- Nội dung trong di chúc phải không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Di chúc không được viết tắt, viết bằng ký hiệu;

- Mỗi trang di chúc phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc…

Thông thường, một bản di chúc sẽ có kết cấu 03 phần: Thông tin tài sản; Về việc để lại tài sản và ý nguyện của người lập di chúc. Cụ thể:

- Phần tài sản: Người lập di chúc cần ghi rõ các thông tin về tài sản như:

+ Tài sản chung hay tài sản riêng? Giấy tờ chứng minh?

+ Tài sản là đất , nhà hay xe cộ…?

Trường hợp là đất và nhà, cần ghi rõ vị trí thửa đất, số tờ bản đồ, số thửaa, diện tích đất, nguồn gốc sử dụng đất, … diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, năm hoàn thành xây dựng … của căn nhà, thông tin về giấy tờ sở hữu như cơ quan cấp, ngày tháng cấp, số phát hành…

Trường hợp là xe cộ cần ghi rõ loại xe, biển số xe, thông tin giấy tờ đăng ký xe…

- Phần nội dung về việc để lại tài sản: Ở phần này, thông tin càng cụ thể, chi tiết càng tốt, người lập di chúc cần ghi rõ thông tin của người nhận thừa kế di sản, đồng thời ghi rõ phân chia di sản cho mỗi người những loại tài sản nào? Số lượng bao nhiêu?....

- Phần ý nguyện: Đây là phần mà người lập di chúc thể hiện ý nguyện, mong muốn của mình sau khi chết đi như: Con cái có trách nhiệm thờ cúng cha mẹ, anh em hòa thuận với nhau…

Trên đây là các mẫu di chúc đánh máy, bạn đọc gặp vướng mắc khi viết di chúc vui lòng gọi tới tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Di chúc có bắt buộc phải được công chứng, chứng thực?

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu là giấy tờ được nhiều người quan tâm nhưng không phải ai cũng biết nên dùng mẫu nào là chuẩn. Bài viết sau của LuatVietnam sẽ cung cáp tới bạn đọc mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu chuẩn.

[Tổng hợp] Mẫu Báo cáo chuẩn, được dùng phổ biến nhất

[Tổng hợp] Mẫu Báo cáo chuẩn, được dùng phổ biến nhất

[Tổng hợp] Mẫu Báo cáo chuẩn, được dùng phổ biến nhất

Báo cáo là loại văn bản được dùng để trình bày một sự việc hoặc kết quả hoạt động của một cơ quan, tổ chức trong một thời gian nhất định, qua đó nhằm đánh giá tình hình thực tế trong việc quản lý và phát triển của cơ quan, doanh nghiệp này. Dưới đây là một số Mẫu Báo cáo được dùng phổ biến hiện nay.