Mẫu Biên bản niêm yết công khai mới nhất [2024]

Trong quá trình niêm yết công khai quyết định, văn bản thi hành án cần phải được ghi lại vào biên bản. Dưới đây là một số mẫu Biên bản niêm yết công khai mới nhất.

1. Biên bản niêm yết công khai là gì?

Niêm yết công khai các quyết định, văn bản là việc công khai hoá những quyết định, văn bản này nhằm mục đích thông tin, phổ biến, vận động quần chúng hưởng ứng thi hành nội dung văn bản đó.

Trong thi hành án dân sự, niêm yết công khai là khâu quan trọng trong quá trình tổ chức thi hành án, giúp hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; hạn chế được tình trạng khiếu nại, tố cáo không đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan,… Theo đó, khi niêm yết công khai cần phải được lập thành biên bản.

Như vậy, có thể hiểu, mẫu Biên bản niêm yết công khai quyết định, văn bản là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc niêm yết công khai quyết định, văn bản đó. Trong đó thể hiện cụ thể các nội dung: Căn cứ niêm yết; địa chỉ, thời gian niêm yết; đối tượng niêm yết…

mau bien ban niem yet cong khai
Mẫu Biên bản niêm yết công khai mới nhất 2023 (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Biên bản niêm yết công khai theo quy định mới nhất

2.1 Mẫu Biên bản niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Về việc niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án

Hôm nay, vào hồi….giờ….ngày ….. tháng….năm …. tại:……………………………

Căn cứ Bản án, Quyết định số …… ngày ….. tháng … năm ….. của Tòa án

Căn cứ Quyết định thi hành án số ….. ngày….tháng….năm ……. của Trưởng phòng Thi hành án …

Căn cứ……………………………

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): …., chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà): …., chức vụ:…………………………………………

Ông (bà): …., chức vụ:………………………………………….

Với sự tham gia của:

Ông (bà): ……., chức vụ:…………………………………………

Ông (bà): ……., chức vụ:………………………………………….

Người làm chứng:

Ông (bà): ………………………………………….

Ông (bà): ………………………………………….

Lập biên bản về việc niêm yết quyết định, văn bản về thi hành án đối với ông (bà):

Địa chỉ: ………………………………………….

Quyết định, văn bản về thi hành án được niêm yết gồm: (tên văn bản; số, ngày, tháng, năm; cơ quan ban hành văn bản)

Thời gian niêm yết từ: ………………………………………….

Địa điểm niêm yết: ………………………………………….

Biên bản lập xong hồi …. giờ…. cùng ngày, lập thành …… bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

CHẤP HÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN ………

(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

2.2 Mẫu Biên bản niêm yết công khai giấy tờ, hồ sơ, tài liệu

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

.........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI

GIẤY TỜ, HỒ SƠ, TÀI LIỆU

Vào hồi ......... giờ......... ngày......... tháng......... năm......... tại...................................

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): ................................................... , chức vụ: Thừa phát lại

Ông (bà): …………………………………….., chức vụ: ......................

Với sự tham gia của:

Ông (bà): ........................................... , địa chỉ:...................................

Với sự chứng kiến của:

Ông (bà): ......................................... , địa chỉ:.......................................

Lập biên bản niêm yết công khai giấy tờ, hồ sơ, tài liệu đối với:

ông (bà): ............................................ , địa chỉ:....................................

Các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu được niêm yết gồm:

1) ................................................................................

2) ...........................................................................

Thời gian niêm yết là… ngày, kể từ ngày… tháng… năm…

Địa điểm niêm yết: .............................................

........................................................................

Biên bản lập xong hồi……… giờ…… cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe, nhất trí, ký tên.

THỪA PHÁT LẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN…
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

2.3 Mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………., ngày…..tháng….. năm ……


BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án…….

Căn cứ Quyết định số …../……../QĐ-UBND ngày ……. của UBND tỉnh ……… về việc ban hành Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh ……….;

Căn cứ Thông báo thu hồi đất số ……/TB-UBND ngày …… của ………..về chủ trương thu hồi đất để thực hiện Dự án ………………………………

Hôm nay, vào hồi…. giờ…. phút… ngày…… tháng…. năm….., tại……. (ghi rõ địa điểm), ……..… phối hợp với UBND …………. tổ chức niêm yết công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án ……………

I. Về phía …………………… (Tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng):

1………………………………………………………

2………………………………………………………

II. Về phía xã/ phường/ thị trấn……………………………….

1………………………………………………………

2………………………………………………………

III. Về phía thôn/bản/khu dân cư …………………………

1…………………………………………………………

2……………………………………………………

3……………………………………………………

IV. Đại diện Chủ đầu tư dự án:

1……………………………………………………

2…………………………………………………

V. Các thành phần khác 5: ……………………………………………

Việc niêm yết công khai Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án được thực hiện như sau:

- Thời gian niêm yết công khai:

Từ ….. giờ…. phút…. ngày ….. đến ….. giờ…. phút…. ngày…….

- Địa điểm niêm yết:……………………… ……

Đồng thời với việc niêm yết công khai, Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  được  thông báo ….. lần  trong thời  gian  …. ngày liên tục  (từ  ngày …… đến ngày………….) trên  hệ  thống  loa  truyền  thanh  của  ……………..(ghi tên  xã, phường, thị trấn, thôn, bản khu dân cư nơi có đất thu hồi).

Biên bản kết thúc vào hồi….. giờ……phút cùng ngày, đại diện các bên nhất trí ký tên dưới đây./.

TRƯỞNG THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NGƯỜI CÓ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT NHÀ NƯỚC THU HỒI
(Ký, ghi rõ họ tên)

UBND XÃ/PHƯỜNG/ THỊ TRẤN
(Ký, đóng dấu)

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

3. Thủ tục niêm yết văn bản thực hiện thế nào?

Theo quy định tại Điều 179 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, việc niêm yết công khai văn bản tố tụng chỉ được thực hiện khi không rõ tung tích của người được cấp, tống đạt hoặc thông báo hoặc không thể thực hiện được việc cấp, tống đạt…

Theo đó, việc niêm yết công khai văn bản tố tụng do Toà án trực tiếp hoặc uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của người được cấp, tống đạt hoặc thông thông báo.

Cụ thể:

Bước 01: Niêm yết bản chính tại Toà án, Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của người được cấp, tống đạt hoặc thông báo;

Bước 02: Niêm yết bản sao tại nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của người được cấp, tống đạt hoặc thông báo;

Bước 03: Lập biên bản về việc thực hiện thủ tục niêm yết công khai (ghi rõ ngày, tháng, năm niêm yết).

Lưu ý, thời gian niêm yết công khai văn bản tố tụng là 15 ngày, kể từ ngày niêm yết hoặc không thể thực hiện được việc cấp, tống đạt hoặc thông báo trực tiếp.

Nếu còn thắc mắc về bài viết, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Mọi công trình xây dựng đều phải niêm yết giấy phép xây dựng

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.