5 mẫu biên bản kiểm phiếu thông dụng nhất

Biên bản kiểm phiếu là văn bản chứa đựng các thông tin quan trọng về thành phần tham gia, số phiếu, kết quả bỏ phiếu... của một cuộc biểu quyết. Sau đây, LuatVietnam sẽ cung cấp cho bạn đọc 5 mẫu biên bản kiểm phiếu thường xuyên được sử dụng nhất.

1. Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết

  TÊN TỔ CHỨC                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
————– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(V/v:…)

Hôm nay, vào lúc … giờ …,ngày … tháng … năm … tại … Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1 - Ông/Bà … :           Trưởng ban

2 - Ông/Bà … :           Thành viên

3 - Ông/Bà … :           Thành viên

Ban kiểm phiếu đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

1. Nội dung biểu quyết 1

Kết quả biểu quyết :

– Tổng số thành viên tham gia biểu quyết : … , trong đó.

– Số phiếu tán thành  :… , chiếm tỉ lệ …%

– Số phiếu không tán thành : …

– Số phiếu không có ý kiến : …

– Số phiếu không hợp lệ: …

Kết luận :

2. Nội dung biểu quyết 2

Kết quả biểu quyết :

Tổng số thành viên tham gia biểu quyết : … , trong đó.

– Số phiếu tán thành  :…, chiếm tỉ lệ …%

– Số phiếu không tán thành : …

– Số phiếu không có ý kiến : …

– Số phiếu không hợp lệ: …

Kết luận :

(Tương tự với các nội dung biểu quyết khác)

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết về việc…………………………của ………………….

Biên bản đã được lập xong lúc … giờ … phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU                 THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

mau bien ban kiem phieu
2. Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cử

TÊN TỔ CHỨC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử …

Nhiệm kỳ …-…

Hôm nay, ngày … tháng … năm…,

………..………………..….. tiến hành bầu cử ……………………. nhiệm kỳ ….. – …...

I. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm có các thành viên có tên sau đây:

Ông/bà:…Chức vụ hiện tại:…

Ông/bà:…Chức vụ hiện tại:…

Ông/bà:…Chức vụ hiện tại:…

II. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban (Tổ) Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, do ông/bà:…làm trưởng ban, cụ thể như sau:

Ông/Bà …Trưởng ban

Ông/Bà …Thư ký

Ông/Bà …Thành viên

III. Thành phần tham gia biểu quyết

– Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: … , trong đó.

– Số phiếu phát ra…, chiếm tỉ lệ …%

– Số phiếu thu vào…, chiếm tỉ lệ …%

– Số phiếu hợp lệ …, chiếm tỉ lệ…%

– Số phiếu không hợp lệ …, chiếm tỉ lệ…%

IV. Kết quả kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Số TT

Họ và tên

Số phiếu

Tỷ lệ %

1

2

3

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được Đại hội biểu quyết thông qua, những đồng chí sau đây đã trúng cử vào ……………………..nhiệm kỳ…...-……(Xếp thứ tự theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, tỷ lệ % so với tổng số đảng viên chính thức được triệu tập)

Số TT

Họ và tên

Số phiếu

Tỷ lệ %

1

2

3

Biên bản này được lập thành 03 bản, thông qua Đại hội lúc …giờ … ngày … tháng … năm …

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH                         T/M BAN KIỂM PHIẾU

3. Mẫu biên bản kiểm phiếu bình xét thi đua

TRƯỜNG .........

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày..... tháng ...... năm......

BIÊN BẢN HỌP

BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

Năm học ............

Đơn vị:............................................................................................

Thời gian họp: Vào hồi........ giờ,..........ngày .......tháng .....năm ........

Địa điểm: .............................................................................................

1. Thành phần họp:

Tổng số:........có mặt:.........;Vắng mặt:..........(Ghi rõ họ, tên, lý do người vắng mặt) ………………………………………………….………..……. …………………….

………………………………………………….………..……. …………………….

Chủ trì cuộc họp:…………………………..…………………. …………………….

Thư ký:……………….………………………………………. …………………….

III. Nội dung:

Đơn vị tổ chức họp quán triệt và triển khai thực hiện công tác bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng………..........……...

Đơn vị triển khai tổ chức bình xét danh hiệu thi đua cho cá nhân theo trình tự sau:

- Từng viên chức, người lao động trình bầy bản tự kiểm điểm (theo mẫu: Nội dung đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua ..........);

- Tập thể đơn vị nhận xét, góp ý kiến, bổ sung bản tự đánh giá của từng cá nhân trong đơn vị (Nêu rõ: Những ưu điểm; nhược điểm, tồn tại cần khắc phục);

- Trưởng đơn vị kết luận: Tổng hợp những ý kiến nhận xét về kết quả công tác, những mặt ưu, khuyết điểm của từng cá nhân vào biên bản, sau đó ghi trực tiếp nhận xét vào phiếu đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua của cá nhân.;

Căn cứ nội dung, tiêu chuẩn thi đua, đơn vị đã tiến hành họp kiểm điểm và bỏ phiếu bình xét danh hiệu thi đua cho các cá nhân của đơn vị năm học ...........

Chú ý:

- Lần 1: Bỏ phiếu bầu những cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”

- Lần 2: Bỏ phiếu bầu những cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Theo tỉ lệ quy định)

a) Kết quả bình xét danh hiệu thi đua như sau:

- Danh hiệu cá nhân:

+ Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”có: …….… người.

+ Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có: ……người. (Có danh sách kèm theo)

+ Không đạt có: ………………..…….………….người.

+ Không bình xét có: ……………………..….. người

- Danh hiệu tập thể:

+ Đạt danh hiệu Tập thể lao động……………..……………………………………………

b) Đề nghị khen thưởng:

Căn cứ thành tích của viên chức; Căn cứ tiêu chuẩn khen thưởng quy định, tập thể đơn vị nhất trí đề nghị Hiệu trưởng tặng giấy khen cho:………………..người (Có danh sách kèm theo)

Cuộc họp kết thúc vào hồi…. giờ cùng ngày. 100% các thành viên dự họp đã nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

                       TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ…

… ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN

Kiểm phiếu xếp loại đảng viên năm…

Thực hiện Hướng dẫn của Đảng uỷ … về việc đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên năm…, Chi bộ…đã tiến hành xếp loại đảng viên năm …

Tổng số đảng viên của chi bộ… đồng chí, trong đó:

+ Đảng viên chính thức: …đồng chí

+ Đảng viên dự bị: …đồng chí

Số đảng viên vắng mặt…đồng chí, có lý do:…, không có lý do…

Số đảng viên có mặt:…đồng chí

Hội nghị nhất trí xếp loại đảng viên năm … bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí:

1. Đồng chí…Trưởng ban;

2. Đồng chí….Thư ký;

3. Đồng chí…Uỷ viên

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu phát ra …phiếu, số phiếu thu về …phiếu

Số phiếu hợp lệ…phiếu, số phiếu không hợp lệ…phiếu

I. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1. Đồng chí…đạt…/…

2. Đồng chí…đạt…/…

3. Đồng chí…đạt…/…

II. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

1. Đồng chí…đạt…/…

2. Đồng chí…đạt…/…

3. Đồng chí…đạt…/…

4. Đồng chí…đạt…/…

5. Đồng chí…đạt…/…

6. Đồng chí…đạt…/…

7. Đồng chí…đạt…/…

III. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

1. Đồng chí…đạt…/…

2. Đồng chí…đạt…/…

3. Đồng chí…đạt…/…

4. Đồng chí…đạt…/…

5. Đồng chí…đạt…/…

6. Đồng chí…đạt…/…

7. Đồng chí…đạt…/…

IV. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

1. Đồng chí…đạt…/…

Trên đây là kết quả bỏ phiếu biểu quyết xếp loại đảng viên năm …

Hội nghị kết thúc vào hồi…giờ, ngày…tháng…năm…/.

Các thành viên tổ kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Thư ký

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     Tổ trưởng

(Ký, ghi rõ họ và tên)5. Mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội cổ đông

TÊN TỔ CHỨC                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày….tháng….năm…..

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM …

Hôm nay, vào lúc … giờ …, ngày … tháng … năm … tại … Đại hội đồng cổ đông …(Tên tổ chức) đã tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm …

Tổng số cổ đông tham dự: …cổ đông, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tham dự trực tiếp: … cổ đông, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tham dự thông qua ủy quyền: … cổ đông, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ của …(Tên tổ chức) và các quy định của Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm … của …(Tên tổ chức) với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm có các ông/bà có tên sau:

1 - Trưởng ban: Ông /Bà… Chức vụ:…

2 - Thành viên: Ông /Bà… Chức vụ:…

3 - Thành viên: Ông /Bà… Chức vụ:…

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội và kết quả như sau:

I. Thành phần tham gia biểu quyết.

Số cổ đông có mặt: …cổ đông, đại diện cho … cổ phần (tương ứng với …% cổ phần có quyền biểu quyết)

Tổng số phiếu phát ra: …phiếu

Tổng số phiếu thu vào: …phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: …phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: …phiếu

II. Kết quả biểu quyết từng nội dung.

1 - Nội dung 1:

Kết quả biểu quyết :

– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: …cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu tán thành:…cổ phần                chiếm tỉ lệ …%  ( tỉ lệ qui định 65%);

+ Số phiếu không tán thành: …cổ phần      chiếm tỉ lệ…%

+ Số phiếu không có ý kiến: …cổ phần      chiếm tỉ lệ…%

+ Số phiếu không hợp lệ: … cổ phần             chiếm tỉ lệ…%

Kết luận:  …

2 - Nội dung 2

Kết quả biểu quyết :

– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: …cổ phần, trong đó :

– Số phiếu tán thành:…cổ phần;             chiếm tỉ lệ …%  ( Tỉ lệ qui định 65%)

– Số phiếu không tán thành: …cổ phần;   chiếm tỉ lệ…%

– Số phiếu không có ý kiến: … cổ phần;       chiếm tỉ lệ…%

– Số phiếu không hợp lệ: … cổ phần;                chiếm tỉ lệ…%

Kết luận: …

Biên bản  kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm … được lập xong lúc … giờ … phút cùng ngày và đã thông qua trước đại hội.

Đại hội nhất trí 100%  không có ý kiến khác.

Trưởng ban                          Thành viên                          Thành viên

6. Mẫu biên bản kiểm phiếu có bắt buộc hay không?

Biên bản kiểm phiếu là văn bản bắt buộc không thể bỏ qua nhằm thể hiện tính minh bạch và công khai khi tiến hành một cuộc biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu được ghi chép, đọc rõ sau khi kết thúc cuộc hộp, hội nghị, đại hội… Đồng thời, được hoàn chỉnh và lưu trữ ở bộ phận hành chính - văn thư.

Nếu xảy ra các vấn đề liên quan đến nội dung cuộc họp, hội nghị đó, biên bản kiểm phiếu sẽ đóng vai trò là một căn cứ, cơ sở để cơ quan, cá nhân có thẩm quyền dựa vào giải quyết và xử lý.

7. Một số lưu ý khi lập biên bản kiểm phiếu

Biên bản kiểm phiếu cầ có các đầy đủ các nội dung:

- Tên tổ chức, Quốc hiệu, tiêu ngữ;

- Thời gian, địa điểm lập biên bản;

- Nội dung biên bản về việc gì?

- Nêu rõ thành phần ban kiểm phiếu: Về họ tên, chức danh trong ban kiểm phiếu;

- Nêu rõ nội dung biểu quyết: Về tổng số thành viên tham gia biểu quyết; Số lượng phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến, không hợp lệ…

- Kết quả và chữ ký xác nhận của ban kiểm phiếu.

Trên đây là 5 mẫu biên bản kiểm phiếu thông dụng nhất, nếu cần hướng dẫn cách viết, bạn có thể gọi 1900.6192 để LuatVietnam hỗ trợ chi tiết.

>> Mẫu Biên bản mới nhất dùng cho mọi cuộc họp

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.