Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm phù hợp với mọi cấp học

Đầu mỗi năm học, các trường đều tổ chức họp phụ huynh để thông báo về kế hoạch học tập trong năm học mới cũng như đặt ra mục tiêu phấn đáu. Sau đây là 04 mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm cho các cấp học.

1. Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm chung cho các cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM - LỚP..............

Năm học.......................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp:..............................................................

- Khai mạc vào hồi: .........giờ, ngày........tháng........năm................

- Địa điểm:......................................................................................

- Chủ tọa:........................................................................................

- Thư ký:.........................................................................................

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

- Số phụ huynh có mặt:..............................................................

- Số phụ huynh vắng mặt:..........................................................

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường........................................................... lớp................tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học........................... để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

1. Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh:

1. Ông/Bà:........................................................................... Chi hội trưởng

2. Ông/Bà:........................................................................... Chi hội phó

3. Ông/Bà:........................................................................... Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh

a) Thuận lợi:

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

b) Khó khăn:

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

b) Một số biện pháp:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Thông qua các khoản thu đầu năm:

- Trả nợ năm trước và mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất năm nay:

- Chi ngày lễ, tết

- Quỹ hội cha mẹ:

- Hoạt động đội:

- Mua quà phát thưởng cho học sinh HK I, HK II:

- Liên hoan, thăm hỏi:

- Mua sắm dụng cụ học tập, vệ sinh lớp:

- Học tăng buổi:

- Quỹ lớp:

- Phô tô đề kiểm tra tất cả các môn học cả năm

5. Ý kiến của phụ huynh:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc.........giờ...........phút cùng ngày.

Chủ tọa                Thư ký               Hội trưởng hội cha mẹ học sinh

bien ban hop phu huynh dau nam

2. Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm trường tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM - LỚP..............

Năm học: ...................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: ..................................................................

- Khai mạc vào hồi: .........giờ, ngày........tháng năm.....

- Địa điểm:.............................................................................................

- Chủ tọa: ..............................................................................................

- Thư ký:..................................................................................................

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

- Số phụ huynh có mặt:...........................................................

- Số phụ huynh vắng mặt:.......................................................

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường THPT .............. lớp................tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học ................... để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

2. Bầu BCH hội phụ huynh:

Bác Chi hội trưởng

Bác Chi hội phó

Bác Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh

a) Thuận lợi:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

b) Khó khăn:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

b) Một số biện pháp:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

4. Thông qua các khoản thu đầu năm (theo quy định của nhà trường).

5. Ý kiến của phụ huynh:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc.........giờ phút cùng ngày.

       Chủ tọa            Thư ký          Hội trưởng hội cha mẹ học sinh3. Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm trường THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

Năm học..............

Vào lúc giờ phút tại lớp , Trường THCS...........tiến hành họp phụ huynh đầu năm học....................

* Thành phần tham dự:

1. Cô giáo: ................................GVCN - Chủ tọa

…………………….................

2. Bác: ……………………. . . Thư kí

3. Cùng toàn thể các bậc phụ huynh của lớp .

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

- Có mặt: Phụ huynh Vắng: Phụ huynh

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường THCS………………, lớp ...... tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học..............để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

1. Báo cáo tình hình học tập và rèn luyện đầu năm học ......

a) Thuận lợi:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Khó khăn:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Một số biện pháp:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Thông qua các khoản thu đầu năm:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Ý kiến của phụ huynh:

……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………........................................……………………………………………………………………………………...………

5. Bầu BCH hội phụ huynh:

Bác:……………………………………Chi hội trưởng

Bác:……………………………………Chi hội phó

Bác:……………………………………Ủy viên

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

      Chủ tọa            Thư ký             Hội trưởng hội cha mẹ học sinh4. Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm trường THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM - LỚP..............

Năm học: ...................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: ..................................................................

- Khai mạc vào hồi: .........giờ, ngày........tháng năm.....

- Địa điểm:.............................................................................................

- Chủ tọa: ..............................................................................................

- Thư ký:..................................................................................................

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

- Số phụ huynh có mặt:.................................................................................

- Số phụ huynh vắng mặt:.............................................................................

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường THPT .............. lớp................tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học ................... để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

2. Bầu BCH hội phụ huynh:

Bác Chi hội trưởng

Bác Chi hội phó

Bác Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh

a) Thuận lợi:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

b) Khó khăn:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

b) Một số biện pháp:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

4. Thông qua các khoản thu đầu năm (theo quy định của nhà trường).

5. Ý kiến của phụ huynh:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc.........giờ phút cùng ngày.

Chủ tọa           Thư ký            Hội trưởng hội cha mẹ học sinhPhần đầu: Ổn định tổ chức

- Nêu lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp

- Cử ra người làm thư ký cuộc họp

- Khái quát về nội dung của cuộc họp

Phần nội dung của cuộc họp

- Bầu ra hội phụ huynh.

- Giới thiệu thành tích mà nhà trường đã đạt được:

+ Chất lượng về cơ sở vật chất: Học sinh được học tập trong môi trường như thế nào?

+ Chất lượng giáo viên: Bao nhiêu giáo viên đạt loại giỏi?

+ Trường đã được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia?

+ Có danh hiệu thi đua nào?

- Báo cáo tình hình chung của lớp và mỗi học sinh: Lớp có bao nhiêu học sinh? Tình hình học tập chung và của mỗi học sinh như thế nào? Thực hiện nề nếp ra sao?

- Các nhiệm vụ và giải pháp đặt ra để cải thiện tình hình học tập, nề nếp: Gia đình, nhà trường và phụ huynh cần phải phối hợp để quản lý học sinh hiệu quả.

- Thông báo các khoản mua sắm phục vụ học tập cho học sinh mà phụ huynh cần chủ động chuẩn bị, các khoản phải đóng.

Kết thúc cuộc họp: Giáo viên, thư ký và hội trưởng hội phụ huynh ký vào biên bản họp.

Trên đây là các Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm chung cho các cấp mới nhất, nếu gặp vướng mắc trong quá trình lập biên bản, bạn đọc vui lòng gọi tới tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Một số loại hình kinh doanh bắt buộc phải đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Để thuận tiện hơn khi làm thủ tục xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy, trong bài viết này LuatVietnam gửi tới bạn đọc mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy mới nhất hiện nay.