Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Đánh giá, phân loại giáo viên là nội dung quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục. Khi tổ chức họp đánh giá, xếp loại giáo viên cần lập biên bản để ghi lại nội dung quan trọng của cuộc họp. Bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên dưới đây

1. Một số mẫu Biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên chuẩn

1.1 Biên bản họp đánh giá, xếp loại công chức, viên chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN

Năm học: ……..…- …………

Thời gian: lúc ...giờ.... ngày.... tháng ....năm.....................

Địa điểm: Tại Trường THCS ..................

I. Thành phần:

.....................................................

........................................................

II. Nội dung:

Xét đánh giá phân loại công chức, viên chức năm học ...….-……..

Tổ:............... tiến hành họp xét đánh giá, phân loại công chức, viên chức và như sau:

1. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

.............................................................

.............................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

.................................................................

................................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:……….

2. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

...........................................................

...........................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

....................................................

...................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

........................................................

........................................................

3. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

........................................................

........................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

.................................

............................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

4. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

...............................................

..........................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

...........................

...............................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

5. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

...........................................

..............................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

...................................................

....................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

6. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

........................................................

.......................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

..................................................

...................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:……….

7. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

.....................................................

....................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

......................................................

.......................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:… …….

8. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

............................................................

............................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

..............................................................

...............................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:…………

9. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

.................................................................

..................................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

.................................................................

..............................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………….

10. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

............................................................

.............................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

.....................................................

.....................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:…………

11. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

........................................................

.......................................................

.........................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

..........................................................

...........................................................

..........................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

12. Họ và tên:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

............................................................

.............................................................

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

............................................................

Biên bản kết thúc vào lúc ……………… giờ cùng ngày.

Tổ trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

1.2 Biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp số 1

PHÒNG GD-ĐT.........

TRƯỜNG.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày .....tháng ....năm ......

BIÊN BẢN 

V/v họp đánh giá và phân loại cán bộ, công chức,viên chức

1.Thời gian – Địa điểm: Vào lúc .....giờ .....phút, ngày ..... tháng .......năm ...... Tại Trường tiểu học ........tổ chức họp đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học............

2.Thành phần tham dự:

- Ông: ............ Hiệu trưởng

- Bà ..............Phó Hiệu trưởng

- Bà: .............Công đoàn

- Tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên trường .............

- Bà: ................., giáo viên, thư ký

- Vắng: 0

3. Nội dung:

Họp đánh giá công chức, viên chức năm học .........

Chủ tọa cuộc họp: Đ/c ………….. - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường.

Đ/c: ............ triển khai Nghị định số …………………. của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Hội đồng thi đua khen thưởng tiến hành đánh giá những ưu điểm, hạn chế của từng cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường qua 1 năm thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và công tác. Đ/c ............. thông qua kết quả đánh giá như sau:

Toàn trường có .......cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có ......đ/c, Hoàn thành tốt nhiệm vụ ......đ/c, Hoàn thành nhiệm vụ ......đ/c. Hội đồng trường thống nhất 100% kết quả xếp loại trên.

Biên bản kết thúc lúc .........giờ cùng ngày.

HIỆU TRƯỞNG

Thư ký

1.3 Biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 2

ĐẢNG ỦY ......................                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ..........................

Tổ Đảng: .......................

BIÊN BẢN

HỌP TỔ ĐẢNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 20......

Hồi ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm 20.....; Tổ đảng.......thuộc Chi bộ:…………

Địa điểm tại: ……………

Thành phần tham dự hội nghị; Toàn thể đảng viên trong tổ.

Tổng số đảng viên:…. Đ/c; Có mặt: ……..  Đ/c; Vắng: …….  Đ/c

Họ tên đảng viên vắng mặt:

1 …………………2..............................

Lý do vắng mặt: ……………………………….

Chủ trì hội nghị: …………………………

Thư ký hội nghị: …………………………….

Nội dung họp tổ đảng: Hội nghị nghe đồng chí tổ trưởng Đảng thông qua nội dung Kế hoạch số 244-KH/ĐU, ngày ...../...../20..... của Đảng ủy Công ty về hướng dẫn việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 20..... và một số văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Hội nghị lần lượt thông qua báo cáo tự kiểm điểm và phận tự phân loại của từng đảng viên trong Tổ đảng, hội nghị nghe đ/c chủ trì hội nghị tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi cư trú và ý kiến phát biểu, tham gia ý kiến đóng góp vào nội dung kiểm điểm của từng đảng viên và biểu quyết thống nhất đánh giá, phân loại đối với từng đảng viên năm 20....., cụ thể như sau:

I - Phần đánh giá đối với từng đảng viên trong tổ đảng:  

1. Họ và tên đảng viên …………………….

- Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ …………………………..

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú …………………

- Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

1.1. Đồng chí

………………………………………………

1.2. Đồng chí

………………………………………………

- Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV:

………………………………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV:

………………………………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV:

………………………………………………

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV):

………………………………………………

2. Họ và tên đảng viên

- Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ ……………………………

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú …………………..

- Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

2.1. Đồng chí

………………………………………………

2.2. Đồng chí

………………………………………………

- Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV:

………………………………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV:

………………………………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV:

………………………………………………

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV):

………………………………………………

3. Họ và tên đảng viên

………………………………………………

- Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ ……………………………..

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú …………………

- Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

3.1. Đồng chí

………………………………………………

3.2. Đồng chí

………………………………………………

- Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV:

………………………………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV:

………………………………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV:

………………………………………………

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV):

………………………………………………

II - Tổng hợp toàn tổ Đảng:

- Số đảng viên đủ tư cách HTTNV ............ = .................%

- Số đảng viên đủ tư cáh HTNV .............. = .................%

- Số đảng viên vi phạm tư cách (không HTNV) ......... = ...............%

Hội nghị kết thức hồi ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm 20....., trong hội nghị không có ý kiến nào khác và thống nhất thông qua biên bản./.

     Thư ký                                      T/M TỔ ĐẢNG

2. Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại giáo viên

Tiêu chí đánh giá giáo viên được áp dụng theo tiêu chí đánh giá viên chức được nêu tại Điều 3 Nghị định 90/2020 như sau:

bien ban hop danh gia xep loai giao vien
Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên chuẩn nhất (Ảnh minh họa)

- Chính trị tư tưởng: Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân…

- Đạo đức, lối sống: Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi…

- Tác phong, lề lối làm việc: Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ…

- Ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành sự phân công của tổ chức; Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định; Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy…

- Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…

3. Quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên

Quy trình đánh giá, phân loại giáo viên được thực hiện thông qua các bước sau đây:

Bước 1: Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Bước 2: Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức

Bước 3: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Bước 4: Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thông báo bằng văn bản cho viên chức và thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức công tác về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

Trên đây là một số mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Cách viết biên bản cuộc họp chuẩn nhất [Update 2023]

Cách viết biên bản cuộc họp chuẩn nhất [Update 2023]

Cách viết biên bản cuộc họp chuẩn nhất [Update 2023]

Cách viết biên bản cuộc họp khá đơn giản nhưng không phải ai cũng biết. Biên bản cuộc họp phải đảm bảo về mặt nội dung súc tích, trọng tâm. Bên cạnh đó, biên bản còn phải có bố cục rõ ràng và tuân thủ theo quy định của nhà nước. Vậy hãy cùng tìm hiểu cách viết những biên bản cuộc họp của công ty trong bài viết sau nhé!

Mẫu bản cam kết đi học đầy đủ, không đi học muộn

Mẫu bản cam kết đi học đầy đủ, không đi học muộn

Mẫu bản cam kết đi học đầy đủ, không đi học muộn

Mẫu bản cam kết đi học đầy đủ, không đi học muộn được sử dụng phổ biến trong nhà trường. Học sinh viết bản cam kết để thực hiện nghiêm túc với giáo viên và ban giám hiệu nhà trường về việc không đi học muộn và nghỉ học không có lý do chính đáng. Cùng tham khảo các mẫu và cách viết dưới đây nhé!