Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai và 5 lưu ý khi lập

Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để xuất hàng hóa, dịch vụ mà bị sai nếu đã kê khai thì phải lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót theo hướng dẫn dưới đây.

1. Khi nào phải lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn?

Căn cứ vào Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

-  Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

- Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

- Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Như vậy, chỉ khi hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì mới phải lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn.

2. Mẫu Biên bản điều chỉnh khi hóa đơn sai sót

2.1 Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn số 1

Tên Công ty …………

Địa chỉ: …………………

ĐT: ……......…….. Fax: ……………....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***---------

…………, ngày …… tháng …..năm ……

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo hợp đồng số …………….............….. ký ngày.....tháng.....năm...... giữa hai bên:

Bên A: (Sử dụng dịch vụ).........................................................................

Tên: ....................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................

Đại diện: ..................................Chức vụ:............................

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)...........................................

Tên: ...................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................

Đại diện: ........................................Chức vụ:.........................

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số …............……. do Công ty …………xuất với nội dung:

Tên hàng hóa: Hợp đồng ……………....................................

Thành tiển:...........................................................................…

Cộng tiền hàng:.......................................................................

Thuế suất GTGT:............…........% Tiền thuế GTGT:......................

Tổng cộng tiền thanh toán:.......................................................

Số tiền viết bằng chữ:...............................................…………

Được điều chỉnh với nội dung như sau:

..................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Nội dung sau khi được điều chỉnh:

...................................................................................................

.................................................................................................

.....................................................................................................

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã ………......…… ở mục ……...................

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số …………….. ngày ……................

Bên A

Bên B

(Ký tên, đóng dấu)

(Ký tên, đóng dấu)

2.2 Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn số 2

CÔNG TY ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾ TOÁN.....................

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

Số ..../BBĐCHĐ-……

……., ngày ... tháng ... năm 20...

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ vào sự thỏa thuận các các bên,

Hôm nay, ngày ……/ ……./ 20…, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ:………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………..MST: ………......................

Do Ông (Bà):………………………..Chức vụ: ……………………

BÊN B:

Địa chỉ:………………………………………………

Điện thoại: ……………………….MST: ………………………………………………………….

Do Ông (Bà):………………………………………….Chức vụ: …………………………………

Hai bên cùng thống nhất lập bản ghi nhận sai sót do bên bán xuất bán hàng cho bên mua tại hóa đơn số ……., ký hiệu ….., lập ngày ….. đã kê khai vào kỳ Quý …... Nay lập hóa đơn điều chỉnh số ….., ký hiệu ….. ngày ……..

Lý do điều chỉnh:

- Trước ghi là: ........................................................

- Nay điều chỉnh là:..................................................

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Ví dụ Biên bản điều chỉnh hóa đơn

3.1 Ví dụ về mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn do ghi sai giá 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG XY

Số …./BBĐCHĐ-KTCTCPCSXY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……,  ngày …. tháng ….. năm ……

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

- Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ vào sự thỏa thuận của các bên,

Hôm nay, ngày ..........., đại diện hai bên gồm có:

BÊN A:  Công ty Cổ phần Chiếu sáng XY

Địa chỉ:  Số xxx, đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0964xxx168

MST: 010xxx0688

Do Ông (Bà): Vũ Quốc H        Chức vụ: Giám đốc

BÊN B : Công ty TNHH Thiết bị điện tử T&T Việt Nam.

Địa chỉ: Số xxx, đường Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0966xxx555

MST: 010xxx8066

Do Ông (Bà): Ngô Qúy C          Chức vụ: Giám đốc

Hai bên cùng thống nhất lập biên bản ghi nhận sai sót do bên bán xuất bán hàng cho bên mua tại hóa đơn số 0001200, ký hiệu AA/19P, lập ngày 20/2/2020 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2020. Nay lập hóa đơn điều chỉnh số 0001368, ký hiệu AA/19P ngày 21/10/2020.

Lý do điều chỉnh: Ghi sai đơn giá của mặt hàng: Đèn LED âm trần Downlight 90/5W

Nội dung trước khi điều chỉnh:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Đèn LED âm trần Downlight 90/5W

Cái

1000

70.000

70.000.000

Hai bên thống nhất điều chỉnh lại đơn giá như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Đèn LED âm trần Downlight 90/5W

Cái

1000

75.000

75.000.000

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

3.2 Ví dụ về mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn do ghi sai tên, địa chỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG XY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾ TOÁN.....................

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

Số ..../BBĐCHĐ-……

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT


- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ vào sự thỏa thuận của các bên,

Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2020, tại Công ty cổ phần chiếu sáng XY, chúng tôi gồm có:

BÊN A:  Công ty Cổ phần Chiếu sáng XY

Địa chỉ:  Số xxx, đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0964xxx168

MST: 010xxx0688

BÊN B : Công ty TNHH Thiết bị điện tử T&T Việt Nam.

Địa chỉ: Số xxx, đường Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0966xxx555

MST: 010xxx8066

Hai bên cùng thống nhất lập biên bản ghi nhận sai sót do bên bán xuất bán hàng cho bên mua tại hóa đơn số 0001200, ký hiệu AA/19P, lập ngày 20/2/2020 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2020. Nay lập hóa đơn điều chỉnh số 0001368, ký hiệu AA/19P ngày 21/10/2020.
Lý do điều chỉnh: (Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng)
Nội dung trước khi điều chỉnh:
Địa chỉ: Số yyy, đường Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Hai bên thống nhất điều chỉnh lại địa chỉ như sau:
Địa chỉ: Số xxx, đường Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. 5 lưu ý khi điều chỉnh hóa đơn có sai sót

1 - Trường hợp áp dụng:

- Áp dụng khi lập hóa đơn sai mà đã kê khai.

- Trường hợp viết hóa đơn sai nhưng chưa kê khai thì lập biên bản thu hồi và xuất hóa đơn mới theo hướng dẫn tại: Mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư 39

2 - Ngày trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.

3 - Nội dung trên biên bản điều chỉnh phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày tháng lập, ký hiệu …. xuất hóa đơn điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu … Nội dung điều chỉnh.

4 - Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, ngoài việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai thì doanh nghiệp còn phải lập hóa đơn điều chỉnh.

5 - Trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ, người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Trên đây là mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn. Nếu bạn đọc có vướng mắc hãy gọi đến tổng đài 1900.6192 để được tư vấn và giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam sẽ giúp bạn nhận thức được về chiến lược diễn biến hòa bình và qua đó các bạn sẽ nhận ra những việc cần làm của Đảng, của đảng viên cũng như của mỗi người dân Việt Nam trong việc bảo vệ tổ quốc. Mời bạn tham khảo bài thu hoạch dưới đây nhé!

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Là một người đảng viên, đã được đứng vào đội ngũ của Đảng thì luôn học tập, tiếp thu những đường lối chính sách của Đảng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đảng viên cần viết bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh khi được tham gia vào hội nghị của Đảng đề ra qua mỗi kỳ đại hội. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh mới nhất tới các bạn đọc.