Mẫu Báo cáo tự kiểm tra, giám sát của Đảng viên mới nhất 2022

Mẫu Báo cáo tự giám sát Đảng viên hiện nay thế nào? Cách lập Báo cáo tự giám sát Đảng viên ra sao? Là những vấn đề mà LuatVietnam sẽ làm trõ trong bài viết dưới đây.

1. Mẫu Báo cáo tự giám sát Đảng viên là gì?

Báo cáo giám sát đảng viên là mẫu văn bản báo cáo về việc kiểm tra các hoạt động công tác, xác minh tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ của mỗi Đảng viên. Qua đó, nhằm thu thập các thông tin, tổng hợp và phân tích nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi thực hiện trái với quy định pháp luật của Đảng viên.

Thông qua báo cáo, các tổ chức Đảng sẽ tiến hành theo dõi, xem xét đánh giá hoạt động để kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới và Đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị….của Đảng.

Trong Báo cáo tự giám sát Đảng viên cần thể hiện rõ nội dung kiểm tra, giám sát Đảng viên nhằm đánh giá đúng tình hình, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, điều chỉnh các hành vi của tổ chức và cá nhân.

mau bao cao giam sat dang vien
Mẫu Báo cáo tự kiểm tra, giám sát của Đảng viên mới nhất 2022 (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Báo cáo tự giám sát Đảng viên mới nhất 2022

2.1 Báo cáo giám sát Đảng viên 2022

ĐẢNG BỘ KHỐI DN TỈNH HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ………………..

Số:……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày …… tháng …. năm…..

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy………năm …….

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Đảng, cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng;

Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm ….của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh;

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, nhiệm kỳ………….

Đảng ủy……………… xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 20… với các nội dung như sau:

I- Nội dung và chương trình kiểm tra:

– Nội dung kiểm tra: ………………………………..

– Đối tượng kiểm tra: ……………………………….

– Lực lượng kiểm tra: …………………………………

– Mốc thời gian kiểm tra: ………………………………

– Thời gian tiến hành kiểm tra: ………………………

– Phương pháp tiến hành: …………………………..

II- Nội dung và chương trình giám sát:

1- Giám sát thường xuyên:

– Nội dung giám sát: …………………………

– Đối tượng giám sát:…………………

– Lực lượng giám sát:…………………………

– Phương pháp tiến hành:……………………

2- Giám sát chuyên đề: (Nội dung xây dựng tương tự như phần kiểm tra)

III- Tổ chức thực hiện

1/ Đảng uỷ, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động về kiểm tra, giám sát của Đảng; tạo sự đoàn kết thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

2/ Các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình do Đảng uỷ quyết định và thông báo kết quả cho đơn vị, cá nhân được kiểm tra, giám sát biết, thực hiện. Các cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng kết hợp kiểm tra, giám sát đảng viên, trước hết là vai trò đồng chí Bí thư cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ được giao.

3/ Đồng chí được phân công làm Tổ trưởng có trách nhiệm xây dựng đề cương, phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng kế hoạch làm việc và thực hiện quy trình kiểm tra giám sát; báo cáo kết quả về Đảng ủy xem xét, quyết định.

4. Các chi bộ căn cứ các nội dung trên, phối hợp UBKT Đảng uỷ thực hiện tốt Chương trình này.

5. Chương trình này có thể được Đảng ủy bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu thực tế và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy Khối (b/c)

- UBKT Đảng uỷ Khối (b/c);

- Các đ/c Đảng ủy viên (t/h);

- UBKT Đảng ủy (t/h);

- Các chi bộ (t/h);

- Lưu ĐU.

TM. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

2.2 Mẫu Báo cáo kết quả giám sát Đảng viên

ĐẢNG BỘ .............

CHI BỘ ...........

Số: -BC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày.... tháng..... năm .......

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí............................

-----------------------

Thực hiện Quyết định số ...-QĐ/CB, ngày .../.../... của Chi bộ .... về việc kiểm tra đảng viên chấp hành đối với (đảng viên được kiểm tra. ) với nội dung kiểm tra sau: (Phần này ghi từng nội dung kiểm tra theo Kế hoạch đã đề ra).

1) .............................................

2) ..............................................

3) ..................................................

Qua quá trình thẩm tra, xác minh, Tổ Kiểm tra xin báo cáo kết quả như sau:

I/ Sơ yếu lý lịch đảng viên được kiểm tra:

- Họ và tên: ......................................

- Bí danh: .. .......................................

- Ngày, tháng, năm sinh: .......................

- Chức vụ Đảng, Chính quyền, Đơn vị công tác hiện nay: .............................

II/ Kết quả kiểm tra:

1- Các bước tiến hành:

(Qua thẩm tra, xác minh, Đoàn/Tổ Kiểm tra, bản giải trình của đảng viên được kiểm tra và ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đối chiếu với từng nội dung kiểm tra để nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm và mức độ vi phạm nếu có và nguyên nhân, tác hại của đảng viên được kiểm tra)

...................................................

...................................................

.................................................

III/ Nhận xét và đề nghị:

1. Nhận xét:

(Đối chiếu với nội dung kiểm tra để có nhận xét chung về ưu điểm, khuyết điểm và mức độ vi phạm nếu có theo nội dung kiểm tra)

.....................................................

.....................................................

.....................................................

2. Đề nghị:

Qua kết quả kiểm tra, Đoàn/Tổ Kiểm tra có những kiến nghị cụ thể sau:

......................................................

.....................................................

......................................................

Nơi nhận:

- Chi ủy Chi bộ ;

- UBKT Đảng ủy Trường (để báo cáo);

- Lưu: Chi bộ SVHS2.

T/M TỔ KIỂM TRA

2.3 Mẫu Báo cáo giám sát Đảng viên có dấu hiệu vi phạm

ỦY BAN KIỂM TRA....

ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.........., ngày... tháng ..... năm ........

BÁO CÁO

kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với

Đồng chí: ......................................................

Chức vụ: .......................................................

Đơn vị: ..........................................................

Thực hiện kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với.................... nội dung kiểm tra sau:

(Phần này ghi từng nội dung kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra).

Qua quá trình thẩm tra, xác minh, Đoàn (tổ) kiểm tra xin báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

I/ Sơ yếu lý lịch đảng viên được kiểm tra.

- Họ và tên:............................................

- Bí danh:..............................................

- Ngày, tháng, năm sinh:........................

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:.........................

- Dân tộc:..................................................

- Trình độ văn hóa:...................................

- Trình độ chuyên môn:...........................

- Trình độ chính trị:..................................

- Ngày vào Đảng:.......................................

- Ngày chính thức:.......................................

- Tóm tắt quá trình công tác:.......................

- Khen thưởng:.............................................

- Kỷ luật:.......................................................

II/ Kết quả kiểm tra.

Qua thẩm tra, xác minh của đoàn (tổ), bản giải trình của (đảng viên được kiểm tra) và ý kiến tham gia, kết luận tại hội nghị của các tổ chức đảng có liên quan, đối chiếu với từng nội dung kiểm tra để nêu rõ đúng, sai, hoặc vi phạm (nếu có) và nguyên nhân vi phạm của đảng viên được kiểm tra

III/ Nhận xét và đề nghị. (phần này tuỳ trưòng trường hợp cụ thể, có những nội dung chỉ để báo cáo cho UBKT cấp kiểm tra, không thông qua tổ chức đảng và đảng viên nơi được kiểm tra khi chưa có kết luận của UBKT)

1. Nhận xét

Đối chiếu với nội dung kiểm tra để có nhận xét chung về ưu điểm, khuyết điểm và mức độ vi phạm (nếu có) theo nội dung kiểm tra.

2. Đề nghị:

Qua kết quả kiểm tra, đoàn (tổ) có những kiến nghị, đề xuất cụ thể.

3. Hướng dẫn lập Báo cáo tự giám sát Đảng viên

Khi lập Báo cáo tự giám sát Đảng viên, cần phải đảm bảo:

- Mẫu Báo cáo tự giám sát Đảng viên cần sử dụng đúng theo quy định của cơ quan, đơn vị. Nội dung xây dựng phải phù hợp, có bố cục rõ ràng,

- Nội dung báo cáo giám sát đảng viên phải thể hiện rõ:

+ Đối tượng kiểm tra;

+ Lực lượng kiểm tra;

+ Mốc thời gian kiểm tra;

+ Thời gian tiến hành kiểm tra;

+ Phương pháp tiến hành.

Trên đây là nội dung liên quan đến Mẫu Báo cáo tự giám sát Đảng viên. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng gọi 1900.6192 để được hỗ trợ chi tiết.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ tiến hành làm báo cáo tổng kết năm để khái quát lại tình hình làm việc trong năm, những thành tựu đã đạt được hay những hạn chế còn tồn tại. Dưới đây là một số mẫu Báo cáo tổng kết cuối năm được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng.

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Đánh giá, phân loại giáo viên là nội dung quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục. Khi tổ chức họp đánh giá, xếp loại giáo viên cần lập biên bản để ghi lại nội dung quan trọng của cuộc họp. Bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên dưới đây