Một số mẫu Báo cáo công tác chi bộ năm 2023 được dùng phổ biến

Báo cáo công tác chi bộ là mẫu văn bản được được dùng để báo cáo về công tác trong năm qua của chi bộ. Dưới đây là một số mẫu Báo cáo công tác chi bộ 2023.

1. Báo cáo công tác chi bộ là gì?

Báo cáo công tác chi bộ (hay còn được gọi là Báo cáo tổng kết chi bộ) là mẫu báo cáo thường được sử dụng vào dịp cuối năm hoặc khi kết thúc một nhiệm kỳ nhằm tổng kết tình hình hoạt động của chi bộ sau một thời gian công tác. Bác cáo công tác chi bộ thể hiện các nội dung:

- Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị;

- Công tác xây dựng chi bộ, Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị các tổ chức quần chúng, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương…

Trong đó, Báo cáo tổng kết chi bộ cần tổng hợp, phản ánh được những công tác đã thực hiện, những ưu điểm hay hạn chế còn tồn tại trong quá trình công tác. Đồng thời, đề ra được phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm tới, nhiệm kỳ tới.

Báo cáo công tác chi bộ
Báo cáo công tác chi bộ là mẫu báo cáo thường được sử dụng vào dịp cuối năm (Ảnh minh họa)

2. Một số mẫu Báo cáo tổng kết công tác chi bộ

2.1 Mẫu Báo cáo tổng kết công tác chi bộ chung

ĐẢNG ỦY…………………….

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) ….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số - BC/ĐU (CB)….

……, ngày ...tháng ...năm 20...

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 20...PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 20...

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 20.....

1. Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng:

Chi bộ đã bám sát theo mục tiêu kế hoạch giáo dục của Bộ giáo dục Đào tạo quy định; bám sát theo các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, Phòng giáo dục và cơ quan cấp trên, xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời. Đảm bảo đúng theo chủ trương đường lối chỉ đạo của cấp uỷ Đảng. Nội dung kế hoạch hoạt động đều được thảo luận trong chi bộ, có sự xây dựng ý kiến và nhất trí cao trong tập thể đảng viên.

Chi bộ đã tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức đơn vị mình, xây dựng quy chế phối hợp, gắn kết trách nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức Đoàn thể trong vai trò thực hiện nhiệm vụ được giao. Nội bộ cơ quan, đoàn thể đoàn kết, luôn đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những hành vi trái với quan điểm, chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; kiên quyết loại bỏ những biểu hiện mất dân chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức kỷ luật kém, biểu hiện sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Chi bộ thường xuyên quan tâm, thúc đẩy các tổ chức đoàn thể kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức: Đa số cán bộ giáo viên đều có tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nghề, gắn bó với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục được giao; có sự giúp đỡ tận tình, đảm bảo sự công bằng đối với học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập hoàn thành chương trình TH.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt tới đội ngũ và Đảng viên nhận thức sâu rộng và đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; mỗi cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác theo nghị quyết của chi bộ và nhà trường đề ra, cụ thể là: Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng các cấp; Quy chế hoạt động của chi bộ, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể; Triển khai các chỉ thị, các văn bản quy phạm pháp luật tới đội ngũ và đảng viên.

Lãnh đạo đảng viên, cán bộ viên chức trong cơ quan phát huy tính chủ động sáng tạo; không ngừng cải tiến lề lối làm việc; đổi mới phương pháp làm việc, phương thức lãnh đạo, điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, thúc đẩy từng cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức về đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Thúc đẩy tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động trong cơ quan đơn vị.

Tổ chức thực hiện giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan đơn vị và đảm bảo an toàn trật tự xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân. Lãnh đạo đơn vị luôn đoàn kết nội bộ, nêu cao tình thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ tốt chính trị nội bộ và bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường.

3. Công tác xây dựng chi bộ:

Chi bộ đã xây dựng qui chế làm việc xác định và phân công rõ vai trò nhiệm vụ cho từng Đảng viên. Chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ có cơ hội học tập nâng cao trình độ tay nghề.

Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của chi bộ trong từng tháng. Chi bộ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, bằng cách gửi dự thảo chương trình, kế hoạch cho các cán bộ, đảng viên góp ý trước khi ban hành. Phát huy vai trò tính tiền phong gương mẫu, mỗi cán bộ đảng viên đã tích cực đóng góp ý kiến của mình, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong mỗi đảng viên và tập thể chi bộ.

Chi bộ thường xuyên triển khai kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng hoạt động trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn. Xây dựng chương trình, kế hoạch phân công đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, chấp hành nghị quyết, chỉ thị của đảng; trong năm không có cán bộ đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Chi bộ đã chủ động giới thiệu cán bộ đảng viên về giữ mối liên hệ, sinh hoạt nơi cư trú. Thường xuyên quán triệt, giáo dục cán bộ đảng viên chấp hành nghiêm túc quy định nơi cư trú; tích cực tham gia sinh hoạt góp phần xây dựng tình làng, nghĩa xóm, xây dựng đời sống nông thôn mới ở khu dân cư.

Chăm lo công tác phát triển Đảng viên mới. Trong năm đã làm hồ sơ đề xuất 5 quần chúng viết hồ sơ và được kết nạp vào đảng, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 1 đồng chí chuyển công tác mới.

4. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị các tổ chức quần chúng:

a. Lãnh đạo xây dựng nhà trường:

Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng chủ trương, nghị quyết và các biện pháp lớn. Chi bộ định hướng, quy hoạch công tác nhân sự cho bộ máy hoạt động nhà trường, các tổ chức đoàn thể; công tác dự nguồn quy hoạch cán bộ cho các nhiệm kì.

Chi bộ thường xuyên quan tâm phối hợp cùng ban lãnh đạo nhà trường BCH các đoàn thể trong việc chỉnh đốn lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, viên chức; xây dựng và thực hiện tốt nội quy của cơ quan; thực hiện văn hóa công sở đảm bảo môi trường văn minh, sạch đẹp.

Chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục ở nhà trường và địa phương; thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ nhà trường. Quan tâm, chăm lo giáo dục học sinh có truyền thống yêu nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, giữ gìn văn hoá, bản sắc dân tộc. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người học sinh, tham gia tích cực mọi hoạt động trong và ngoài nhà trường, góp phần lĩnh hội tri thức, văn hoá, nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các đoàn thể phối hợp làm tốt công tác phát triển giáo dục toàn diện; chăm lo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em được đến trường, đến lớp.

b. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội:

Chi bộ trực tiếp chỉ đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai trò của tổ chức mình; chăm lo đời sống cho các đoàn viên, động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt công tác sự nghiệp giáo dục.

Chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng điều lệ quy định, định hướng về công tác nhân sự theo qui chế tập trung dân chủ; chú trọng công tác tập hợp quần chúng, vai trò đoàn kết trong đơn vị; xây dựng các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh hàng năm.

Chi bộ đã chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên, đội viên; thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đoàn viên nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của nhà trường.

5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4(khóa XI, khóa XII).

-Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2018 trong đảng viên và quần chúng, lãnh đạo các đơn vị thực hiện đăng ký thi đua với chủ đề: “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”.

- 100% đảng viên và quần chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. - Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, kết hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, của các đơn vị chính quyền để đánh giá kết quả phấn đấu và thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo chủ đề thi đua của trường trong năm. Tham gia chuyên đề về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các cấp tổ chức ,chi ủy trường rất coi trọng và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đúng theo kế hoạch, với 100% đảng viên và quần chúng tham gia . Thực hiện hai không theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”

6. Đánh giá chung và đề xuất, kiến nghị:

*Ưu điểm:

- 100% đảng viên và quần chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, kết hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, của các đơn vị chính quyền để đánh giá kết quả phấn đấu và thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo chủ đề thi đua của trường trong năm. ,chi ủy trường rất coi trọng và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đúng theo kế hoạch, với 100% đảng viên và quần chúng tham. Thực hiện hai không theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

- Xây dựng được quy chế làm việc và tổ chức thực hiện. Các vấn đề lãnh, chỉ đạo được bàn bạc trong tập thể, phát huy dân chủ tập hợp được trí tuệ của chi bộ.

- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên thực hiện phê bình, tự phê bình trong chi uỷ, chi bộ. Qua kiểm điểm đánh giá kết quả công việc được phân công, góp ý để đảng viên khắc phục tồn tại và phát huy các mặt mạnh.

-Công tác phát triển Đảng trong năm khá tích cực có kết quả tốt (đã tiến hành lập hồ sơ và xác minh lý lịch 05 quần chúng hoàn chỉnh được kết nạp

- Lãnh đạo tốt công tác phối hợp giữa BGH với các đoàn thể trong nhà trường. Lãnh đạo một tập thể sư phạm đoàn kết, có quyết tâm cao trong xây dựng nhà trường.

- Các chi uỷ viên luôn giữ quan điểm lập trường cách mạng, kiên định theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, vững tin vào đường lối đổi mới. Trong đạo đức lối sống luôn giữ được trong sạch lành mạnh, gần gũi gắn bó với quần chúng; có tinh thần trách nhiệm cao; ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

- Quán triệt các Nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng khóa XI, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chi bộ thực đúng theo hướng dẫn của đảng ủy về việc kiểm điểm cá nhân theo Nghị quyết TW 4 có đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ luôn trong sạch vững mạnh và từng đồng chí đảng viên có bản đăng ký kế hoạch khắc phục những tồn tại của bản thân.

*Khuyết điểm:

- Biện pháp để nâng chất lượng giáo dục chưa cao. Công tác phổ cập chưa bền vững.

- Chất lượng đội giáo viên không đồng điều.

- Nhiều gia đình chưa chú trọng quan tâm giáo dục con cái, còn để con em ham chơi.

*Nguyên nhân:

- Giáo viên chưa có biện pháp, giải pháp phù hợp, công tác phối hợp với gia đình trong công tác giáo dục học sinh chưa đạt hiệu quả; phương pháp giảng dạy chưa sát với đối tượng học sinh, để các em có động lực học tập tốt. Học sinh đi theo cha mẹ làm xa.

*Biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót:

- Tiếp tục quán triệt, bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ và cán bộ Đảng viên; tham mưu tích cực với cấp trên bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ dự nguồn. Phát hiện nhân tài ở Đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng lực lượng nòng cốt kế cận.

- Tích cực tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương về tuyên truyền nhận thức của người dân trong công tác giáo dục, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động công tác xã hội hóa giáo dục. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, đầu tư trang thiết bị dạy học đồng bộ.

- Tham mưu xây dựng mô hình xã hội hóa giáo dục, phát triển các hình thức câu lạc bộ, vui chơi giải trí để huy động mọi nguồn lực, mọi tổ chức và cá nhân tham gia tổ chức hoạt động giáo dục ở địa phương.

- Tiếp tục giúp đỡ phát triển hội khuyến học xã, tham mưu phát triển hội viên ở các chi hội khuyến học, dòng họ khuyến học để động viên khích lệ toàn dân tham gia học tập, góp phần nâng cao giáo dục toàn diện cho con em địa phương.

- Thường xuyên tổ chức thực hiện chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng phương pháp giảng dạy vùng miền để trao đổi kinh nghiệm trong công tác giáo dục, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho cán bộ giáo viên và đảng viên.

- Chú trọng công tác phối hợp với chính quyền địa phương; giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy đảng địa phương, trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đặc biệt là công tác huy động học sinh ra lớp.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 20.....

1. Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng:

Chi bộ thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là quán triệt sâu sắc theo tinh thần nghị quyết và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy; các chỉ thị văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên.

Chỉ đạo các các bộ phận chủ động trong việc phối hợp với các tổ bộ môn, các tổ chức Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạt hiệu quả. Xây dựng các biện pháp vận động giúp đỡ học sinh, đảm bảo duy trì sĩ số được giao đến cuối năm.

Chỉ đạo công tác xây dựng các tiêu chí về đánh giá chất lượng trình độ nghiệp vụ tay nghề. Phân loại trình độ đội ngũ, hướng đào tạo bồi dưỡng các bộ chủ chốt, cán bộ nguồn cho đơn vị. Bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế nhà trường và của địa phương.

2. Công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị :

Chăm lo công tác bồi dưỡng kiến thức chính trị, tư tưởng cho đội ngũ về học tập chủ nghĩa Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức có lối sống lành mạnh, cần kiệm liêm chính chí công vô tư từng bước nâng dần năng lực công tác của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật viên chức.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CBCC, định hướng cho đảng viên và tập thể sư phạm sống và làm việc theo Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

3. Công tác xây dựng chi bộ:

Chi bộ phân công trách nhiệm rõ ràng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trên cơ sở năng lực công tác, uy tín đối với tập thể và hoàn cảnh riêng của từng đồng chí, trong đó chú trọng đến hiệu quả của công việc trên tinh thần vì lợi ích tập thể.

Chi bộ xác định là vai trò hạt nhân lãnh đạo trong các hoạt động của nhà trường cũng như đoàn thể; Tiếp tục “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” theo Chỉ thị 10 của TW. Chi bộ đóng vai trò trung tâm đoàn kết các tổ chức đoàn thể xung quanh chính quyền để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong từng giai đoạn.

Tổ chức xây dựng hệ thống tổ khối chuyên môn, các bộ phận đoàn thể đảm bảo năng lực tâm huyết, tăng cường công tác bồi dưỡng, giúp đỡ cán bộ Đảng viên. Bố trí sắp xếp giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn đào tạo.

Chăm lo công tác phát triển Đảng viên mới (2 Đảng viên trong năm 20...). Giới thiệu đoàn viên ưu tú nhận thức về đảng từ 1 đến 2 đồng chí. Chú trọng công tác phát triển Đoàn viên, phát triển đội viên. Liên hệ với cấp ủy, ấp nơi cư trú để quản lý và nắm bắt tình hình sinh hoạt của đội ngũ cán bộ đảng viên.

4. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị các tổ chức quần chúng:

a. Lãnh đạo chính quyền nhà trường

Chi bộ tham gia các hoạt động trong nhà trường với tư cách lãnh đạo, chỉ đạo. Hỗ trợ các tổ chức hoàn thành nhiệm vụ đồng thời phát huy những nhân tố tích cực và hạn chế những tiêu cực trong nhà trường.

Lãnh đạo chính quyền trong công tác đổi mới quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, chương trình thay sách giáo khoa, thực hiện tốt Thông tư 58 và các văn bản mới của ngành về đánh giá đối với người học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, ngăn ngừa và chống học sinh bỏ học, làm tốt công tác PCGD ở địa phương.

Chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương, nề nếp, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, xây dựng ý thức nghiêm túc, trung thực trong việc thực hiện những quy định trong kiểm tra, đánh giá, thi cử. Minh bạch trong việc sử dụng mọi nguồn tài chính, thực hiện tốt, công khai, thực hiện ngăn chặn mọi tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện các cuộc vận động của ngành, thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ, chăm lo và hướng dẫn cải thiện đời sống cho cán bộ viên chức. Xây dựng nhà giáo văn hoá và thực hiện kế hoạch hoá gia đình, thúc đẩy cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc nội qui, qui chế trường học.

b. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

Chi bộ lắng nghe ý kiến của quần chúng thông qua tổ chức Công đoàn, luôn thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”. Thông qua tổ chức Công đoàn, chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chi bộ dựa vào tổ chức Công đoàn để phát triển lực lượng của mình.

Giáo dục đoàn viên, đội viên ý thức rèn luyện đạo đức hành vi nếp sống văn minh, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, tính tiên phong của tổ chức Đoàn để thực hiện thật tốt nhiệm vụ năm học. Đặc biệt chú trọng giáo dục đoàn viên không ngừng học tập và tự rèn luyện để trở thành người đoàn viên ưu tú, đảm bảo tính chất đã được xác định ở Điều lệ Đoàn.

Quan tâm công tác phát triển đoàn viên hàng năm. Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, phong trào “hai giỏi”; tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy. Thúc đẩy các cá nhân, tập thể giáo viên xây dựng các đề tài sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hữu ích trong giảng dạy bộ môn và quản lý giáo dục học sinh.

Xây dựng và triển khai các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế trong đơn vị. Triển khai để cán bộ đoàn viên, ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch nhiệm vụ giáo dục.

Thực hiện quản lý đội viên học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục; Thực hiện an toàn giao thông, vệ sinh học đường và trật tự an toàn xã hội. Củng cố duy trì tốt sinh hoạt Đoàn, đội đi đầu trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường và địa phương, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đơn vị.

5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4(khóa XI, khóa XII).

- Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho mỗi cán bộ đảng viên có nhận thức một cách sâu sắc, đúng đắn về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, từ đó không ngừng học tập rèn luyện, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Phát huy vai trò trách nhiệm của từng cán bộ Đảng viên, thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao tinh thần đoàn kết trong Đảng, cải tiến đổi mới sinh hoạt Chi bộ đi vào chiều sâu có chất lượng, thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình đảm bảo thực sự chi bộ là hạt nhân lãnh đạo về chính trị. Hàng năm Chi bộ phấn đấu đạt “ Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

6. Giải pháp tổ chức thực hiện:

a. Giải pháp:

1. Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự cơ quan đơn vị. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, chống các hiện tượng tiêu cực xâm nhập vào trường học.

Mỗi đảng viên không ngừng học tập, thường xuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin kịp thời qua báo, đài . . . để giữ vững quan điểm lập trường, làm tốt công tác dân vận và nâng cao vai trò lãnh đạo của mình. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái, biến chất, về đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Xây dựng và phát triển các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường, phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh, không có Đảng viên, đoàn viên yếu kém.

2. Hằng năm, thông qua các tổ chức đoàn thể quần chúng, Chi bộ lấy ý kiến đóng góp của quần chúng để từ đó giúp cho chi bộ có hướng chỉ đạo phù hợp theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng với Điều lệ Đảng, thực hiện nói – viết và làm theo quan điểm đường lối của Đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Phấn đấu xây dựng chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

3. Nâng cao tinh thần tự phê và phê bình, mỗi đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác được giao thực sự tự giác, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Nghị quyết của cấp trên.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực đảm bảo sự trong sạch của chi bộ và thực sự là hạt nhân, là tổ chức lãnh đạo cao nhất trong nhà trường.

4. Tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương, trung tâm giáo dục học tập cộng đồng để đưa các chương trình giáo dục xã hội vào nhà trường: giáo dục công tác an toàn giao thông; Phòng chống các tệ nạn xã hội; giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa các bệnh xã hội, phòng chống dịch bệnh…

-Xây dựng và triển khai các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế trong đơn vị. Triển khai để cán bộ đoàn viên, ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch nhiệm vụ giáo dục.

-Thực hiện quản lý đội viên học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục; Thực hiện an toàn giao thông, vệ sinh học đường và trật tự an toàn xã hội. Củng cố duy trì tốt sinh hoạt Đoàn, đội đi đầu trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường và địa phương, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đơn vị.

5. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho mỗi cán bộ đảng viên có nhận thức một cách sâu sắc, đúng đắn về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, từ đó không ngừng học tập rèn luyện, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của chi bộ trong sạch vững mạnh.

b. Tổ chức thực hiện:

1. Chi bộ triển khai và quán triệt thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng quy định, các điều cấm đối với đảng viên. Triển khai mạnh mẽ việc thực hiện quy chế hoạt động của chi bộ, quy chế làm việc của nhà trường, quy tắc ứng xử trong đơn vị, quy chế hoạt động của các tổ chức đoàn thể, trong đó quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường phải được quan tâm chú trọng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm điều lệ, vi phạm quy chế của ngành của đơn vị, đảm bảo sự công bằng trong công tác, xây dựng kỷ cương nề nếp của đơn vị ngày càng tốt hơn.

2. Đảng viên phải thật sự gương mẫu trong sinh hoạt, trong công tác, thật sự là hạt nhân trong công tác dạy và học cũng như các hoạt động phong trào tại đơn vị.

3. Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn thể và Nhà trường trong việc tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo điều kiện tốt nhất về đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho người lao động, phát huy hết khả năng phục vụ vì sự phát triển giáo dục của đơn vị và địa phương.

4. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, trên cơ sở góp ý chân thành trung thực, đúng mực, tránh tình trạng chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, trong đó đảng viên phải là người đi đầu.

5. Hàng năm tiến hành đánh giá chất lượng Đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng để kết rút kinh nghiệm. Có biện pháp cụ thể đối với tập thể, cá nhân vi phạm quy chế, kỷ luật lao động, phẩm chất đạo đức của người Đảng viên. Kịp thời biểu dương đề nghị khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao.

Với những yêu cầu nhiệm vụ nêu trên trong năm 20... mỗi cán bộ, đảng viên đoàn kết, quyết tâm thực hiện nghiêm túc nghị quyết của đảng, chỉ thị của ngành cấp trên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường và địa phương.

III. ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG:

1. Đối với tập thể:

2. Đối với cá nhân: (Có kèm theo danh sách)

Nơi nhận :

- ĐU xã (b/c);

- Chi ủy, đảng viên;

- Các Đoàn thể;

- Lưu HS Chi bộ.

TM.CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

2.2 Mẫu Báo cáo công tác chi bộ hàng tháng

ĐẢNG BỘ P. ..........            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS ........            ...., ngày ..... tháng ..... năm 2023

Số: 05-BC/CB

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG ...

VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2023

1. Công tác xây dựng

a. Công tác chính trị tư tưởng

- Tất cả CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc Công văn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về thực cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

- Đảng viên nêu cao trách nhiệm trong công tác được phân công.

b. Công tác tổ chức:

- Triển khai NQ năm 2023 và chương trình công tác tháng 01.2023

- Xây dựng chương trình GS năm 2023

- Phân công Đảng viên kể chuyện BH năm 2023

- Thực hiện thủ tục chuyển SH đảng đ/c Tứ

- Tặng quà tết cho đảng viên.

2. Công tác xây dựng đoàn thể

*Công đoàn:

- Vận động CĐV thực hiện tốt nhiệm vụ do Lãnh đạo phân công.

- Giám sát ngày giờ công GV coi chấm thi HK1 (trực tuyến)

*Đội:

- Hỗ trợ 01 phàn quà cho HS lớp 9A3, bị bệnh hiểm nghèo nhân dịp tết Nguyên đán, trích từ quỹ Kế hoạch nhỏ.

3. Công tác xây dựng chính quyền.

- CB, GV tiếp tục bồi dưỡng CTGDPT năm 2018 mô đun 4 theo tài khoản đã

cấp.

- Tổ chức thi kiểm tra học kỳ 1 (hình thức trực tuyến), 1 trong 2 ứng dụng

sau, do GV lựa chọn cho phù hợp (AZOTA, Google biểu mẫu ), thời gian từ ngày 04/01 đến 08/01: Khối 7,9 (sáng); khối 6,8 (chiều).

- Tiếp nhận trường mới và di chuyển hồ sơ về trường mới.

- Sắp xếp, bổ sung lại MC trường chuẩn khi di chuyển hồ sơ về điẻm mới

4. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Tất cả Đảng viên thực hiện tốt

5. Công tác quản lý tài chính chi bộ

- Thực hiện thu, chi đảng phí theo quy định.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG ... NĂM ....

1.Công tác xây dựng Đảng

a. Công tác chính trị tư tưởng

- Tiếp tục thực hiện các Công văn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về thực cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

- Đảng viên nêu cao trách nhiệm trong công tác được phân công.

- Tuyên truyền 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 03/02/1930 và 03/02/2023

b. Công tác tổ chức:

- Đảng viên thực hiện kể chuyện BH năm 2023 theo phân công.

- Triển khai công tác tạo nguồn phát triển Đảng năm 2023

2. Công tác xây dựng đoàn thể

*Công đoàn:

- Vận động CĐV thực hiện tốt nhiệm vụ do Lãnh đạo phân công.

- Giám sát ngày giờ công GV dạy trực tiếp

*Đội:

- Nộp thư UPU về quận

- Hướng dẫn học thực hiện các biểu mẫu trực tuần

- Hướng dẫn học sinh trực tuần khi dạy tực tiếp 07/2

3. Công tác xây dựng chính quyền.

- Đón học sinh trở lại trường từ 07/2.

- Phân công GVCN hướng dẫn quản lý HS tuần đầu từ ngày 07/02 khi vào học trực tiếp.

- Tiếp tục trang bị thêm các nội quy cho phòng lớp.

- Sắp xếp, bổ sung lại MC trường chuẩn

- Thực hiện bàn giao CSVC các phòng lớp cho HS bảo quản.

- Thi HSG TNTH cấp quận 18/2.

4. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Tất cả Đảng viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

6. Công tác quản lý tài chính chi bộ

- Thực hiện thu, chi đảng phí theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01 năm 2023 và chương trình công tác tháng 02 năm 2023 của Chi bộ trường THCS ............../.

Nơi nhận:

- Đảng ủy phường (báo cáo);

- Chi ủy chi bộ;

- Đảng viên chi bộ;

- Lưu CB.

TM/BAN CHI ỦY BÍ THƯ

2.3 Mẫu Báo cáo công tác chi bộ của tổ dân phố

ĐẢNG ỦY…………………….

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) ….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số - BC/ĐU (CB)….

……, ngày ...tháng ...năm 20...

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHI BỘ NĂM 20.....

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 20.....

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 20..... Chi bộ tổ dân phố …… có tổng số đảng viên là …… đảng viên trong đó … đảng viên chính thức, … đảng viên dự bị và có …….. đảng viên miễn sinh hoạt.

Trong năm Chi bộ cùng toàn thể nhân dân nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, tạo được tiền đề để đảng viên, cán bộ và nhân dân trong tổ dân phố từng bước đổi mới và tạo đà đi lên. Đồng thời trên cơ sở đó cũng thấy rõ những tồn tại, nguyên nhân để có những biện pháp khắc phục, sửa chữa và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tới, nhất là đề ra những giải pháp thiết thực nhằn phát huy trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi đảng viên trong chi bộ. Tuyên truyền đến toàn thể nhân dân phát huy, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết để tiếp tục đổi mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, chung sức xây dựng đô thị hóa văn minh.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA CHI BỘ

1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Chi bộ lãnh chỉ đạo quán triệt tới Đảng viên nhận thức sâu rộng và đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cụ thể là :

- Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng bộ các cấp, Nghị quyết của chi bộ;

- Quán triệt,triển khai các chỉ thị, các văn bản qui phạm pháp luật tới đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong các buổi sinh hoạt, hội họp của tổ dân

- Quán triệt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nguyên tắc tập trung dân chủ;

- Quán triệt tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Chi bộ lãnh đạo quán triệt đến chính quyền, các đoàn thể tổ chức, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới” từ đó, ý thức chấp hành pháp luật, tự giác tham gia công tác đấu tranh và tố giác tội phạm của đại bộ phận quần chúng nhân dân ngày càng được nâng cao.

Chi bộ vừa trực tiếp chỉ đạo vừa tham gia các mặt công tác của tổ dân phố nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình và được nhân dân thực sự tin tưởng.

Kết quả: Không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật

2. Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đảm bảo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho đảng viên là nhiệm vụ hàng đầu của Chi bộ nhằm tăng cường sức chiến đấu cho Đảng.

Thực hiện tốt công tác dân chủ trong chi bộ, phát huy quyền làm chủ của đảng viên của quần chúng nhân dân.

Xây dựng đoàn kết nội bộ, đấu tranh phê bình và tự phê bình nghiêm túc, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, lối sống lành mạnh, bản lĩnh chính trị người đảng viên là gương sáng để quần chúng nhân dân làm theo.

Tổ chức học tập và triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " và các cuộc vận động khác.

Kết quả :

- 100% đảng viên có lập trường chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .

- 100% đảng viên chi bộ được học tập các văn bản, chỉ thị, NQ của Đảng. Thực hiện nghiêm túc quy định của Ban chấp hành trung ương Đảng về 19 điều đảng viên không được làm.

- 100% đảng viên đã chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có đạo đức tốt, lối sống trong sáng giản dị, quan hệ tốt với quần chúng nhân dân.

- Đảng viên được giữ vững kỉ cương nền nếp trong sinh hoạt và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Không có đảng viên nào vi phạm đạo đức, tư tưởng chính trị.

3. Công tác xây dựng Đảng

Chi bộ xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của Cấp uỷ, quy chế hoạt động của Chi bộ; Tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái.

Duy trì nếp sinh hoạt Chi bộ đúng kỳ, trong sinh hoạt nêu cao sức chiến đấu của Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đóng đảng phí lên cấp trên đúng thời gian, qui đinh.

Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nhiệm vụ được phân công. Kịp thời phát hiện và xử lí những đảng viên vi phạm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị, đấu tranh chống quan liêu, lãng phí.

Chăm lo công tác phát triển Đảng viên mới.

Tổ chức sinh hoạt đảng viên đương chức theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy và đánh giá, nhận xét cuối năm theo đúng tinh thần của Quy định 76-QĐ/TW “Về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”.

Kết quả:

Hầu hết các đảng viên đều thực hiện tốt và gương mẫu chấp hành trong mọi hoạt động của Chi bộ, không có trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên có một số đồng chí đảng viên đang công tác sinh hoạt nơi cư trú chưa thật sự gương mẫu trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, đặc biệt là ít tham gia các buổi hội họp của tổ dân phố và thiếu tinh thần trách nhiệm trong các phong trào của địa phương.

4. Công tác tham gia xây dựng chính quyền

Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ thị, hướng dẫn của các cấp và thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình và hoàn thành các chỉ tiêu của cấp trên giao theo đúng kế hoạch

Chỉ đạo cho chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác phối kết hợp giữ cảnh sát khu vực, Mặt trận đoàn thể trong công tác giữ gìn an ninh-trật tự; nâng cao thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kịp thời giải quyết ổn định các vấn đề nảy sinh phức tạp trên địa bàn;

Kết quả:

Đã hoàn thành các chỉ tiêu theo đúng kế hoạch và tất cả các khoản khác đều hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao. Cụ thể:

- Quỹ an ninh quốc phòng đạt 100%

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 100%

- Quỹ khuyến học đạt 100%

- Quỹ người nghèo đạt 80%

- Thuế đất nông nghiệp đạt 100%

- Phí môi trường đạt 100%

Tình hình trộm cắp năm nay giảm so với năm trước (03 vụ việc) và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định.

5. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Chi bộ chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của chi hội mình, xây dựng qui chế phối hợp, gắn kết trách nhiệm của từng cá nhân, từng Đoàn thể trong vai trò thực hiện nhiệm vụ được giao; chăm lo đời sống cho các hội viên, động viên hội viên hăng hái thi đua tăng gia sản xuất, kinh doanh ngành nghề, dịch vụ nhằm phát triển kinh tế, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống ngày càng đi lên.

Chi bộ tham mưu về công tác nhân sự theo qui chế tập trung dân chủ nhằm kiện toàn Ban chấp hành các Đoàn thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ban ngành cấp trên giao; đặc biệt luôn chú trọng công tác tập hợp quần chúng và vai trò đoàn kết trong từng Đoàn thể.

Kết quả:

Các tổ chức đoàn thể đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội mà Nghị quyết chi bộ đề ra và được Thị hội, Phường hội khen thưởng cả Chi hội và hội viên.

6. Nhận xét, đánh giá chung

Trong năm 20..... chi bộ tuy còn gặp rất nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết Chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ, Nghị quyết của Đảng bộ.

Đội ngũ đảng viên có ý thức trách nhiệm cao trong công việc; vai trò nhận thức của từng cán bộ Đảng viên ngày càng sâu sắc, đã thấm nhuần lời dạy của Bác về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có nhận thức và hành động đúng đắn về đạo đức cách mạng, xây dựng giữ gìn đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.

Chi bộ đã xây dựng tập hợp được các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trong tổ dân phố đoàn kết, gắn bó cùng với nhân dân trong tổ dân phố chung tay góp sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó đời sống vật chất, tinh thân của nhân dân ngày được nâng lên, thu nhập năm nay cao hơn năm trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11 hộ nay còn 11 hộ; có 96 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Đặc biệt là tỷ lên sinh con thứ 3 giảm nhiều so với năm trước từ 18% xuống còn 7,1% nên tổ dân phố không vi phạm tỷ lệ sinh con thứ 3 góp phần giữ vững danh hiệu tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa năm 20......

7. Kết qủa đánh giá, xếp loại Chi bộ, đảng viên

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 22 đồng chí/28 đồng chí được đánh giá phân loại.

- Hoàn thành nhiệm vụ: 06 đồng chí/28 đồng chí được đánh giá phân loại.

Chi bộ tự nhận loại : Chi bộ trong sạch vững mạnh

Chi bộ biểu quyết đảng viên xuất sắc đề nghị khen thưởng gồm: 03 đồng chí.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 20.....

1. Chi bộ phải xác định rõ thẩm quyền, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đảng viên, những hạn chế, khuyết điểm phải nghiêm túc khắc phục sửa chữa.

2. Tổ chức cho đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; các Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về chủ trương đường lối của Đảng trong các buổi sinh hoạt.

3. Mỗi đảng viên phải luôn luôn bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống và có ý kiến nhận xét và đóng góp của chi bộ.

4. Chi bộ cần đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn thanh niên khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả họat động trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

5. Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dương những đảng viên, quần chúng có những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

6. Trong công tác đánh giá, nhận xét phân loại chất lượng đảng viên cuối năm phải coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình; Đặc biệt Chi ủy cần nhận xét ưu, khuyết điểm của cán bộ đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo đúng tinh thần của Quy định 76-QĐ/TW.

7. Cấp ủy phải thường xuyên tham mưu với Đảng ủy để có hướng chỉ đạo kịp thời những vấn đề khó khăn của Chi bộ

8. Chi bộ tập trung chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong các phong trào, các cuộc vận động; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ban ngành cấp trên giao.

C. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề xuất với Đảng ủy phường ...................... xét và công nhận: Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ năm 20......

Nơi nhận:

- Đảng ủy phường ......................;

- Đảng viên chi bộ;

- Lưu: Chi bộ.

TM/CHI BỘ

BÍ THƯ

2.4 Mẫu Báo cáo công tác chi bộ ở trường học

ĐẢNG ỦY…………………….

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) ….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số - BC/ĐU (CB)….

……, ngày ...tháng ...năm 20...

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ NĂM…… VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM……

Căn cứ kế hoạch số 29-KH/HU ngày………….của huyện ủy ................ về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm.................

Căn cứ hướng dẫn số 04-HD/TC ngày…………của Ban tổ chức huyện Ủy ................ về quy trình kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên năm.................

Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ trong năm................. Nay chi bộ trường ................ xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ năm................ và triển khai thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm................ với các nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Đánh giá vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ trong năm................

I. Đặc điểm tình hình:

- Tổng số Đảng viên đến cuối năm................ là……Đảng viên, trong đó:

+ Đảng viên chính thức là:…..đ/c.

+ Đảng viên Nữ là: …….đ/c.

+ Đảng viên là người dân tộc:……đ/c.

- Trình độ chuyên môn đại học: ……đ/c.

- Trình độ lý luận trung cấp chính trị:…..đ/c.

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã ................ và lãnh đạo ngành cấp trên, chi bộ nhà trường đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Tập thể chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh và điều lệ đảng quy định. Đội ngũ đảng viên và cán bộ nhà trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng được nhiệm vụ giáo dục so với yêu cầu của xã hội hiện nay.

Cơ sở vật chất của nhà trường được quan tâm đầu tư xây dựng, từng bước được hoàn thiện đảm bảo các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Đã có sự chuyển biến về nhận thức của đại đa số nhân dân, phụ huynh học sinh về việc đầu tư cho con em học tập và công tác xã hội hoá giáo dục.

2. Khó khăn:

Đội ngũ giáo viên tuy đủ về số lượng và trên chuẩn về trình độ, nhưng một số đồng chí chất lượng giảng dạy chưa tương xứng với trình độ và bằng cấp đào tạo.

Một bộ phận nhân dân, phụ huynh học sinh, đời sống còn khó khăn việc đầu tư cho con em học tập còn hạn chế.

Những thuận lợi và khó khăn cơ bản trên đã tác động và ảnh hưởng tới công tác lãnh đạo của Chi bộ trong năm qua.

II. Những kết quả đạt được:

1. Công tác tư tưởng chính trị:

Chi bộ luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh. triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh"; Cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Trong năm qua cán bộ Đảng viên, giáo viên được tham gia học tập các nghị quyết mới của Đảng các cấp, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, để từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân về sự nghiệp Giáo dục.

Đã chỉ đạo tốt cuộc vận động kỷ cương - tình thương - trách nhiệm và cuộc vận động dân chủ hoá trường học, tích cực tham gia các phong trào của địa phương về vệ sinh môi trường.

Do làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị nên trong năm................ toàn thể cán bộ, Đảng viên, giáo viên đều an tâm công tác, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, không có cán bộ giáo viên, học sinh vi phạm chính sách pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội.

2. Công tác chuyên môn:

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế chuyên môn, trên cơ sở các chỉ tiêu đăng ký phấn đấu từ đầu năm, từ đó đề ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp với thực tế của nhà trường.

Tập chung tổ chức các chuyên đề nhằm đổi mới phương pháp dạy học, phát động các đợt thi đua, tổ chức thao giảng, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi. Tích cực triển khai tham gia các phong trào hội thi cấp huyện.

Tăng cường các hoạt động kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra dân chủ, tích cực bồi dưỡng phát triển hoạt động của các tổ chức đoàn thể, kịp thời những hạn chế thiếu sót, động viên và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3. Công tác lãnh đạo đoàn thể:

Thường xuyên quan tâm đến việc củng cố xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên trong nhà trường, phối hợp chặt chẽ trong công tác, động viên tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Đội, tổ chức tốt các cuộc thi do Hội đồng đội và Công đoàn cấp trên tổ chức, vận động Đoàn viên Công đoàn tham gia nhiều cuộc ủng hộ có ý nghĩa thiết thực như: ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ người cao tuổi, ủng hộ đồng bào lũ lụt.

Chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên thăm hỏi động viên cán bộ giáo viên và học sinh khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và lao động, nhiều cán bộ giáo viên nhà trường đạt gia đình văn hóa năm................, nhà trường đạt danh hiệu cơ quan văn hóa năm.................

4. Công tác xây dựng Đảng:

Chi bộ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có nề nếp, đóng đảng phí đầy đủ, luôn coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho Đảng viên, giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng viên, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ qua các buổi sinh hoạt, hàng tháng ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường.

100% Đảng viên trong chi bộ có xác nhận giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú theo quy định 76 của Bộ chính trị. Không có đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.

Kết quả đánh giá phân loại Đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm................ có 8/9 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Đề nghị công nhận đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm.................

5. Công tác kiểm tra, giám sát:

Chi bộ ban hành Quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của đảng viên; phân công đảng viên phụ trách nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và một số nội dung biện pháp thực hiện cho phù hợp với tình hình mới.

Chi bộ quán triệt các văn bản, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát theo các yêu cầu, đảm bảo trung thực, thẳng thắn, khách quan.

Trong năm................ không có đảng viên vi phạm điều lệ Đảng. Nội bộ cơ quan đoàn kết, dân chủ, không có đơn thư phản ánh, tố cáo, khiếu nại.

III. Khuyết điểm tồn tại, nguyên nhân:

1. Khuyết điểm, tồn tại:

Vẫn còn có giáo viên có tư tưởng bình quân chủ nghĩa, chưa thực sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, tinh thần đấu tranh phê và tự phê ở một vài đồng chí chưa cao, còn nể nang ngại va chạm.

Đội ngũ giáo viên tuy đã đạt chuẩn và trên chuẩn về bằng cấp nhưng năng lực và trình độ giảng dạy chưa tương xứng với bằng cấp đào tạo.

Học sinh giỏi cấp huyện tuy có tăng so với những năm trước nhưng vẫn còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng thực tế của nhà trường.

Chưa huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cảnh quan, khuôn viên nhà trường, chủ yếu dựa vào kinh phí tiết kiệm của đơn vị.

2. Nguyên nhân:

Sự ủng hộ của đại đa số nhân dân, phụ huynh học sinh trong quá trình thực hiện các cuộc vận động và công tác xã hội hoá giáo dục chưa cao.

Đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm về thực tiễn giảng dạy và giáo dục, có sự khác biệt về nhận thức văn hóa vùng miền, nên áp dụng các phương pháp giảng dạy, giáo dục chưa đạt hiệu quả.

Do đời sống kinh tế nhân dân còn thấp, tỷ lệ học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo cao; nhiều gia đình học sinh còn gặp khó khăn, chưa có đủ điều kiện tham gia và đáp ứng nhu cầu học tập của con em, nên chất lượng giáo dục còn thấp so với mặt bằng chung.

Sự quan tâm thực hiện các chế độ chính sách của các cấp ngành còn chậm. Nhận thức của nhân dân còn nhiều hạn chế, chưa quan tâm nhiều đến vấn đề giáo dục, nên chưa đáp ứng tốt cho nhu cầu giáo dục hiện nay, dẫn đến tư tưởng đội ngũ chưa quyết tâm gắn bó với địa phương.

IV. Bài học kinh nghiệm:

Phải thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo huyện, xã, phòng về công tác xây dựng cơ sở vật chất, phát triển giáo dục của địa phương.

Chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn kết nhất trí, có phẩm chất đạo đức tốt giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, thực sự có lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề nghiệp, luôn có ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cuộc vận động, tạo được niềm tin trong nhân dân, phụ huynh học sinh về chất lượng giáo dục.

Làm tốt hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và xã hội.

Tích cực phối hợp với chính quyền thôn, buôn; giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy thôn, buôn trong công tác vận động, huy động học sinh ra lớp.

PHẦN THỨ HAI

Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm................

I. Các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể:

1. Công tác tư tưởng chính trị:

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ Đảng viên và giáo viên, đặc biệt phải quán triệt nghị quyết của Đảng các cấp, để mỗi cán bộ Đảng viên, giáo viên thấm nhuần các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó thực hiện tốt và tuyên truyền giáo dục cho học sinh và mọi người cùng thực hiện, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, Phát huy dân chủ hoá trường học, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

2. Công tác chuyên môn:

Thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, tích cực thực hiện các chuyên đề đặc biệt là các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên học tập để ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi các cấp, thu hút ngày càng nhiều số học sinh trong độ tuổi đến trường, phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

- Duy trì sĩ số đạt trên: 95%

- Tỷ lệ lên lớp sau khi thi lại đạt trên: 98%

- Phấn đấu đạt học lực Giỏi trên: 3%.

- Phấn đấu học sinh tiên tiến trên: 35%.

- Học sinh yếu dưới: 5%.

- Chất lượng Hạnh kiểm đạt: 80% khá tốt trở lên, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.

- Về phong trào hội thi: Phấn đấu có học sinh đạt giải cấp huyện trong các phong trào hội thi về giải toán trên mạng, thi tiếng anh trên mạng; các phong trào thể dục thể thao rèn luyện thân thể.

- Phấn đấu tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt: 100%

- Phấn đấu tỷ lệ tốt nghiệp Nghề phổ thông đạt trên: 95%

- Chi bộ trong sạch vững mạnh

- Công đoàn vững mạnh xuất sắc

- Chi đoàn vững mạnh xuất sắc

- Liên đội vững mạnh cấp tỉnh

- Trường đạt danh hiệu đơn vị lao động tiên tiến xuất sắc

- Cơ quan đạt cơ quan đơn vị văn hóa

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 35%

- Lao động tiên tiến: 70%

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 10%

- Phấn đấu 100 % gia đình giáo viên đạt danh hiệu gia đình văn hoá

3. Công tác đoàn thể:

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Đội trong nhà trường, tạo điều kiện để Công đoàn quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ giáo viên và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

Đoàn - Đội thông qua các hoạt động tập thể góp phần tích cực vào việc giáo dục rèn luyện đạo đức hình thành nhân cách cho học sinh.

Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ giáo viên và học sinh, tham gia tốt các giải văn nghệ, thể thao của cán bộ giáo viên và học sinh do ngành giáo dục và địa phương tổ chức.

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, thường xuyên tổ chức các đợt thi đua như thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ngày phụ nữ Việt nam 20/10; ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11; ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam 22/ 12, sau mỗi đợt thi đua có sơ kết đánh giá công khai, công bằng, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể và cá nhân đạt thành tích cao, tạo không khí thi đua sôi nổi trong giáo viên và học sinh.

4. Công tác xây dựng Đảng:

Chi bộ tổ chức sinh hoạt đều có nề nếp, hàng tháng ra Nghị quyết lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường. Đảng viên phải được phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, làm tốt công tác phát triển đảng, kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên, tiếp tục giúp đỡ quần chúng ưu tú đã đi học đối tượng Đảng.

Chi bộ thường xuyên tổ chức cho Đảng viên học tập Chỉ thị , Nghị quyết, Điều lệ Đảng, giữ mối liên hệ Đảng viên nơi cư trú, phấn đấu 100 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 2 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

II. Các biện pháp thực hiện:

1. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, chính sách, pháp luật, đạo đức, lối sống cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên và học sinh, đặc biệt là quan tâm giáo dục đạo đức cho học sinh hiểu và biết cách phòng tránh các tệ nạn xã hội.

2. Động viên và tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tích cực học tập để ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3. Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các môn ngay từ lớp 6 để khi lên lớp 9 các em có thể tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện đạt kết quả cao, ôn tập phụ đạo cho học sinh còn yếu, để giúp các em học hết lớp, hết cấp.

4. Phối hợp tốt hơn với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, với Ban đại diện cha mẹ học sinh để động viên, quản lý tốt học sinh trong học tập cũng như rèn luyện.

5. Huy động 100 % số học sinh tốt nghiệp tiểu học vào học lớp 6, duy trì tốt sĩ số học sinh để giữ vững phổ cập giáo dục THCS; Nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.

6. Thường xuyên tu sửa bàn ghế, phòng học, lao động vệ sinh trường lớp, bổ sung đồ dùng, thiết bị, đảm bảo đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học.

7. Tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương, với phụ huynh học sinh, tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, đảm bảo tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia.

8. Kiện toàn, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTPHCM phối hợp hoạt động có hiệu quả. Phát hiện và bồi dưỡng các nhân tài về văn nghệ, thể thao trong giáo viên và học sinh, tổ chức tập luyện để làm nòng cốt cho phong trào văn nghệ, thể thao của nhà trường.

9. Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, động viên, bồi dưỡng giúp đỡ đảng viên mới, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào đảng.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo của chi bộ năm................ và phương hướng nhiệm vụ công tác lãnh đạo của chi bộ năm.................

Nơi nhận :

- ĐU xã (B/c);

- Các Đảng viên;

- Các Đoàn thể;

- Lưu Chi bộ.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ


Trên đây là nột số mẫu Báo cáo công tác chi bộ được dùng phổ biến. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ và giải đáp.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Cách viết biên bản cuộc họp chuẩn nhất [Update 2023]

Cách viết biên bản cuộc họp chuẩn nhất [Update 2023]

Cách viết biên bản cuộc họp chuẩn nhất [Update 2023]

Cách viết biên bản cuộc họp khá đơn giản nhưng không phải ai cũng biết. Biên bản cuộc họp phải đảm bảo về mặt nội dung súc tích, trọng tâm. Bên cạnh đó, biên bản còn phải có bố cục rõ ràng và tuân thủ theo quy định của nhà nước. Vậy hãy cùng tìm hiểu cách viết những biên bản cuộc họp của công ty trong bài viết sau nhé!

Mẫu bản cam kết đi học đầy đủ, không đi học muộn

Mẫu bản cam kết đi học đầy đủ, không đi học muộn

Mẫu bản cam kết đi học đầy đủ, không đi học muộn

Mẫu bản cam kết đi học đầy đủ, không đi học muộn được sử dụng phổ biến trong nhà trường. Học sinh viết bản cam kết để thực hiện nghiêm túc với giáo viên và ban giám hiệu nhà trường về việc không đi học muộn và nghỉ học không có lý do chính đáng. Cùng tham khảo các mẫu và cách viết dưới đây nhé!