Hướng dẫn lập Tờ khai lệ phí môn bài

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi sản xuất - kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài hàng năm. Để khai, nộp chính xác lệ phí môn bài, dưới đây là hướng dẫn lập Tờ khai lệ phí môn bài theo quy định mới nhất.


Mẫu tờ khai lệ phí môn bài

Hướng dẫn lập Tờ khai lệ phí môn bài

Ví dụ mẫu về khai lệ phí môn bài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: Năm 2019

[02] Lần đầu

[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: Công ty TNHH Công nghệ Nông sản XYZ

[05] Mã sthuế: 0124 xxx 012

 [06] Địa chỉ: Số xxx,            Đường Hồ Tùng Mậu,         Phường Mai Dịch.

[07] Quận/huyện: Cầu Giấy                      [08] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

[09] Điện thoại: 0242 xxx 0988      [10] Fax: …………………… [11] Email: .................

[12] Đại lý thuế (nếu có): Không ghi...............................................................................

[13] Mã số thuế: ................ Không ghi...............................................................................

[14] Địa chỉ: ......................... Không ghi........................................................................

[15] Quận/huyện: …………………………[16] Tỉnh/Thành phố: .......................................

[17] Điện thoại: …………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ...........................

[20] Hợp đồng đại lý thuế s: …………………………… ngày .........................................

[21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu

Mức lệ phí môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Người nộp lphí môn bài

Công ty TNHH Công nghệ Nông sản XYZ

[22]

5.000.000.000 đồng

2.000.000 đồng

2

Đơn vị trực thuộc hch toán phụ thuộc cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

…………………………………………

…………………………………………

[23]

3

Tổng số lệ phí môn bài phải nộp

[24]

2.000.000 đồng

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chhành nghề số:

………, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Hướng dẫn khai lệ phí môn bài

Khi lập tờ khai lệ phí môn bài cần chú ý một số nội dung sau:

tờ khai lệ phí môn bài

Hướng dẫn lập Tờ khai lệ phí môn bài (Ảnh minh họa)

1 - Kỳ tính thuế: Ghi năm nộp thuế môn bài: Ví dụ: 2019

2 - Lần đầu: Nếu là lần đầu tích dấu nhân (dấu “x”)

3 - Bổ sung lần thứ: Nếu là doanh nghiệp đã kê khai từ năm trước, thì căn cứ vào lần trước để ghi số thứ tự cho chính xác.

4 - Thông tin về  người nộp thuế

- Người nộp thuế: Ghi đầy đủ tên công ty theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Nếu là chi nhánh ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính, thì phải nộp thuế môn bài tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động và ghi theo tên chi nhánh.

- Mã số thuế: Ghi mã số thuế của công ty theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

- Địa chỉ: Ghi địa chỉ theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

- Điện thoại và Email: Ghi số điện thoại và email của công ty để cơ quan thuế liên lạc.

5 - Đại lý thuế (nếu có) :………….. Bỏ qua

6 - Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu ở mã chỉ tiêu [22]:

Theo Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP mức thu lệ phí môn bài được quy định như sau:

Trường hợp 1: Với doanh nghiệp, hợp tác xã

STT

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Lệ phí môn bài phải nộp

1

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng

03 triệu đồng/năm

2

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

02 triệu đồng/năm

3

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

01 triệu đồng/năm

Lưu ý:

- Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

- Khi có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Trường hợp 2: Hộ gia đình, cá nhân

STT

Doanh thu (triệu đồng/năm)

Lệ phí phải nộp

1

Trên 500

01 triệu đồng

2

Từ 300 - 500

500.000 đồng

3

Từ 100 - 300

300.000 đồng

Trên đây là mẫu và hướng dẫn lập Tờ khai lệ phí môn bài cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để biết thêm các thông tin về lệ phí môn bài và thuế - phí khi sản xuất, kinh doanh hãy xem tại chuyên mục Thuế - Phí của LuatVietnam.

Hướng dẫn lập Tờ khai lệ phí môn bài

Khắc Niệm

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục