Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu Giấy đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Mẫu Giấy đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 08/MGT-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về thuế TNCN với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.


Mẫu Giấy đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân 


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/07/01/may-giay-de-nghi-giam-thue-thu-nhap-ca-nhan_0107161426.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

       Kính gửi: ……………………………………………..……………………

[01] Họ và tên:................…….………………….……...……….…………………….

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ:..…..............................................................................................

[04] Số tài khoản ngân hàng: …………......… Mở tại: …....………...………………

Đề nghị được giảm thuế thu nhập cá nhân với lý do và số thuế giảm cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị giảm thuế:

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

2. Năm đề nghị được giảm thuế:………

3. Căn cứ xác định số thuế được giảm:

                                                                                                 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng số tiền bị thiệt hại

[05]

 

2

Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp trong năm đề nghị giảm thuế

[06]

 

3

Tổng số thuế TNCN đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm bị thiệt hại đề nghị giảm thuế

[07]

 

4

Tổng số thuế TNCN được hoàn thuế (nếu có)

[08]

 


            4. Các tài liệu gửi kèm:

a. Các tài liệu chứng minh số thuế đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm đề nghị giảm thuế:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................

b. Các tài liệu khác:

.................................................................................................................

................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................

 

Hướng dẫn khai tờ khai số 08/MGT-TNCN

[01] Họ và tên: Ghi rõ ràng, đầy đủ họ và tên theo tờ đăng ký mã số thuế hoặc chứng minh nhân dân.

[02] Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của người nộp thuế như trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

[03] Địa chỉ: Ghi rõ ràng, đầy đủ địa chỉ hiện tại để nhận thông báo của cơ quan thuế.

[04] Số tài khoản ngân hàng: Ghi rõ số tài khoản ngân hàng và tên ngân hàng mở tài khoản (nếu không có thì bỏ trống).

1. Lý do đề nghị giảm thuế: nêu cụ thể lý do đề nghị giảm thuế là trường hợp nào trong các trường hợp sau: thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

2. Năm đề nghị được giảm thuế: ghi rõ năm đề nghị giảm thuế. Năm đề nghị giảm thuế phải tương ứng với năm người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

[05] Tổng số tiền bị thiệt hại: Căn cứ để xác định mức độ thiệt hại được giảm thuế là tổng chi phí thực tế để khắc phụ thiệt hại trừ (-) đi các khoản hỗ trợ từ tổ chức, cá nhân khác hoặc các khoản bồi thường nhận được từ tổ chức bảo hiểm (nếu có) hoặc từ tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn (nếu có).

[06] Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp trong năm đề nghị giảm thuế: là tổng số thuế mà người nộp thuế phải nộp đối với tất cả các loại thu nhập chịu thuế TNCN phát sinh trong năm đề nghị giảm thuế.

[07] Tổng số thuế TNCN đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm bị thiệt hại đề nghị giảm thuế: là tổng số thuế TNCN mà Người nộp thuế đã nộp hoặc đã khấu trừ trong năm đề nghị giảm thuế.

[08] Tổng số thuế TNCN được hoàn thuế:

- Trường hợp chỉ tiêu [05] lớn hơn (>) hoặc bằng (=) chỉ tiêu [06]: chỉ tiêu [08] bằng (=) chỉ tiêu [07].

- Trường hợp chỉ tiêu [05] nhỏ hơn (<) chỉ tiêu [06] thì:

[08] = [07] - ( [06] - [05] )                        (*)

Lưu ý: nếu chỉ tiêu [08] được xác định theo công thức (*) là số âm (<0) thì bỏ trống chỉ tiêu [08].

4. Các tài liệu gửi kèm:

Các tài liệu gửi kèm đối với từng trường hợp giảm thuế TNCN cụ thể thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Lưu ý: Mẫu số 08/MGT-TNCN này thay thế cho mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

>> Hướng dẫn mới về nộp thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh 2020

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây