Mẫu Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Mẫu số 04a/ĐK

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Đây là loại đơn theo mẫu nên chỉ được coi là hợp lệ khi người dân ghi và nộp theo đúng mẫu đơn này.


Đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

Hiện nay, đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) được sử dụng theo Mẫu số 04a/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Lưu ý: Mẫu đơn ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT có tên gọi là Mẫu số 04/ĐK nhưng đã được đổi tên thành Mẫu số 04a/ĐK theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/07/26/don-xin-cap-giay-chung-nhan_2607074628.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: (1)…………………………

Mẫu số 04a/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: …..

Quyển …..

Ngày …../…../…..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất

1.1. Tên (2) (viết chữ in hoa):………………………………

1.2. Địa chỉ thường trú (3):…………………………………

2. Đề nghị: (4)

- Đăng ký QSDĐ

- Cấp GCN đối với đất

Đăng ký quyền quản lý đất

Cấp GCN đối với tài sản trên đất

(Đánh dấu √ vào ô trống lựa chọn)

3. Thửa đất đăng ký (5) ………………………………………………

3.1. Thửa đất số: …………………; 3.2. Tờ bản đồ số: ………………;

3.3. Địa chỉ tại: …..……………………………………………………;

3.4. Diện tích: ……… m²; sử dụng chung: …… m²; sử dụng riêng: …………. m²;

3.5. Sử dụng vào mục đích: ……………………. , từ thời điểm: …………..;

3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ………………………..;

3.7. Nguồn gốc sử dụng(6): …………………………………;

3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số ……., của ….., nội dung quyền sử dụng ………

4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:

a) Loại nhà ở, công trình(7): ………………………………;

b) Diện tích xây dựng: ………….. (m²);

c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): …………;

d) Sở hữu chung: ………..m², sở hữu riêng: ………………..m²;

đ) Kết cấu: …………..; e) Số tầng: …………………;

g) Thời hạn sở hữu đến: ………………………………………

(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)

4.2. (8) Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a) Loại cây chủ yếu: …………………

b) Diện tích: …………………….. m²;

c) Nguồn gốc tạo lập:

- Tự trồng rừng:................................

- Nhà nước giao không thu tiền:.......

- Nhà nước giao có thu tiền:.............

- Nhận chuyển quyền:......................

- Nguồn vốn trồng, nhận quyền:.......

d) Sở hữu chung: ….m², Sở hữu riêng: ............m2;

đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………

a) Loại cây chủ yếu: ….;

b) Diện tích: ………m²;

c) Sở hữu chung:……m²,

Sở hữu riêng:……m²

d) Thời hạn sở hữu đến: …

5. Những giấy tờ nộp kèm theo: (9)……………………………

6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: (10) ………………

Đề nghị khác: ……………………………………………..

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN5

(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)

1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ………………………………………………

2. Nguồn gốc sử dụng đất: ………………………………………………………

3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký:………………………………

4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất: ………………………………………

5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất: ………………………

6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ………………

7. Nội dung khác: ……………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm …
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày …… tháng …… năm ……
TM. Ủy ban nhân dân
Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này)

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

…………………………………………………………………………………………………

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)

Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

Ngày …… tháng …… năm ……
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Ảnh minh họa)

Lưu ý khi viết đơn xin cấp Giấy chứng nhận

1. Đơn xin cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK áp dụng cho mọi trường hợp khi người dân đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất hay chỉ đề nghị cấp cho đất hoặc nhà ở.

2. Cơ quan nhận đơn (kính gửi) được ghi theo thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quy định tại Điều 105 Luật Đất đai 2013, cụ thể:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân thì ghi tên UBND huyện, quận, thị xã, thành phố nơi có đất, nhà ở.

- Đối với tổ chức thì ghi tên UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà, đất.

3. Những giấy tờ nộp kèm theo đơn

Giấy tờ nộp kèm theo đơn là những giấy tờ mà người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở có để chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, cụ thể:

- Nếu đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho cả nhà và đất thì sẽ phải nộp một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và một trong những giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở theo Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

- Nếu đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho quyền sử dụng đất thì phải nộp một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất.

- Nếu chỉ đề cấp Giấy chứng nhận cho nhà ở thì chỉ cần có một trong những giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở.

Lưu ý: Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng).

Ngoài những loại giấy tờ trên thì phải ghi thêm vào đơn tên chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Trên đây là đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Mẫu số 04a/ĐK và một số lưu ý khi viết đơn. Để có thể tự mình đề nghị cơ quan Nhà nước cấp Giấy chứng nhận hãy xem tại hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.

Mẫu Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hiện hành

Mẫu Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hiện hành

Mẫu Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hiện hành

Mẫu Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Mẫu số 01/ĐKTC, được ban hành kèm theo Thông tư 07/2019 của Bộ Tư pháp, là mẫu hồ sơ đề nghị thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.