Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Vì một số lý do, người lao động có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp. LuatVietnam cung cấp mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ban hành theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH. 
https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/03/07/De-nghi-chuyen-noi-huong-tro-cap-that-nghiep_0703143751.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o---------

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI H­ƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………………

Tên tôi là: .......................................................................................................

Ngày tháng năm sinh : ….......…..……………………………..…………………

Số chứng minh nhân dân: ……………………...…………………..……………

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:……………………………….. …………

Số sổ BHXH:……...........................................................................................

Nơi thường trú:………….…............................................................................

Chỗ ở hiện nay:..….…………….…………………….. ………...…………….

Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ............. ngày ........../........../............ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố...........................................................................................

Tổng số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp:……………tháng.

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp:.............................................................tháng.

Nhưng vì lý do: …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

Tôi đề nghị quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh/thành phố............................để tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

         

.........., ngày ....... tháng ..... năm …

                                                                                Người đề nghị

                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ban hành theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Xem thêm:

Hà Nội: Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?

Cập nhật mới nhất mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 2019

Thùy Linh

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: bảo hiểm thất nghiệp thất nghiệp