10 mẫu Bản cam kết được nhiều người sử dụng nhất 2024

Đơn cam kết (Giấy cam kết) là văn bản được sử dụng nhằm cam kết thực hiện công việc nào đó theo thỏa thuận, đồng thời đảm bảo sự ràng buộc giữa các bên thực hiện cam kết. Dưới đây là các Mẫu Đơn cam kết thuộc nhiều lĩnh vực được sử dụng phổ biến hiện nay.

1. Top 10 mẫu bản cam kết mới nhất

1.1. Mẫu Bản cam kết mới nhất (mẫu chung)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi: Công ty ………………………………….

Tên tôi là:…………..…………..……………………

Ngày tháng năm sinh: ……… Giới tính:………..

Quê quán….………………………………………...

Địa chỉ thường trú:………………….………………..

Nơi ở hiện tại: ………………………………………..

Số CMTND:…… Ngày cấp: ………… Nơi cấp:………..…

Nơi làm việc :………….. Chức vụ:………………..

Trình độ: ……………………… Chuyên ngành: ……….

Điện thoại liên hệ: ……...………………………..…………

Tôi cam kết các nội dung sau đây:

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty.

........., ngày ...... tháng ...... năm.......

Người làm cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

1.2 Mẫu Bản cam kết chịu trách nhiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày … tháng …. năm …….

BẢN CAM KẾT

……………………….

Kính gửi: ……………………….

Tên cá nhân/tổ chức:…………………

Mã số thuế (nếu có): …………………

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số: ……………………..

Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: …………….

Địa chỉ cư trú/trụ sở: ………………………

Nơi làm việc (nếu có): ………………………

Điện thoại: …………………………

Tôi xin cam kết các nội dung sau đây:

1………………………………

………………………………

2. …………………………

……………………………

3. …………………………

…………………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

- ……………………………

- ……………………………

- …………………..………

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

1.3 Mẫu Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

ĐẢNG BỘ …..

CHI BỘ TRƯỜNG …..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….., ngày ….tháng …. năm……

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 20...

________

Họ và tên: ...................

Sinh ngày: ……..............

Đơn vị công tác: ………...........

Chức vụ đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……

Sinh hoạt tại chi bộ: ………......

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Chuyên đề năm………, cụ thể như sau:

1- Về tư tưởng chính trị

Bản thân có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chấp hành nghiêm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chấp hành nghiêm quy định của ngành; không giao động trước những khó khăn, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống

Bản thân có lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, vui vẻ, hòa đồng với đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh. Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Bản thân không vướng vào các tệ nạn xã hội. Trong công tác luôn gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao, động viên đồng nghiệp trong tổ chấp hành tốt nội quy, luôn đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng dạy học. Bản thân có tinh thần tự phê và phê bình. Chấp hành nghiêm những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

3- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Làm tốt vai trò của một giáo viên chủ nhiệm và giáo viên đứng lớp. Quan tâm, giúp đỡ tận tình những học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân luôn có ý thức tự học, tự trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt công tác giảng dạy. Luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học để phát huy năng lực học sinh. Dự giờ đồng nghiệp để học hỏi thêm kinh nghiệm. Bản thân luôn thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc, không đi trễ về sớm, tác phong luôn nhanh nhẹn, hoạt bát. Tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

4- Về tổ chức kỷ luật

Tham gia sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Luôn chấp hành tốt sự phân công, điều động của Ban giám hiệu, của cấp trên; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú.

5- Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 202.. (nếu có)

Sẽ nghiêm khắc sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của bản thân trong thời gian qua. Tiếp tục ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tôt chức trách, nhiệm vụ được giao.

6- Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị “về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và đặc điểm của địa phương, đơn vị phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).

.............................

.............................

................................

7- Nội dung đăng ký thực hiện trong năm 2022

a) Về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

..............................

.............................

..............................

b) Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

...............................

...............................

...............................

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên vào cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT

Bản cam kết
10 mẫu Bản cam kết được nhiều người sử dụng nhất (Ảnh minh họa)

1.4. Mẫu Bản cam kết trả nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ

Kính gửi:…….

Tôi tên là….

CMND/ ĐKKD: …… Ngày cấp:…. Nơi Cấp:………

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:..

Điện thoại:…

Email:…

Tôi có nợ anh……. … số CMND…….một khoản tiền là………….từ ngày………… lãi suất……

Tôi xin cam kết với anh …. thanh toán các khoản nợ (kể cả nợ gốc và lãi) trước ngày …tháng… năm…

Nếu tôi không thực hiện đúng như cam kết thì sẽ chịu trách nhiệm với các khoản nợ chậm trả tương ứng với mức lãi suất …%/ngày.

……., ngày … tháng… năm…

Người cam kết

(Kí và ghi rõ họ tên)

1.5. Mẫu Bản cam kết giữa hai bên về tài sản riêng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 VĂN BẢN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

Hôm nay, ngày  ……  tháng …… năm …., tại ………………..

Tôi là : .........................................Sinh năm: ....................

Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................

Và chồng/vợ tôi là ông/bà: ..................   Sinh năm: ..................                                

CMND/CCCD hoặc hộ chiếu số: ......... cấp ngày ......... tại ................

Hộ khẩu thường trú tại: ...............................................................

Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số ...... quyển số ...... do UBND ........... cấp ngày .............

Bằng văn bản này tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung sau đây:

1. Ông ................... là chủ sử hữu (1) …………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2. Bằng văn bản này, tôi xin cam kết như sau:

- Tài sản nêu trên là do chồng/vợ tôi – ông/bà ................... dùng tài sản riêng của mình để mua, tôi không có bất cứ một sự đóng góp nào vào việc tạo lập khối tài sản nêu trên.

- Việc cam kết tài sản riêng không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Văn bản Cam kết này sẽ bị vô hiệu nếu có sở sở xác định việc lập văn bản cam kết nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

- Những thông tin về nhân thân về tài sản trong văn bản cam kết này là đúng sự thật;

-Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;
- Nội dung của văn bản cam kết theo đúng qui định pháp luật, đạo đức xã hội;

- Tôi đã đọc lại văn bản cam kết này và đồng ý toàn bộ nội dung trên, đồng thời ký, điểm chỉ vào văn bản cam kết này.

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

1.6. Mẫu Bản cam kết làm việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ……………………........................................

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..………...…

Mã số thuế (nếu có): ………………...………..………...……

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :................Ngày cấp: ...............Nơi cấp:..........

Địa chỉ cư trú/trụ sở:………… …………………....……...................

Nơi làm việc(nếu có): ……...………...……………......................

Điện thoại liên hệ: ……...………………………….....................

Tôi cam kết các nội dung sau đây…...........…………..................

1…...…………….………………..…………………………………

2…...…………….………………..……………………………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1…...…………….………………..….......……………………………

2…...…………….……………….....……………………………

3.....................................................................................................

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

............., ngày ...... tháng ...... năm..........

CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

1.7. Mẫu Bản cam kết bảo mật thông tin khách hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015

Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty ………………

Căn cứ trách nhiệm công việc của Nhân viên liên quan đến hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ số …/…. /HDDV-…

Hôm nay, vào hồi … h … ngày … tháng … năm 2021, tại địa chỉ…………

Chúng tôi gồm:

BÊN A:

Công ty ….

Mã số thuế: ……………………………………….

Đăng ký kinh doanh số: ………. Ngày cấp: ………...

Nơi cấp: ……………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………

Số điện thoại: …………. Fax: ……………………..

Email: ……………… Khác: …………..…………...

BÊN B:

Họ và tên: ……………… Giới tính: ……………..…...

Ngày sinh: ……… Dân tộc: ……… Quốc tịch: ……….

Căn cước công dân số: …………… Ngày cấp:.………..

Nơi cấp: ……………………………………………...

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………

Nội dung cam kết:

Căn cứ Hợp đồng số ........ngày.........tháng........năm đã ký kết giữa Công ty .......và…., về việc cung cấp dịch vụ.......................

Bên A cam kết bảo mật thông tin của bên B với các điều khoản và bảo mật như sau:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

……………………………………………………………

Bên A sẽ giữ thông tin của bên B trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Bên B có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

1.8. Mẫu Bản cam kết thu nhập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN)

            Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………

1. Tên tôi là: ………………..……….………

2. Mã số thuế:…………………………………..

3. Địa chỉ cư trú:……………………….……..

Tôi cam kết rằng, năm……..…tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá ..........(*) triệu đồng (ghi bằng chữ…..............…) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị (Tên Tổ  chức, cá nhân trả thu nhập)…….. …… căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

1.9. Mẫu Bản cam kết không có tranh chấp đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc

GIẤY CAM KẾT KHÔNG CÓ TRANH CHẤP,

KHIẾU NẠI VỀ RANH GIỚI THỬA ĐẤT

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):……………………………………         

Tôi tên:……………………………………  CMND số:…………………………………………..

Do……………………………….. Cấp ngày:…………………………………………….          

Địa chỉ thường trú:………………..Đường:………………………………………………

Phường (xã, thị trấn):……………Quận (huyện):……………………………………

Xin tường trình về nguồn gốc sử dụng nhà, đất tại địa chỉ:………………………..

đường:…………………………………phường (xã, thị trấn):………………………………… 

quận (huyện):……………………………………………………………………..

Có diện tích:……………………………………………………………………….         

(Thuộc lô, thửa đất số:……………………………………………………….

tờ bản đồ số:……………………………………………………………………..

như sau:………………………………………………………………………………     

Thời điểm sử dụng:…………………………………………………………………..    

do tôi đang quản lý sử dụng không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất.

Lý do xin cam kết: Để xin phép xây dựng nhà ở.

Tôi cam kết những nội dung nêu trên là đúng sự thật, nếu có xảy ra tranh chấp, khiếu nại tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.                         

Ngày….... tháng ….... năm.......

Người làm đơn

(ký tên)

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn)

Ngày…....tháng….... năm............

TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)

CHỦ TỊCH

(ký tên – đóng dấu)

1.10. Mẫu Bản cam kết đảm bảo an toàn xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc​

......., ngày ... tháng ... năm .........​

BẢN CAM KẾT ​

(Về việc bảo đảm an toàn cho công trình liền kề khi xây dựng)​

Kính gửi: .....................................................................................

- Tên tôi ........... Số CMND:.......do Công an ........cấp ngày....../....../......

- Thường trú tại:............................................................................

- Ngày ….. tháng.........năm.........Tôi có đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình ………………

Nếu được phép xây dựng, cải tạo công trình trên, tôi cam kết:

1/ Có biện pháp che chắn, chống đỡ trong khi thi công đảm bảo các điều kiện an toàn lao động và công tác vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh.

2/ Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ổn định, an toàn công trình được phép xây dựng trong quá trình thi công.

3/ Nếu gây lún, nứt, làm hư hại tới các công trình liền kề và xung quanh, tôi sẽ chịu trách nhiệm khắc phục và đền bù theo quy định. Quá trình thi công nếu có điều gì không đúng với nội dung cam kết trên, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Pháp luật./.

........, ngày......... tháng.........năm.........

Người cam kết

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

2. Bản cam kết cần có nội dung gì?

Người làm cam kết có thể sử dụng Mẫu cam kết có sẵn hoặc tự soạn Bản cam kết, tuy nhiên, một Bản cam kết chuẩn phải có các nội dung sau:

Người làm cam kết có thể sử dụng mẫu có sẵn hoặc tự soạn Bản cam kết
Người làm cam kết có thể sử dụng mẫu có sẵn hoặc tự soạn Bản cam kết (Ảnh minh họa)

- Phần mở đầu: Ở phần này sẽ bao gồm các thông tin của người làm cam kết như họ tên, mã số thuế, số Chứng minh thư, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, địa chỉ email và số điện thoại có thể liên hệ khi cần…. Thông tin của người làm cam kết phải chính xác, đầy đủ và rõ ràng.

- Nội dung của Bản cam kết: Căn cứ vào mục đích cam kết, người cam kết ghi rõ cam kết để làm gì, nội dung cam kết thuộc lĩnh vực nào…

- Với các bản cam kết chịu trách nhiệm, cần phải ghi rõ trách nhiệm nếu vi phạm các điều, khoản cam kết.

- Chữ ký của người thực hiện bản cam kết.

3. Trường hợp nào cần viết Bản cam kết?

Cam kết có thể hiểu là hành vi pháp lý đơn, do một bên cam kết hoặc là sự thoản thuận hai bên với nhau cam kết về một vấn đề. Trong đó, nội dung cam kết thể hiện sự tự ràng buộc của người viết cam kết với điều khoản đã cam kết.

Một số trường hợp khác, người có quyền đưa ra yêu cầu buộc người cam kết phải thực hiện một hoặc một số nghĩa vụ dân sự và nêu rõ trách nhiệm bồi thường nếu vi phạm cam kết hoặc gây thiệt hại.

Đơn cam kết ngày nay được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực đời sống, ngành nghề, có thể kể đến như:

- Cam kết đảm bảo an toàn thi công trong xây dựng;

- Cam kết về việc đất không có tranh chấp đất đai trong giao dịch mua bán đất;

- Cam kết thực hiện theo đúng hợp đồng lao động; chấp hành nội quy lao động, đảm bảo thời gian làm việc…

- Cam kết về chất lượng và số lượng hàng hóa…

4. Giá trị pháp lý của Bản cam kết thế nào?

Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Cam kết có thể do một bên cam kết hoặc hai bên thoả thuận với nhau cam kết về một vấn đề cụ thể nào đó. Nội dung cam kết thể hiện ý chí tự ràng buộc của người viết cam kết với điều khoản đã cam kết.

Trong một số trường hợp, người có quyền đưa ra yêu cầu buộc người cam kết phải thực hiện một hoặc một số nghĩa vụ dân sự, trường hợp không thực hiện hoặc vi phạm cam kết, gây thiệt hại cho phía người có quyền yêu cầu thì người cam kết phải bồi thường.

Bản cam kết có thể được coi là giao dịch dân sự, do vậy bản cam kết có giá trị pháp lý khi đáp ứng được các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 gồm:

- Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

- Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

- Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Như vậy, trường hợp Bản cam kết vi phạm một trong ba điều kiện nêu trên thì không phát sinh hiệu lực.

Trên đây là một số mẫu Bản cam kết cập nhật mới nhất. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được LuatVietnam hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:
(7 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.