Tăng giảm font chữ:

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài - Phụ lục I-8

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài - mẫu Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 11/03/2019.

Mẫu hợp đồng thuê nhà 2019

PHỤ LỤC I-8

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

STT

Tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài1

Ngày, tháng, năm sinh của cổ đông là cá nhân nước ngoài

Giới tính

Quốc tịch

Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông là cá nhân nước ngoài

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, cơ quan cấp Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức

Vốn góp2

Mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chữ ký của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài4

Ghi chú

Tổng số cổ phần

Tỷ lệ (%)

Loại cổ phần

Thời điểm góp vốn3

Số lượng

Giá trị

Phổ thông

……..

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… …, ngày… …tháng… …năm… …
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên)5

 

Hướng dẫn viết Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 

1. Cột tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Ghi thông tin của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Trong trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài thì ghi tên của tổ chức - kèm theo đó là Danh sách người đại diện theo ủy quyền - Phụ lục I-10.
 

2. Cột vốn góp

Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài cần được liệt kê cụ thể:

+ Tên loại tài sản góp vốn cổ phần;

+ Số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần;

+ Giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần;

+ Thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản;

+ Giá trị phần vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có.
 

3. Cột thời điểm góp vốn

- Thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn khi đăng ký thành lập mới;

- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoàn thành việc góp vốn;

- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không cần kê khai thời điểm góp vốn.
 

4. Cột chữ ký của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Chỉ yêu cầu đối với trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài thì chữ ký là của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức.
 

5. Phần ký, ghi rõ họ tên

Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Xem thêm:

Cách ghi Danh sách cổ đông sáng lập mới và chuẩn nhất

Hậu Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: công ty cổ phần