Mẫu Biên bản họp xét nâng lương thường xuyên mới nhất

Trước khi ra quyết định nâng bậc lương thường xuyên, các cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành họp xét và đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Dưới đây là một số mẫu Biên bản họp xét nâng lương thường xuyên.

1. Một số mẫu Biên bản họp xét nâng lương thường xuyên

1.1 Mẫu số 01

…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP XÉT NÂNG LƯƠNG

Hôm nay, ngày ..../...../.....,

(Hội đồng nâng bậc lương) Tổng công ty họp xét nâng lương cho người lao động năm ............., thành phần (Hội đồng) gồm:

1. Ông ............................... (Tổng Giám đốc) Chủ tịch Hội đồng (Chủ tọa)

2. Bà ................................. Chánh VPTH Ủy viên thường trực

3. Ông ............................... Chủ tịch công đoàn Ủy viên

4. ...

NỘI DUNG

I) Ông ................................. - Chủ tịch Hội đồng quán triệt mục đích ý nghĩa và những nội dung cơ bản của việc nâng lương, cụ thể là: ...

II) Ông (bà) ................................. - Thường trực Hội đồng báo cáo việc thực hiện kế hoạch nâng lương bao gồm các nội dung thông báo, hướng dẫn, tập hợp danh sách kết quả đề nghị từ các đơn vị.

Sau khi thống nhất với các đơn vị, VPTH đã tổng hợp danh sách của từng đơn vị đề nghị Hội đồng xem xét.

III) Hội đồng tiến hành xét từng trường hợp kết quả cụ thể như sau:

Đồng ý nâng lương cho ................... người có tên trong danh sách, một số thay đổi về bậc hoặc ngạch lương cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Đơn vị

Lương đang hưởng

Lương mới

Ngạch, bậc

Hệ số

Thời điểm

Ngạch, bậc

Hệ số

Thời điểm

Không đồng ý nâng lương cho...........................người có tên trong danh sách, do: .....................................................................................

IV) Giao cho VPTH soạn thảo, ban hành quyết định nâng bậc lương; tập hợp các ý kiến, kiến nghị báo cáo Tổng giám đốc.

Nội dung biên bản đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua. Biên bản này được gửi tới các thành viên của Hội đồng và lưu tại VPTH.

THƯ KÍ                              THƯỜNG TRỰC HĐ                              CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

1.2 Mẫu số 02

PHÒNG GD - ĐT ………………
TRƯỜNG………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày … tháng … năm ….

BIÊN BẢN

Về việc đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung
và nâng bậc lương thường xuyên năm …


Hôm nay, vào lúc … giờ …. phút ngày …., tại trường ….., Hội đồng xét nâng bậc lương trường ………….. đã tiến hành phiên họp để xét đề nghị hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương thường xuyên năm ……. cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trường ………..

Thành phần Hội đồng gồm có:
1. …………………………………………..

2. …………………………………………..

3. …………………………………………..

4. …………………………………………..

5. …………………………………………..

6. ………………………………………….

Nội dung:

Xét đề nghị hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương thường xuyên năm ……… cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trường ……………….

Trước hết, bà …………………………. Chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc lương của trường ……………………. thông qua chủ trương để xét đề nghị hưởng chế độ phụ cấp thâm niên, nâng bậc lương thường xuyên năm ……….để đề nghị Hội đồng xem xét; Hội đồng xét nâng bậc lương của trường …………… đã căn cứ vào:

- Nghị định ……………………;

- Thông tư ………………………..;

- Thông tư ………………………….;

- …………………………………….

Sau khi xem xét cụ thể đơn đề nghị xét nâng bậc lương và đơn đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên của ……….. cán bộ, giáo viên và nhân viên trường……….; đối chiếu với các tiêu chuẩn đã qui định ở các văn bản hướng dẫn nói trên; Hội đồng xét nâng bậc lương và đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung trường …………… đã kết luận và đề nghị, cụ thể như sau:

1. Nâng bậc lương thường xuyên và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung cho ……………. trường hợp, cụ thể như sau:

- Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên năm ……: …… người

- Nâng bậc lương thường xuyên năm……: ….. người
(Theo danh sách đính kèm)

2. Kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung cho ……………. trường hợp, cụ thể như sau:
(Nêu rõ lý do để kéo dài thời gian nâng lương, kèm hồ sơ xử lý vi phạm của nhà trường).

Hội đồng xét nâng bậc lương và đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trường ……………kính đề nghị Phòng GD&ĐT……, Phòng Nội vụ huyện ……………….. xem xét để ra quyết định nâng bậc lương và hưởng phụ cấp thâm niên cho ……. cán bộ, giáo viên và nhân viên nói trên.

Hội đồng xét nâng bậc lương trường ………….. trách nhiệm cho ông …………. kế toán trường ………………….. hoàn tất mọi thủ tục để báo cáo và gửi hồ sơ về Phòng Nội vụ huyện ……….. theo đúng thời gian qui định.

Buổi họp đã kết thúc vào lúc ….. giờ……. phút cùng ngày.

bien ban hop xet nang luong thuong xuyen
Mẫu Biên bản họp xét nâng lương thường xuyên mới nhất (Ảnh minh họa)

2. 3 nội dung cần biết về nâng lương thường xuyên (mới nhất)

2.1 Trường hợp xét tính nâng bậc lương thường xuyên

Theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV, các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

- Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 06 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị;

- Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

2.2 Trường hợp không tính vào thời gian xét nâng bậc lương

Cũng theo Thông tư 03/2013/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV, thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương;

- Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác trừ trường hợp pháp luật quy định;

- Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự);

- Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ;

- Thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo;

- Trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên thì tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên;

- Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

2.3 Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên

Các nhóm đối tượng theo quy định có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

- Đối với cán bộ, công chức:

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.
- Đối với viên chức và người lao động:

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Trên đây là Mẫu Biên bản họp xét nâng lương thường xuyên. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.

>> 6 điểm mới về nâng lương cán bộ, công chức, viên chức từ 15/8/2021

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam sẽ giúp bạn nhận thức được về chiến lược diễn biến hòa bình và qua đó các bạn sẽ nhận ra những việc cần làm của Đảng, của đảng viên cũng như của mỗi người dân Việt Nam trong việc bảo vệ tổ quốc. Mời bạn tham khảo bài thu hoạch dưới đây nhé!

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Là một người đảng viên, đã được đứng vào đội ngũ của Đảng thì luôn học tập, tiếp thu những đường lối chính sách của Đảng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đảng viên cần viết bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh khi được tham gia vào hội nghị của Đảng đề ra qua mỗi kỳ đại hội. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh mới nhất tới các bạn đọc.