Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức sẽ tiến hành họp để tổng kết, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với các thành viên của mình. Trong đó, tổ chức họp để đánh giá Đảng viên cuối năm là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm. Nội dung cuộc họp sẽ được thể hiện thông qua Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

1. Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm là gì?

Họp tổ đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm là hoạt động thường niên được tổ chức tại các Chi bộ Đảng. Theo đó, toàn bộ những nội dung mà các Đảng viên đã trao đổi và đưa ra đánh giá chung về chất lượng Đảng viên trong buổi họp sẽ được ghi chép lại trong Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên.

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm sẽ do thư ký cuộc họp thực hiện, những nội dung có trong biên bản phải khách quan và bám sát với diễn biến cuộc họp. Bên cạnh đó, thông qua cuộc họp, Đảng viên sẽ nhìn nhận lại được quá trình phấn đấu của bản thân trong năm vừa qua để làm căn cứ viết bản kiểm điểm.

Trong Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm gồm những nội dung: Thời gian diễn ra cuộc họp, tên chi bộ, địa điểm diễn ra cuộc họp, thành phần tham dự cuộc họp, tổng số Đảng viên có mặt, vắng mặt, nội dung họp tổ Đảng, phần đánh giá đối với từng Đảng viên trong tổ Đảng, đưa ra tổng hợp chung.

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm
Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm

ĐẢNG ỦY ......................                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ..........................

Tổ Đảng: .......................

BIÊN BẢN

HỌP TỔ ĐẢNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 20......

Hồi ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm 20.....; Tổ đảng.......thuộc Chi bộ:…………

Địa điểm tại: ……………

Thành phần tham dự hội nghị; Toàn thể đảng viên trong tổ.

Tổng số đảng viên:…. Đ/c; Có mặt: ……..  Đ/c; Vắng: …….  Đ/c

Họ tên đảng viên vắng mặt:

1 …………………2..............................

Lý do vắng mặt: ……………………………….

Chủ trì hội nghị: …………………………

Thư ký hội nghị: …………………………….

Nội dung họp tổ đảng: Hội nghị nghe đồng chí tổ trưởng Đảng thông qua nội dung Kế hoạch số 244-KH/ĐU, ngày ...../...../20..... của Đảng ủy Công ty về hướng dẫn việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 20..... và một số văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Hội nghị lần lượt thông qua báo cáo tự kiểm điểm và phận tự phân loại của từng đảng viên trong Tổ đảng, hội nghị nghe đ/c chủ trì hội nghị tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi cư trú và ý kiến phát biểu, tham gia ý kiến đóng góp vào nội dung kiểm điểm của từng đảng viên và biểu quyết thống nhất đánh giá, phân loại đối với từng đảng viên năm 20....., cụ thể như sau:

I - Phần đánh giá đối với từng đảng viên trong tổ đảng:  

1. Họ và tên đảng viên …………………….

- Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ …………………………..

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú …………………

- Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

1.1. Đồng chí

………………………………………………

1.2. Đồng chí

………………………………………………

- Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV:

………………………………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV:

………………………………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV:

………………………………………………

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV):

………………………………………………

2. Họ và tên đảng viên

- Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ ……………………………

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú …………………..

- Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

2.1. Đồng chí

………………………………………………

2.2. Đồng chí

………………………………………………

- Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV:

………………………………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV:

………………………………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV:

………………………………………………

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV):

………………………………………………

3. Họ và tên đảng viên

………………………………………………

- Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ ……………………………..

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú …………………

- Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

3.1. Đồng chí

………………………………………………

3.2. Đồng chí

………………………………………………

- Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV:

………………………………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV:

………………………………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV:

………………………………………………

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV):

………………………………………………

II - Tổng hợp toàn tổ Đảng:

- Số đảng viên đủ tư cách HTTNV ............ = .................%

- Số đảng viên đủ tư cáh HTNV .............. = .................%

- Số đảng viên vi phạm tư cách (không HTNV) ......... = ...............%

Hội nghị kết thức hồi ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm 20....., trong hội nghị không có ý kiến nào khác và thống nhất thông qua biên bản./.

     Thư ký                                      T/M TỔ ĐẢNG

3. Hướng dẫn đánh giá chất lượng Đảng viên

STT

Mức chất lượng

Tiêu chuẩn

1

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Là Đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đổi mới, sáng tạo, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các Đảng viên khác học tập, noi theo.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đạt “Xuất sắc”; các tiêu chí còn lại được đánh giá “Tốt” trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

2

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đạt “Tốt” trở lên; những tiêu chí còn lại đạt “Trung bình” trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

3

Hoàn thành nhiệm vụ

- Các tiêu chí cơ bản được đánh giá “Trung bình” trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

4

Không hoàn thành nhiệm vụ

Là Đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

- Bị đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

- Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm.


Trên đây là mẫu Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòn liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.
Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

Trong nhà trường có những nội quy được đưa ra để đảm bảo môi trường học có trật tự và việc học tập diễn ra hiệu quả. Những trường hợp học sinh vi phạm nội quy cần phải viết bản tường trình học sinh để trình bày sự việc và cam kết không tái phạm. Dưới đây là mẫu bản tường trình dành cho các cấp học mà bạn có thể tham khảo.