biên bản họp hội đồng quản trị

Lọc bài viết theo:

Biên bản họp Hội đồng quản trị có cần chữ ký của tất cả thành viên? 25/11/2019

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần phải được lập thành biên bản với những nội dung chính bắt buộc phải có và lưu giữ theo quy định của pháp luật.