bạo lực học đường

Lọc bài viết theo:

Trước 9/2019, các trường học phải ban hành Bộ Quy tắc ứng xử  12/07/2019

Ngày 10/7/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 588/KH-BGDĐT về phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm 2019.

Sẽ lắp camera trong trường để kiểm soát bạo lực học đường 17/04/2019

Đây cũng là một nội dung trong Chỉ thị 993/CT-BGDĐT về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra bạo lực học đường 17/04/2019

Bộ giáo dục và Đào tạo vừa ra Chỉ thị 993/CT-BGDĐT về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.